Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно

Издаване на разрешение за временно съхраняване на радиоактивни вещества, получени при извършването на дейности с източници на йонизиращи лъчения или свързани с такава дейност

Какво представлява услугата

Описание

Временното съхраняване на радиоактивни вещества, получени при извършването на дейности с източници на йонизиращи лъчения или свързани с такава дейност се извършва след получаване на разрешение от Агенцията за ядрено регулиране

 

Указания за прилагане на изискванията и реда за издаване на лицензии и разрешения за дейности с източници на йонизиращи лъчения

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Съгласно Закона за безопасно използване на ядрената енергия (ЗБИЯЕ) председателят на Агенцията за ядрено регулиране (АЯР) издава лицензии за следните дейности:
1. използване на източници на йонизиращи лъчения (ИЙЛ) за стопански, медицински ветеринарномедицински, научни цели или за осъществяване на контролни функции (с изключение на случаите, когато се изисква регистрация или уведомление);
2. производство на ИЙЛ;
3. превоз на радиоактивни вещества;
4. производство на потребителски продукти, включително на медицински изделия по смисъла на Закона за медицинските изделия, чрез добавяне на радиоактивни вещества.
Съгласно ЗБИЯЕ председателят на АЯР издава разрешения за следните дейности с ИЙЛ:
1. строителство, монтаж и предварителни изпитвания на обект с източник на йонизиращо лъчение (с изключение на случаите, които подлежат на уведомление);
2. извършване на промени в предвидени по проект конструкции, системи и компоненти, свързани с радиационната защита в обекти с ИЙЛ;
3. извеждане от експлоатация на обект с радиоактивни вещества;
4. временно съхраняване на радиоактивни вещества, получени при извършването на дейности с източници на йонизиращи лъчения или свързани с такава дейност;
5. еднократен превоз на радиоактивни вещества;
6. транзитен превоз на радиоактивни вещества;
7. внос и износ на ИЙЛ.
Лицензия или разрешение се издава по искане на заявителя за обоснован срок и при условия, гарантиращи безопасното осъществяване на съответната дейност с ИЙЛ.
Председателят на АЯР издава лицензия за дейност с ИЙЛ в срок до два месеца от внасяне в деловодството на заявление с приложената към него документация.
Председателят на АЯР издава разрешение за дейност с ИЙЛ в срок до един месец от внасяне в деловодството на заявление с приложената към него документация.
Приложените към съответното заявление документи се представят на български език в оригинал или като заверено копие на хартиен и електронен носител. В случаите, когато заявлението се подава по електронен път, документите се прилагат във вид на сканирани копия.
Когато се налага даден заявител да коригира или да допълни внесена за разглеждане документация, срокът за издаване на поисканата лицензия или разрешение започва да тече от датата на представяне на коригираната и допълнената документация в АЯР.
Изискуеми документи, които са били представени от заявителя по предходни заявления и са актуални, могат да не се прилагат, като се описват в заявлението и се посочат регистрационните номера на издадените по тях предходни лицензии или разрешения. Официални документи на чужд език се представят заедно с превод на български език.
Заедно със заявлението за издаване на лицензия или разрешение заявителят представя копие от платежно нареждане, с което се удостоверява, че е внесена дължимата такса за разглеждане на заявлението.

 

