Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HJ1
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG8001JQ80QLIPVKJ93000

Национален център за информация и документация

Услуги

- Какво прави администрацията

 Национален център за информация и документация (НАЦИД) осигурява Министерството на образованието и науката и структурите на изпълнителната власт, Народното събрание, Администрацията на Президента и други организации и частни лица с библиографска и аналитична информация в подкрепа на: хармонизирането на нормативната уредба в областта на образованието, науката и иновациите със законовата рамка на Европейския съюз разработването на концепции, стратегии и програми общественото достояние на постиженията на българската наука повишаването на професионалната компетентност на управленските кадри
 

- Основни отговорности

  •     разработва и разпространява информационни продукти и услуги;
  •     разработва и поддържа бази данни в областта на българската наука;
  •     предлага информационни издания в печатен и електронен вид за: моделите на управление и структурата на образованието и науката; тенденциите в научноизследователската и технологичната политика; структурирането на Европейското образователно и научно пространство; популяризирането на постиженията на българската научна общност; възможностите за кариерно развитие и мобилност на учени и изследователи
  •     поддържа база данни "Защитени дисертационни трудове и лица на академични длъжности";
  •     поддържа Списък на регулираните професии в Република България;
  •     организира процедурата по признаване на придобито висше образование в чуждестранни висши училища с цел улесняване достъпа до пазара на труда, както и за други цели, когато заявителят има правен интерес. Центърът подпомага висшите училища при признаване на придобито висше образование в чуждестранни висши училища с цел продължаване на образованието в същото висше училище с информация и експертна оценка
  •     събира, съхранява, обработва и предоставя за ползване научно-техническа литература и информация в Централната научно-техническа библиотека (ЦНТБ);
  •     събира, съхранява, обработва и предоставя за ползване педагогическа литература и информация в Библиотечно-информационния комплекс по педагогика;
  •     разпространява софтуерния продукт на ЮНЕСКО CDS/ISIS в България;
  •     представлява Република България в Международния център за научна и техническа информация (МЦНТИ).

 

- Устройствен правилник / закон

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 275 от 30 декември 1992г. на Министерски съвет за закриване на Централния институт за научна и техническа информация и създаване на Национален център за информация и документация
Обн. ДВ бр. 4 от 1993 г. , изм. ДВ бр. 12 от 1993 г. , изм. ДВ бр. 30 от 1993 г. , изм. ДВ бр. 37 от 1993 г. , изм. ДВ бр. 57 от 1993 г. , изм. ДВ бр. 63 от 1993 г. , изм. ДВ бр. 34 от 1994 г. , изм. ДВ бр. 17 от 1996 г. , изм. ДВ бр. 97 от 1999 г. , изм. ДВ бр. 14 от 2000 г. , изм. ДВ бр. 105 от 2001 г. , изм. ДВ бр. 49 от 2004 г.


Правилник за устройството и дейността на Националния център за информация и документация
Обн. ДВ бр. 59 от 2018 г. , изм. ДВ бр. 84 от 2019 г. , изм. ДВ бр. 21 от 2020 г.

Услуги

Данни за контакт


Е-mail: nacid@nacid.bg

Kод за междуселищно избиране: (02)

Телефони: 8173824 - Администрация, (+359) 0700 44 849 (инфоцентър), 8173831;8173836;8173849 - Център за административно обслужване

Факс: 9713120https://www.nacid.bg

Седалище и адрес


Област: София (столица)
Община: Столична
Населено място: София
Район: Изгрев
Адрес: София,бул."Д-р Г.М.Димитров", №52А
Пощенски код: 1125

Работно време


Гъвкаво работно време

От: 08:00 ч. - До: 18:30 ч.

Продължителност: 08:00 ч.

Административното обслужване се осъществява без прекъсване за обедна почивка, всеки работен ден с изключение на официалните празници.

Код по Булстат


831604711

Данни от административния регистър


Идентификатор: 163


Вид администрация: Административна структура по чл. 60 от закона за администрациятаВръзка с административен регистър >


Последно обновено на 05.07.2021г.