Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно

Регистриране на киносалоните в Република България

Какво представлява услугата

Описание

НФЦ създава и поддържа единен публичен регистър на:

 

 1. филмовите продуценти;
 2. разпространителите на филми в Република България;
 3. лицата, осъществяващи показ на филми на територията на Република България;
 4. киносалоните в Република България;
 5. филмовите продукции, осъществявани от чуждестранни продуценти на територията на Република България, включително и копродукциите с български продуценти;
 6. филмите, получили виза за разпространение и показ в Република България;
 7. филмите, създадени с подкрепата на агенцията или съвместно с Българската национална телевизия.

За вписване в регистъра подуцентът, съответно лицето, осъществяващо разпространение и/или показ, подава заявление по образец за регистрация.

 

Регистрацията на  филмите, получили виза за разпространение и показ в Република България и филмите, създадени с подкрепата на агенцията или съвместно с Българската национална телевизия регистрацията се извършва служебно от агенцията.


Филмовите продуценти, разпространителите на филми в Република България и лицата, осъществяващи показ на филми на територията на Република България подлежат на регистрация ако са лица, регистрирани като търговци по законодателството на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава от Европейското икономическо пространство или Швейцария.

 

- Правно основание

- Какво е необходимо да приготвя предварително

 1. Заявление за регистрация в единния публичен регистър на киносалоните в Република България

 

Към заявлението се прилагат следните документи:

 

1.1. актуално удостоверение за вписване в търговския регистър или заверен от консулска служба превод на документ, издаден от компетентен орган в държавата на учредяване на чуждестранното лице, удостоверяващ, че то има право да осъществява дейност по показ на филми (удостоверението от търговския регистър се изважда служебно от водещия регистъра в НФЦ )

1.2. договор за собственост или ползване на киносалона

1.3 квитанция за платена такса.

 

Документите следва да бъдат представени - на хартиен носител и в електронен вариант или само на хартиен носител.

 

Ако заявлението и документите са подадени  по електронен път, то при получаванe на удостоверението за регистрация в ИА НФЦ трябва да се предоставят и хартиените документи.

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

През портал за предоставяне на електронни услуги,Със заявление на гише в център за административно обслужване,Със заявление по пощата,По електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:
 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в Системата за сигурно електронно връчване.
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:
 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в секция „Образци на документи“.
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Подпис за да подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП) и да се генерира уникален номер на заявката.
 7. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 
 

Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връчване“ към Национален филмов център - София.

 

или


 
Натиснете бутона Заяви услугата за връзка със системата.

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

7 дни

Начини на плащане

На гише в административно звено за обслужване в брой,На гише в административно звено за обслужване с банкова карта,По банков път,По електронен път

Такси

За услугата се заплаща фиксирана такса на стойност 240 лв.

- Резултат от услугата

Описание

Резултатът от услугата се получава само на място в ИА Национален филмов център - София на 
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Средец, бул. "Дондуков" 2А
Телефон за връзка: 0899943002
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, 12.30 - 13.30
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания.

Кой издава резултата от услугата

Изпълнителен директор

Как ще получа резултата

Като електронен документ в профила на заявителя в системата за сигурно електронно връчване,Като електронен документ чрез портал за предоставяне на електронни услуги

+ Административни звена, предоставящи услугата

Специализирана администрация
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Средец
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: 0899943002
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, 12.30 - 13.30

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Кой може да предостави информация за услугата

Национален филмов център - София

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не