Висш съдебен съвет на Република България

Накратко за администрацията

Висшият съдебен съвет е постоянно действащ орган, който представлява съдебната власт и осигурява нейната независимост, определя състава и организацията на работа на съдебната власт и осъществява управление на дейността й без да засяга независимостта на нейните органи.

Основни отговорности и приоритети

Висшият съдебен съвет (ВСС) е създаден с приемането на Конституцията на Република България от 1991 г.

 

Висшият съдебен съвет е юридическо лице със седалище гр. София. Той се представлява от един от изборните му членове, определен по решение на съвета.

 

ВСС се състои от 25 членове, юристи с високи професионални и нравствени качества, с най-малко 15 години юридически стаж. От този състав на съвета, членове по право са председателят на Върховния касационен съд, председателят на Върховния административен съд и Главният прокурор, назначени с указ на президента на републиката. Единадесет от членовете на съвета се избират от Народното събрание,а останалите единадесет – от органите на съдебната власт. Мандатът на изборните членове на ВСС е пет годишен, като същите не могат да бъдат преизбирани за два последователни мандата. Към ВСС се създават постоянно действащи и временни комисии, които подпомагат неговата дейност. Висшият съдебен съвет се подпомага от администрация, която се ръководи от главен секретар.

 

Заседанията на ВСС се свикват от председателстващия най-малко един път в седмицата. Министърът на правосъдието организира и ръководи провеждането на заседанията му. В негово отсъствие същите се председателстват последователно от член по право на ВСС.

 

ВСС приема решенията си с мнозинство повече от половината от присъстващите членове на съвета с явно гласуване, освен когато Конституцията изисква друго. Заинтересовани лица могат да оспорват решенията на Висшия съдебен съвет в 14-дневен срок от съобщаването им пред Върховния административен съд.

 

За осъществяване на правомощията си ВСС извършва дейности като: обсъжда и приема проекта на бюджет на съдебната власт и контролира изпълнението му; назначава, повишава, премества и освобождава от длъжност магистратите; налага дисциплинарни наказания по ред определен в ЗСВ; организира тяхната квалификация; определя броя на съдебните райони и седалищата на съдилищата; броя на съдиите прокурорите и следователите по съдилища, прокуратури и следствени служби, както и други определени със Закона за съдебната власт.Контакти

1000
ул. "Екзарх Йосиф" № 12Представляващ висшият съдебен съвет:
тел: (02) 930 49 17
факс: (02) 980 76 32
Главен секретар на висшия съдебен съвет:

тел.: (02) 930 49 57

факс: (02) 981 91 76

e-mail: vss@vss.justice.bg

www.vss.justice.bg


Последна актуализация: 20.10.2015
Copyright © 2020 Държавна Агенция "Електронно управление"
Complementary Content
${loading}