Председателят на АЯР издава лицензия или разрешение за дейност с ИЙЛ, когато:• заявителят е представил всички необходими документи;
• заявителят е изпълнил условията по предходни лицензии, разрешения и други актове, издадени за дейността по реда на ЗБИЯЕ;
• оценката на представените документи и оценката на обстоятелствата, съдържащи се в тях, потвърждават съответствието с нормативните изискванията за радиационна защита и физическа защита.
Председателят на АЯР издава мотивирана заповед за отказ за издаване на лицензия или разрешение за дейност с ИЙЛ при установени несъответствия с нормативните изискванията за радиационна защита и физическа защита.
Издадена лицензия или разрешение се връчва или изпраща на съответния заявител след представяне на копие от платежно нареждане за платена първоначална лицензионна такса или за платена такса за издаване на разрешение.
Издадена лицензия или разрешение за дейност с ИЙЛ може да се изменя, подновява или прекратява от председателя на АЯР по искане на съответното юридическо или физическо лице. Лицензия или разрешение може да се изменя и служебно от председателя на АЯР в случаите, посочени в чл. 21, ал. 4 от ЗБИЯЕ.
Издадена лицензия или разрешение за дейност с ИЙЛ се отнема от председателя на АЯР в случаите, посочени в чл. 23, ал. 1 от ЗБИЯЕ.
Лицензии за използване на високоактивни източници, открити източници или ускорители на заредени частици, както и лицензии за производство на ИЙЛ, се издават след въвеждане в експлоатация на съответните обекти съгласно чл. 76 от Наредбата за реда за издаване на лицензии и разешения за безопасно използване на ядрената енергия.

 

СРОКОВЕ НА ВАЛИДНОСТ НА ЛИЦЕНЗИИ И РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ДЕЙНОСТИ С ИЙЛ


Сроковете на валидност на издадените лицензии е до 5 години за следните дейности:
• използване на закрити източници от категория 1 и 2;
• използване на открити източници за работи от I и II клас;
• използване на ускорители с енергия на ускорените частици над 10 MeV;
• превоз на радиоактивни вещества;
• производство на ИЙЛ;
• производство на потребителски продукти, включително на медицински изделия.
Сроковете на валидност на издадените лицензии е до 10 години за следните дейности:
• използване на закрити източници от категория 3 и 4;
• използване на открити източници за работи от III клас;
• използване на ускорители с енергия на ускорените частици до 10 MeV;
• използване на рентгенови уредби.
Сроковете на валидност на издадените разрешения за дейности с ИЙЛ е:
• до 1 година за разрешение за строителство, монтаж и предварителни изпитвания на обект с ИЙЛ;
• до 1 година за извършване на промени в предвидени по проект конструкции, системи и компоненти, свързани с радиационната защита в обекти с ИЙЛ;
• до 1 година за извеждане от експлоатация на обект с радиоактивни вещества;
• до 3 години за временно съхраняване на радиоактивни вещества получени при извършване на дейности с ИЙЛ или свързани с такава дейност.
Сроковете на валидност на лицензии и разрешения за дейности с ИЙЛ се обосновават в документацията, представяна от съответните заявители.

 

ОБОСНОВКА НА ДЕЙНОСТ С ИЙЛ


За нови дейности, за които не е доказано, че ползата от дейността е по-голяма от възможното увреждане на здравето, се изисква обосновка. Обосновката на съществуващи дейности подлежи на преразглеждане, ако се получат данни и възникнат обстоятелства, налагащи преоценка на ползата и вредата от дадена дейност.
Обосновката на дейност с ИЙЛ трябва да съдържа:
• предназначение, област и степен на приложимост на дейността, съответно описание на технологичния процес (съпроводено със схеми, чертежи и друга техническа документация, ако е целесъобразно за конкретната дейност);
• основни технически характеристики, възможни режими на експлоатация и разположение на предвидените ИЙЛ, включително предели и условия за безопасна експлоатация и експлоатационен ресурс на тези ИЙЛ, посочени в техническата документация;
• технически и организационни мерки за радиационна защита при осъществяване на дейността (включително при радиационни аварии и инциденти) и сведения за конструкцията, окомплектовката, техническите средства и материалите, предвидени за защитата от йонизиращи лъчения;
• възможни радиационни фактори при извършване на дейността, пътища на въздействие върху персонала, населението и околната среда и основни сведения за физическите бариери, предвидени за реализация на концепцията за дълбоко ешалонирана защита от йонизиращи лъчения;
• постулирани изходни събития за възникване на радиационни инциденти и аварии (откази на елементи от системите, важни за безопасното използване на предвидените ИЙЛ, възможни грешки на персонала; външни въздействия с техногенен произход, включително пожари; външни въздействия с природен произход);
• предимства и недостатъци на дейността;
• очаквани дози от външно и вътрешно облъчване на лица от персонала и населението при извършване на дейността;
• “нетна” полза от дейността (данни и факти, които доказват, че ползата от дейността е по-голяма от вредата, задължително се разглеждат и възможностите за генериране на РАО и за въздействие върху околната среда, както и социални, икономически и здравни аспекти);
• съответствие на дейността с приложимите за нея нормативни актове и международни стандарти.
Необосновани са следните дейности:
• активиране на материали и увеличаване на активността на потребителски стоки, като активността не може да бъде пренебрегната от гледна точка на радиационната защита при пускането им на пазара;
• визуализация чрез пролъчване на човешко тяло, прилагано като форма на изкуство или за публични цели.
Забранени са следните дейности:
• повишаването на активността на храни, фуражи, играчки, бижута и козметични продукти чрез добавяне на радиоактивни вещества и активирането на материали, използвани за производство на играчки и бижута, както и вносът и износът на такива стоки и продукти;
• нерегламентираното облъчване с йонизиращи лъчения.
 

