Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно

Агенция за ядрено регулиране

Услуги

- Какво прави администрацията

Главен приоритет на Агенцията за ядрено регулиране е осигуряването на ядрена безопасност и радиационна защита.

- Основни отговорности

Основни принципи в работата на агенцията са независимост, обоснованост и открит диалог с всички заинтересувани лица и организации. Убеждението ни е, че достъпът на обществеността до информация, свързана с безопасността, укрепва доверието на обществото в ядрената енергетика и регулиращия орган.

- Устройствен правилник / закон

Закон за безопасно използване на ядрената енергия
Обн. ДВ бр. 63 от 2002 г. , изм. ДВ бр. 120 от 2002 г. , изм. ДВ бр. 70 от 2004 г. , изм. ДВ бр. 76 от 2005 г. , изм. ДВ бр. 88 от 2005 г. , изм. ДВ бр. 105 от 2005 г. , изм. ДВ бр. 30 от 2006 г. , изм. ДВ бр. 11 от 2007 г. , изм. ДВ бр. 109 от 2007 г. , изм. ДВ бр. 36 от 2008 г. , изм. ДВ бр. 67 от 2008 г. , изм. ДВ бр. 42 от 2009 г. , изм. ДВ бр. 74 от 2009 г. , изм. ДВ бр. 80 от 2010 г. , изм. ДВ бр. 87 от 2010 г. , изм. ДВ бр. 88 от 2010 г. , изм. ДВ бр. 97 от 2010 г. , изм. ДВ бр. 26 от 2011 г. , изм. ДВ бр. 38 от 2012 г. , изм. ДВ бр. 82 от 2012 г. , изм. ДВ бр. 15 от 2013 г. , изм. ДВ бр. 66 от 2013 г. , изм. ДВ бр. 68 от 2013 г. , изм. ДВ бр. 98 от 2014 г. , изм. ДВ бр. 14 от 2015 г. , изм. ДВ бр. 58 от 2017 г. , изм. ДВ бр. 99 от 2017 г. , изм. ДВ бр. 102 от 2017 г. , изм. ДВ бр. 103 от 2017 г.


Устройствен правилник на Агенцията за ядрено регулиране
Обн. ДВ бр. 107 от 2013 г. , изм. ДВ бр. 5 от 2016 г. , изм. ДВ бр. 102 от 2017 г. , изм. ДВ бр. 36 от 2019 г. , изм. ДВ бр. 12 от 2021 г.


Наредба за осигуряване безопасността при управление на отработено ядрено гориво
Обн. ДВ бр. 71 от 2004 г. , изм. ДВ бр. 76 от 2013 г.


Наредба за условията и реда за освобождаване на малки количества ядрен материал от прилагането на Виенската конвенция за гражданска отговорност за ядрена вреда
Обн. ДВ бр. 72 от 2004 г.


Наредба за безопасност при извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения
Обн. ДВ бр. 73 от 2004 г.


Наредба за условията и реда за придобиване на професионална квалификация и за реда за издаване на лицензии за специализирано обучение и на удостоверения за правоспособност за използване на ядрената енергия
Обн. ДВ бр. 74 от 2004 г. , изм. ДВ бр. 46 от 2007 г. , изм. ДВ бр. 5 от 2010 г. , изм. ДВ бр. 27 от 2015 г. , изм. ДВ бр. 4 от 2016 г.


Наредба за реда за издаване на лицензии и разрешения за безопасно използване на ядрената енергия
Обн. ДВ бр. 41 от 2004 г. , изм. ДВ бр. 78 от 2005 г. , изм. ДВ бр. 93 от 2009 г. , изм. ДВ бр. 76 от 2012 г. , изм. ДВ бр. 4 от 2016 г. , изм. ДВ бр. 37 от 2018 г.


Наредба за аварийно планиране и аварийна готовност при ядрена и радиационна авария
Обн. ДВ бр. 94 от 2011 г. , изм. ДВ бр. 57 от 2015 г. , изм. ДВ бр. 55 от 2017 г.


Наредба за осигуряване безопасността на изследователски ядрени инсталации
Обн. ДВ бр. 80 от 2004 г.


Наредба за условията и редa за извършване на превоз на радиоактивни вещества
Обн. ДВ бр. 60 от 2005 г. , изм. ДВ бр. 13 от 2014 г.


Наредба за реда за заплащане на таксите по Закона за безопасно използване на ядрената енергия
Обн. ДВ бр. 85 от 2003 г. , изм. ДВ бр. 37 от 2018 г.


Наредба №1 от 15.11.1999 г. за норми за целите на радиационна защита и безопасност при ликвидиране на последствията от урановата промишленост в Република България
Обн. ДВ бр. 101 от 1999 г. , изм. ДВ бр. 63 от 2001 г.


Наредба за радиационна защита при дейности с материали с повишено съдържание на естествени радионуклиди
Обн. ДВ бр. 76 от 2012 г.


Наредба за радиационна защита при дейности с радиационни дефектоскопи
Обн. ДВ бр. 38 от 2013 г.


Наредба за безопасност при управление на радиоактивните отпадъци
Обн. ДВ бр. 76 от 2013 г.


Наредба за прилагане на гаранциите по Договора за неразпространение на ядреното оръжие


Наредба за радиационна защита


Наредба за осигуряване на физическата защита на ядрените съоръжения, ядрения материал и радиоактивните вещества


Наредба за осигуряване безопасността на ядрените централи


Наредба за условията и реда за предаване на радиоактивни отпадъци на Държавно предприятие “Радиоактивни отпадъци”


Наредба за условията и реда за уведомяване на Агенцията за ядрено регулиране за събития в ядрени съоръжения и обекти с източници на йонизиращи лъчения и при превоз на радиоактивни вещества


Наредба за радиационна защита

Услуги

Данни за контакт


Е-mail: mail@bnra.bg

Kод за междуселищно избиране: (02)

Телефони: 02940 68 00

Факс: 029406919www.bnra.bg

Седалище и адрес


Област: София (столица)
Община: Столична
Населено място: София
Район: Слатина
Адрес: София, бул. Шипченски проход 69
Пощенски код: 1574

Работно време


Гъвкаво работно време

От: 08:00 ч. - До: 18:30 ч.

Продължителност: 08:00 ч.

Гъвкаво работно време

Код по Булстат


000697567

Данни от административния регистър


Идентификатор: 133


Вид администрация: Административна структура, създадена с нормативен акт, която има функции във връзка с осъществяването на изпълнителната властВръзка с административен регистър >


Последно обновено на 05.07.2021г.