Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно

Издаване на разрешение за еднократен превоз на радиоактивни вещества

Какво представлява услугата

Описание

Дейността за еднократен превоз на радиоактивни вещества се извършва след получаване на разрешение от Агенцията за ядрено регулиране

- Правно основание

 • Закон за безопасно използване на ядрената енергия - чл. 15, ал. 4, т. 13

- Какво е необходимо да приготвя предварително

Ръководство на регулаторния орган "Съдържание и форма на необходимите документи за издаване, подновяване, изменение и прекратяване на лицензии и разрешения за дейности с ИЙЛ"

 

Указания към заявителите за издаване на разрешения и лицензии за превоз на ИЙЛ

 

Следват се общите указания към заявителите, включително описанието на изискванията към заявлението и съпроводителната документация. Тези указания се следват и при подновяване, изменение и прекратяване на лицензии и разрешения за превоз на ИЙЛ.

 

За издаване на лицензия за превоз на радиоактивни вещества, различни от ядрен материал към завлението се прилагат следните документи:

декларация на членовете на управителните и контролните органи на заявителя - юридическо лице, съответно на едноличния търговец, или физическо лице - заявител, че не са осъждани на лишаване от свобода за престъпление от общ характер;
декларация или други документи, удостоверяващи, че заявителят разполага с достатъчно финансови ресурси, необходими за безопасното осъществяване на дейността (включена е към заявлението за издаване на лицензия; не се изисква, когато заявителят е физическо лице и ще извършва дейността лично);
анкетен лист по образец (www.bnsa.bg);
документи, регламентиращи взаимоотношенията между заявителя и подизпълнителите, свързани с превоза;
документи, удостоверяващи съответствието на превозните средства с изискванията и нормите за безопасен превоз и радиационна защита;
акт на управителния орган на заявителя за определяне на:
консултанти за безопасността на превоза, отговорници за уведомяване на АЯР и дозиметристи;
персонала, участващ в транспортните операции;
водачите на превозните средства - при превоз по шосе;
експертно заключение за медицинска пригодност на персонала;
удостоверения за правоспособност, издадени по реда на наредбата по чл. 65, ал. 3 от ЗБИЯЕ и съгласно ратифицираните от Република България международни спогодби за превоз на опасни товари;
документ за осигурен индивидуален дозиметричен контрол на персонала;
инструкция за радиационна защита, авариен план при превоз и програма за радиационен мониторинг;
вътрешни правила и процедури, определящи отговорностите и задълженията при периодичното проверяване и поддържане на транспортните опаковки, при подготовката на радиоактивния товар, транспортната документация и при операциите по превоза и транзитното съхранение на товара;
документи, удостоверяващи, че ако отделен превоз не може да се извърши или условията за превоз не могат да бъдат изпълнени, заявителят ще върне обратно товара в отправната точка, а товароизпращачът ще го приеме.
 

За издаване на разрешение за еднoкратен и транзитен превоз на радиоактивни вещества, различни от ядрен материал към заявлението се прилагат документите по т. II както и:

документи, съдържащи информация за:
разрешението, лицензията или друг административен акт, съгласно който товарополучателят може да съхранява или използва радиоактивните вещества;
предполагаемите начална и крайна дата на превоза и отправната точка, маршрута на територията на страната, включително местата за транзитен престой, и крайния пункт за приемане на радиоактивните вещества;
държавата на произход на товара, приемащата държава и държавите, през които ще се извърши транзитен превоз.
документи, регламентиращи взаимоотношенията между товароизпращача и товарополучателя и между заявителя и подизпълнителите, свързани с превоза;
административни актове, издадени от съответните компетентни органи, за утвърждаване на транспортните опаковки и други конструкции съгласно наредбата по чл. 26, ал. 4 от ЗБИЯЕ;
разрешения за превоз или съответстващите им административни актове, издадени от компетентните органи на държавата, приемаща товара, и на държавите, през които ще се извърши транзитен превоз, след напускане на българската територия – в случай на износ или транзитен превоз на радиоактивни материали.
В зависимост от вида и характеристиките на радиоактивните вещества председателят на АЯР може да изиска заявителят да представи:
документ, удостоверяващ, че е осигурена физическата защита, съгласуван с компетентните органи на Министерството на вътрешните работи при условията и по реда на наредбата по чл. 113, ал. 4 ЗБИЯЕ;
инструкция за физическата защита;
документ, удостоверяващ, че товароизпращачът/товарополучателят има право да извършва дейности със стоки и технологии с възможна двойна употреба съгласно Закона за контрол на външнотърговската дейност с оръжие и със стоки и технологии с възможна двойна употреба.

 

Преглед по същество

 

Извършва се преглед на представената документация, анализ и оценка за съответствие на дейността с нормативните изисквания за радиационна и физическа защита

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

През портал за предоставяне на електронни услуги,Със заявление на гише в център за административно обслужване,Със заявление по електронна поща,Със заявление по пощата,По електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:

 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2.  Необходимо е да притежавате профил в системата „Електронно връчване“.
 3.  Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.


За да заявите услугата:

 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в секция "Образци на документи".
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. От падащото меню в края на формата изберете начина, по който желаете да заявите услугата.
 7. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Подпис за да подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП) и да се генерира уникален номер на заявката.
 8. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 9. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 

Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връчване“ към Агенцията за ядрено регулиране

 

или

 

натиснете бутона Заяви услугата.

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

1 месец

Начини на плащане

По банков път

Такси

За услугата се заплаща такса

 

За разглеждане на заявление за издаване на разрешение - 50 лв. и се добавя таксата за издаване на разрешение, както следва:

За еднократен, включително транзитен, превоз на радиоактивни вещества - 2000 лв., умножени с коефициент, равен на максималния разрешен транспортен индекс;

По банков път или чрез Виртуален ПОС-терминал /VISA card, MasterCard, Maestro/.

- Резултат от услугата

Кой издава резултата от услугата

Председател

Как ще получа резултата

Като електронен документ в профила на заявителя в системата за сигурно електронно връчване,На хартиен носител на гише в центъра за административно обслужване,На хартиен носител чрез лицензиран пощенски оператор

+ Административни звена, предоставящи услугата

Дирекция "Обща администрация"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Слатина, бул. Шипченски проход 69, п.к. 1574
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: 02/94006921
Адрес на електронна поща: mail@bnra.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Непрекъснато

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не