 

Извършва се преглед на представената документация, анализ и оценка за съответствие на дейността с нормативните изисквания за радиационна и физическа защита

- Правно основание

 • Закон за безопасно използване на ядрената енергия - чл. 15, ал. 4, т. 12

- Какво е необходимо да приготвя предварително

Необходимите документи за издаване на лицензии за дейности с ИЙЛ (включително за подновяване, изменение и прекратяване на лицензии) са посочени в “Документи за издаване, подновяване, изменение и прекратяване на лицензии за дейности с ИЙЛ”.
Необходимите документи за издаване на разрешения за дейности с ИЙЛ (включително за подновяване, изменение и прекратяване на разрешения) са дадени в “Документи за издаване, подновяване, изменение и прекратяване на разрешения за дейности с ИЙЛ”.

 

Указания и необходими документи за издаване, подновяване, изменение и прекратяване на разрешения

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ВРЕМЕННО СЪХРАНЯВАНЕ НА РАДИОАКТИВНИ ВЕЩЕСТВА, ПОЛУЧЕНИ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ С ИЗТОЧНИЦИ НА ЙОНИЗИРАЩИ ЛЪЧЕНИЯ ИЛИ СВЪРЗАНИ С ТАКАВА ДЕЙНОСТ


За издаване на разрешение за временно съхраняване на радиоактивни вещества се подава в АЯР заявление, подписано от съответния заявител. Заявлението се подава на хартиен носител или по електронен път (при условията на Закона за електронния документ и електронния подпис), като се посочват:

 • идентификационните данни на заявителя;
 • срок, за който се иска издаване на разрешението;
 • наименованието и местонахождението на обекта, в който се предвижда съхраняване на радиоактивни вещества;
 • приложените документи към заявлението.


Документите, които трябва да бъдат приложени към заявлението за издаване на разрешение за временно съхраняване на радиоактивни вещества, са:

документ (декларация), удостоверяващ че заявителят разполага с достатъчно финансови ресурси за безопасно осъществяване на дейността;
заповеди на заявителя за определяне на:
а) професионално облъчваните лица (персонал - категория “А” или категория “Б”), които ще осъществяват дейността с радиоактивни вещества; 

б) отговорник по радиационна защита, на когото се възлагат конкретни функции, задължения и отговорности за осигуряване на радиационната защита при осъществяване на дейността (съгласно чл. 26 от Наредбата за радиационна защита);

