Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HL0
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG8001LSD0Q5BUTBIN20I0

Българска агенция по безопасност на храните

Услуги

- Какво прави администрацията

Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) е единен орган за контрол на безопасността и качеството на храните в Република България.

- Основни отговорности

Създадена в началото на 2011 г., БАБХ следва най-добрите европейски практики в прилагането на високи стандарти при контрола в областта на безопасността и качеството на храните, хранителните добавки и напитките, ветеринарната медицина и хуманното отношение към животните, растителната защита и торовете, фитосанитарния контрол, фуражите, граничния контрол и др. Всички ние, експертите на БАБХ ежедневно осъществяваме стриктен контрол по цялата хранителна верига – от полето и фермата до масата.

- Устройствен правилник / закон

Закон за Българската агенция по безопасност на храните
Обн. ДВ бр. 8 от 2011 г. , изм. ДВ бр. 38 от 2012 г. , изм. ДВ бр. 102 от 2012 г. , изм. ДВ бр. 15 от 2013 г. , изм. ДВ бр. 61 от 2014 г. , изм. ДВ бр. 57 от 2015 г. , изм. ДВ бр. 14 от 2016 г. , изм. ДВ бр. 44 от 2016 г. , изм. ДВ бр. 58 от 2017 г. , изм. ДВ бр. 102 от 2022 г.

 

Промяна в щатно разписание ЦУ на БАБХ към 10.03.2023

 

 

Устройствен правилник на Българската агенция по безопасност на храните
Обн. ДВ бр. 15 от 2011 г. , изм. ДВ бр. 59 от 2011 г. , изм. ДВ бр. 1 от 2012 г. , изм. ДВ бр. 48 от 2012 г. , изм. ДВ бр. 91 от 2013 г. , изм. ДВ бр. 29 от 2015 г. , изм. ДВ бр. 68 от 2015 г. , изм. ДВ бр. 26 от 2016 г. , изм. ДВ бр. 71 от 2016 г. , изм. ДВ бр. 90 от 2020 г.

 

Услуги

Данни за контакт


Е-mail: bfsa@bfsa.bg

Kод за междуселищно избиране: (02)

Телефони: 02 / 915 98 20, /стационарен, цената на един разговор е според тарифния план на потребителя/www.bfsa.egov.bg

Седалище и адрес


Област: София (столица)
Община: Столична
Населено място: София
Район: Красно село
Адрес: гр. София, бул. Пенчо Славейков №15А
Пощенски код: 1606

Работно време


Гъвкаво работно време

От: 09:00 ч. - До: 17:30 ч.

Продължителност: 08:00 ч.

Работното време e с променливи граници от 8,00 до 18,30 ч. с почивка 30 минути, която може да се ползва между 12,00 и 14,00 ч., и с период на задължително присъствие от 10,00 до 16,30 ч. Центъра за административно обслужване е с удължено и непрекъснато работно време от 8:00 ч. до 18:30 ч.

Код по Булстат


176040023

Данни от административния регистър


Идентификатор: 1326


Вид администрация: Административна структура, създадена с нормативен акт, която има функции във връзка с осъществяването на изпълнителната властВръзка с административен регистър >


Последно обновено на 09.05.2023г.