Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HL0
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG8001LSD0Q5BUTBIN20I0

Агенция за качеството на социалните услуги

Услуги

- Какво прави администрацията

Агенцията за качеството на социалните услуги е създадена със Закона за социалните услуги.

 

Агенцията е юридическо лице на бюджетна издръжка към министъра на труда и социалната политика и се ръководи и представлява от изпълнителен директор.

 

Дейността, структурата, числеността на персонала и организацията на работата на агенцията са определени с Устройствен правилник, приет от Министерски съвет.

- Основни отговорности

Агенцията за качеството на социалните услуги:

 

  1. Осъществява контрол и мониторинг на предоставянето на социалните услуги;
  2. Лицензира доставчиците на социални услуги;
  3. Прави предложения до министъра на труда и социалната политика за разработване на нормативни стандарти и критерии за качество и ефективност на социалните услуги;
  4. Оказва методическа подкрепа за спазване на нормативно определените стандарти и критерии за качество на социалните услуги;
  5. Разработва критерии за анализ на добри практики за високо качество и ефективност на социалните услуги, извършва подбор на такива практики и предлага утвърждаването им на национално ниво.

Услуги

Данни за контакт


Е-mail: aksu@aksu.government.bg

Kод за междуселищно избиране: (02)

Телефони: (02) 9701111, (02) 9701121https://aksu.government.bg

Седалище и адрес


Област: София (столица)
Община: Столична
Населено място: София
Район: Изгрев
Адрес: ул. Лъчезар Станчев №20
Пощенски код: 1797

Работно време


Гъвкаво работно време

От: 08:30 ч. - До: 18:00 ч.

Продължителност: 08:00 ч.

Работното време на ЦАО е непрекъснато в рамките от 08.30 до 18.00 часа всеки работен ден (половин час преди и половин час след определеното работно на служителите в АКСУ).

Код по Булстат


177453060

Данни от административния регистър


Идентификатор: 3233


Вид администрация: Административна структура, създадена с нормативен акт, която има функции във връзка с осъществяването на изпълнителната властВръзка с административен регистър >


Последно обновено на 07.04.2022г.