вътрешен авариен план с типово съдържание и обхват съгласно Приложение № 5 от Наредбата за радиационна защита;
експертни заключения за медицинска пригодност на професионално облъчваните лица при осъществяване на дейността (издават се от Националния център по радиобиология и радиационна защита);
удостоверения за правоспособност на професионално облъчваните лица за работа с ИЙЛ;
програма за мониторинг на радиационните характеристики на работната среда и за индивидуален мониторинг, включително описание на използваните технически средства;
документ, удостоверяващ, че е осигурен индивидуален мониторинг на персонала в съответствие с изискванията на Наредбата за  радиационна защита;
анкетен лист по образец, утвърден от председателя на АЯР.
Забележка: Анкетният лист се съгласува с компетентните органи на Министерството на вътрешните работи относно физическата защита на обектите, в които се съхраняват закрити източници, открити източници и/или други радиоактивни вещества.

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДНОВЯВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ

 

Подновяването на разрешение за дейност с ИЙЛ обхваща два случая:

 • продължаване на срока на валидност на съответната лицензия;
 • продължаване на срока на валидност на съответното разрешение, едновременно с изменение на условията за осъществяване на дейността по разрешението.


За подновяване на разрешение за дейност с ИЙЛ съответният титуляр на разрешение подава заявление, не по-късно от 30 дни преди изтичането на определения в разрешението срок. Заявлението се подава в АЯР на хартиен носител или по електронен път (при условията на Закона за електронния документ и електронния подпис), като съдържа:

идентификационните данни на титуляря на разрешението - заявител;
регистрационния номер на разрешението, за което се иска подновяване;
предложен срок за продължаване на дейността по разрешението, за което се иска подновяване;
предложени изменения на условията в разрешението, за което се иска подновяване.
При наличие на промяна на обстоятелствата, при които е издадено първоначалното разрешение, към заявлението за подновяване се прилагат следните документи:

актуализиран анкетен лист по образец, утвърден от председателя на АЯР, който съдържа информация за:
а) данни за ИЙЛ, които са предмет на разрешението;

б) организация и мерки за осигуряване на радиационна защита и физическа защита;

Забележка: Актуализираният анкетен лист се съгласува с компетентните органи на Министерството на вътрешните работи относно физическата защита на обекти, в които се съхраняват закрити източници, открити източници и/или други радиоактивни вещества.

обосновка на предложения в заявлението срок за продължаване на дейността по разрешението, за което се иска подновяване;
обосновка на предложените изменения на условията в разрешението, за която се иска подновяване;
актуализирани вътрешни документи, свързани с осигуряване на радиационна защита при осъществяване на дейността;
документ, за платена дължима такса.
Ако няма промяна на обстоятелствата, при които е издадено първоначалното разрешение, към заявлението за подновяване се прилага само обосновка на предложения в заявлението срок за продължаване на дейността по разрешението, за което се иска подновяване.

Разрешение се подновява за срок не по-дълъг от срока на първоначалното разрешение.

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ

 

Издадено разрешение се изменя със заповед на председателя на АЯР по искане на съответния титуляр на разрешение чрез подаване на заявление или служебно.

Разрешение се изменя (включително допълва) в следните случаи:

 • при промяна на нормативните изисквания по радиационна защита;
 • при възникване на нови обстоятелства от съществено значение за радиационната защита, които изискват преразглеждане и изменение на условията на разрешението;
 • по причини, свързани с националната сигурност и обществения ред;
 • при преобразуване на юридическо лице по смисъла на чл. 21 а, ал. 1 от ЗБИЯЕ.


Титулярът на разрешение е длъжен в едномесечен срок от настъпването на обстоятелствата, налагащи изменение на разрешението, да уведоми за това председателя на АЯР и да поиска съответното изменение. Ако в посочения срок титулярът на разрешението не поиска изменение на лицензията или разрешението, председателят на АЯР го уведомява писмено за наличието на обстоятелствата, налагащи изменението.

