1960 Издаване на Заповед за изземване на държавен имот, който се владее или държи без основание, който се ползва не по предназначение или нуждата от който е отпаднала

Какво представлява услугата?

Областният управител издава заповед за изземването на държавен имот в случаите, когато имотът се владее или държи без основание или се ползва не по предназначение, или нуждата от който е отпаднала.

 

На основание на:

Закон за държавната собственост - чл. 80, ал. 1; чл. 80, ал. 2

Какво е необходимо да приготвя предварително?

Заявяване на услугата
Заявяването на административната услуга може да бъде направено:
• лично в Центъра за административно обслужване на гражданите /ЦАО/;
• чрез упълномощен представител в Центъра за административно обслужване на гражданите /ЦАО/;
• Чрез пощенски оператор;
• Устно в ЦАО при съставяне на Протокол за устно заявена админстративна услуга.

Необходими документи:
1. Писмено искане;
2. Договор за наем или друг акт, по силата на който недвижимият имот е бил предоставен за ползване;

3. Доказателства, че договорът е прекратен или развален по реда на ЗЗД (напр. писмени предизвестия, нотариални покани, съдебни решения и др.) или че актът, с който е предоставен имотът е отменен, както и всякакви  други  доказателства,  че  имотът  се  ползва  не  по предназначение, или че нуждата от него е отпаднала, по отношение на лицето настанено там.

Забележка:
Пълномощно, когато заявлението се внася от упълномощен представител

Срок за изпълнение
30 дни, съгласно чл. 26, ал.1 и гл. 5 от Административнопроцесуалния кодекс.
Данни, които администрацията може да събира по служебен път:
1. Данни за субекта, който владее или държи недвижимия имот без правно основание, като за ЮЛ – копие от съдебното решение за регистрация или акта с който е създадено, за ФЛ 
2. трите имена и останалите данни от личната карта (за имотите под управление на областния управител) 30 дни, съгласно чл.26, ал.1 и гл.5 от Административнопроцесуалния кодекс

Как да заявя услугата?

По електронен път

Преди да започнете електронно заявяване:

 

I. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП).

II. Необходимо е да притежавате профил в системата „Електронно връчване“.

III. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.


За да заявите услугата:


1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в края на описанието на услугата.
2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
3. Отворете формата с Adobe Reader.
4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
5. Попълнете полетата във формата.
6. След попълване на полето дата, натиснете бутон "Приключи".
7. Натиснете с мишката в полето подпис, за да подпишете електронно формата.
8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 

Образци:

 

Заявление за изземване на държавен имот, който се владее или държи без основание, ползва се не по предназначение или нуждата от който е отпаднала

На гишето за административно обслужване

Заявяването на административната услуга може да бъде направено:

 

  • Лично в Центъра за административно обслужване на гражданите /ЦАО/ на областните администрации.
  • Чрез упълномощен представител в Центъра за административно обслужване на гражданите /ЦАО/ на областните администрации.
  • Чрез пощенски оператор;
  • Устно в ЦАО при съставяне на Протокол за устно заявена административна услуга.

Как ще получа резултата?

  1. Чрез лицензиран пощенски оператор, като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, платими при получаването му.
  2. Лично от звеното за административно обслужване.
  3. В Системата за сигурно електронно връчване.

Такси и срокове за издаване

Срок:

Не се заплаща за услугата

Допълнителна информация за услугата

Кой я предоставя?

Кой издава удостоверението?

Областен управител

Кой може да предостави информация за услугата?

Звено:

Последна актуализация: 14.05.2019
Copyright © 2020 Държавна Агенция "Електронно управление"
Complementary Content
${loading}