За изменение на разрешение за дейност с ИЙЛ съответният титуляр на разрешение подава заявление. Заявлението се подава в АЯР на хартиен носител или по електронен път (при условията на Закона за електронния документ и електронния подпис), като съдържа:

идентификационните данни на титуляря на разрешението - заявител;
регистрационния номер на разрешението, за което се иска изменение;
предложение за изменение;
обосновка за исканото изменение.
Към заявлението се прилагат документи, които установяват обстоятелствата, налагащи исканото изменение.

При преобразуване на юридическо лице по смисъла на чл. 21 а, ал. 1 от ЗБИЯЕ, разрешение се изменя въз основа на предварително искане, подадено от лицето, приело решение за преобразуването или от страните по сделката по прехвърлянето на търговското предприятие или за извършване на непаричната вноска. Изменението влиза в сила от датата на вписването в търговския регистър на преобразуването, съответно на прехвърлянето, на търговското предприятие или увеличението на капитала чрез непарична вноска. Към заявлението за изменение се прилагат документи, удостоверяващи преобразуването.

Забележка: Ако към момента на извършване на вписването в търговския регистър не е подадено предварително искане за изменение, разрешението се прекратява.

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ


Разрешение се прекратява в следните случаи:

 • с изпълнението на дейността - предмет на разрешението, или с изтичането на срока, за който е издадено;
 • при подаване на заявление за прекратяване на разрешение;
 • поради отнемане на разрешението;
 • при преобразуване на юридическо лице - титуляр, когато към момента на вписване в търговския регистър не е налице изменение на разрешението в съответствие с чл. 21 а, ал. 1 на ЗБИЯЕ.


За прекратяване на разрешение за дейност с ИЙЛ съответният титуляр на разрешение подава заявление. Заявлението се подава в АЯР на хартиен носител или по електронен път (при условията на Закона за електронния документ и електронния подпис), като съдържа:

идентификационните данни на титуляря на разрешението - заявител;
регистрационния номер на разрешението, за което се иска прекратяване;
предприетите и необходимите мерки за осигуряване на ядрената безопасност, радиационната защита и физическата защита.
При прекратяване на разрешение съответният титуляр на разрешение е длъжен да осигурява радиационната защита и физическата защита на източниците на йонизиращи лъчения до издаването на нова лицензия или разрешение на нов титуляр или до безопасното извеждане от експлоатация на съответния обект.

Председателят на АЯР може да откаже с мотивирана заповед прекратяване на разрешение, ако не са извършени необходимите предварителни действия за осигуряване на радиационната защита и физическата защита.
 

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

През портал за предоставяне на електронни услуги,Със заявление на гише в център за административно обслужване,Със заявление по електронна поща,Със заявление по пощата,По електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:

 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2.  Необходимо е да притежавате профил в системата „Електронно връчване“.
 3.  Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.


За да заявите услугата:

 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в секция "Образци на документи".
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. От падащото меню в края на формата изберете начина, по който желаете да заявите услугата.
 7. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Подпис за да подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП) и да се генерира уникален номер на заявката.
 8. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 9. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 

Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връчване“ към Агенцията за ядрено регулиране

 

или

 

натиснете бутона Заяви услугата.

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

1 месец

Начини на плащане

По банков път

Такси

За услугата се заплаща фиксирана такса на стойност 250 лв.

 

Такса за разглеждане на заявление - 50 лв.

Такса за издаване на разрешение - 200 лв.

По банков път или чрез Виртуален ПОС-терминал /VISA card, MasterCard, Maestro/.

- Резултат от услугата

Кой издава резултата от услугата

Председател

Как ще получа резултата

Като електронен документ в профила на заявителя в системата за сигурно електронно връчване,На хартиен носител на гише в центъра за административно обслужване,На хартиен носител чрез лицензиран пощенски оператор

+ Административни звена, предоставящи услугата

Дирекция "Обща администрация"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Слатина, бул. Шипченски проход 69, п.к. 1574
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: 02/94006921
Адрес на електронна поща: mail@bnra.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Непрекъснато

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не