Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно

Издаване на разрешение за извършване на промени в предвидени по проект конструкции, системи и компоненти, свързани с радиационната защита в обекти с източници на йонизиращи лъчения

Какво представлява услугата

Описание

Дейностите по промени в предвидените по проект конструкции, системи и компоненти, свързани с радиационната защита в обекти с източници на йонизиращи лъчения се извършват след получаване на разрешение от Агенцията за ядрено регулиране

 

Указания за прилагане на изискванията и реда за издаване на лицензии и разрешения за дейности с източници на йонизиращи лъчения

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Съгласно ЗБИЯЕ председателят на АЯР издава разрешения за следните дейности с ИЙЛ:
1. строителство, монтаж и предварителни изпитвания на обект с източник на йонизиращо лъчение (с изключение на случаите, които подлежат на уведомление);
2. извършване на промени в предвидени по проект конструкции, системи и компоненти, свързани с радиационната защита в обекти с ИЙЛ;
3. извеждане от експлоатация на обект с радиоактивни вещества;
4. временно съхраняване на радиоактивни вещества, получени при извършването на дейности с източници на йонизиращи лъчения или свързани с такава дейност;
5. еднократен превоз на радиоактивни вещества;
6. транзитен превоз на радиоактивни вещества;
7. внос и износ на ИЙЛ.
Лицензия или разрешение се издава по искане на заявителя за обоснован срок и при условия, гарантиращи безопасното осъществяване на съответната дейност с ИЙЛ.
Председателят на АЯР издава разрешение за дейност с ИЙЛ в срок до един месец от внасяне в деловодството на заявление с приложената към него документация.
Приложените към съответното заявление документи се представят на български език в оригинал или като заверено копие на хартиен и електронен носител. В случаите, когато заявлението се подава по електронен път, документите се прилагат във вид на сканирани копия.
Когато се налага даден заявител да коригира или да допълни внесена за разглеждане документация, срокът за издаване на поисканата лицензия или разрешение започва да тече от датата на представяне на коригираната и допълнената документация в АЯР.
Изискуеми документи, които са били представени от заявителя по предходни заявления и са актуални, могат да не се прилагат, като се описват в заявлението и се посочат регистрационните номера на издадените по тях предходни лицензии или разрешения. Официални документи на чужд език се представят заедно с превод на български език.
Заедно със заявлението за издаване на лицензия или разрешение заявителят представя копие от платежно нареждане, с което се удостоверява, че е внесена дължимата такса за разглеждане на заявлението.

 Председателят на АЯР издава лицензия или разрешение за дейност с ИЙЛ, когато:

• заявителят е представил всички необходими документи;
• заявителят е изпълнил условията по предходни лицензии, разрешения и други актове, издадени за дейността по реда на ЗБИЯЕ;
• оценката на представените документи и оценката на обстоятелствата, съдържащи се в тях, потвърждават съответствието с нормативните изискванията за радиационна защита и физическа защита.
Председателят на АЯР издава мотивирана заповед за отказ за издаване на лицензия или разрешение за дейност с ИЙЛ при установени несъответствия с нормативните изискванията за радиационна защита и физическа защита.
Издадена лицензия или разрешение се връчва или изпраща на съответния заявител след представяне на копие от платежно нареждане за платена първоначална лицензионна такса или за платена такса за издаване на разрешение.
Издадена лицензия или разрешение за дейност с ИЙЛ може да се изменя, подновява или прекратява от председателя на АЯР по искане на съответното юридическо или физическо лице. Лицензия или разрешение може да се изменя и служебно от председателя на АЯР в случаите, посочени в чл. 21, ал. 4 от ЗБИЯЕ.
Издадена лицензия или разрешение за дейност с ИЙЛ се отнема от председателя на АЯР в случаите, посочени в чл. 23, ал. 1 от ЗБИЯЕ.
 

 

СРОКОВЕ НА ВАЛИДНОСТ НА РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ДЕЙНОСТИ С ИЙЛ

 

• до 1 година за разрешение за строителство, монтаж и предварителни изпитвания на обект с ИЙЛ;
• до 1 година за извършване на промени в предвидени по проект конструкции, системи и компоненти, свързани с радиационната защита в обекти с ИЙЛ;
• до 1 година за извеждане от експлоатация на обект с радиоактивни вещества;
• до 3 години за временно съхраняване на радиоактивни вещества получени при извършване на дейности с ИЙЛ или свързани с такава дейност.
Сроковете на валидност на лицензии и разрешения за дейности с ИЙЛ се обосновават в документацията, представяна от съответните заявители.

 

ОБОСНОВКА НА ДЕЙНОСТ С ИЙЛ

 

За нови дейности, за които не е доказано, че ползата от дейността е по-голяма от възможното увреждане на здравето, се изисква обосновка. Обосновката на съществуващи дейности подлежи на преразглеждане, ако се получат данни и възникнат обстоятелства, налагащи преоценка на ползата и вредата от дадена дейност.
Обосновката на дейност с ИЙЛ трябва да съдържа:
• предназначение, област и степен на приложимост на дейността, съответно описание на технологичния процес (съпроводено със схеми, чертежи и друга техническа документация, ако е целесъобразно за конкретната дейност);
• основни технически характеристики, възможни режими на експлоатация и разположение на предвидените ИЙЛ, включително предели и условия за безопасна експлоатация и експлоатационен ресурс на тези ИЙЛ, посочени в техническата документация;
• технически и организационни мерки за радиационна защита при осъществяване на дейността (включително при радиационни аварии и инциденти) и сведения за конструкцията, окомплектовката, техническите средства и материалите, предвидени за защитата от йонизиращи лъчения;
• възможни радиационни фактори при извършване на дейността, пътища на въздействие върху персонала, населението и околната среда и основни сведения за физическите бариери, предвидени за реализация на концепцията за дълбоко ешалонирана защита от йонизиращи лъчения;
• постулирани изходни събития за възникване на радиационни инциденти и аварии (откази на елементи от системите, важни за безопасното използване на предвидените ИЙЛ, възможни грешки на персонала; външни въздействия с техногенен произход, включително пожари; външни въздействия с природен произход);
• предимства и недостатъци на дейността;
• очаквани дози от външно и вътрешно облъчване на лица от персонала и населението при извършване на дейността;
• “нетна” полза от дейността (данни и факти, които доказват, че ползата от дейността е по-голяма от вредата, задължително се разглеждат и възможностите за генериране на РАО и за въздействие върху околната среда, както и социални, икономически и здравни аспекти);
• съответствие на дейността с приложимите за нея нормативни актове и международни стандарти.
Необосновани са следните дейности:
• активиране на материали и увеличаване на активността на потребителски стоки, като активността не може да бъде пренебрегната от гледна точка на радиационната защита при пускането им на пазара;
• визуализация чрез пролъчване на човешко тяло, прилагано като форма на изкуство или за публични цели.
Забранени са следните дейности:
• повишаването на активността на храни, фуражи, играчки, бижута и козметични продукти чрез добавяне на радиоактивни вещества и активирането на материали, използвани за производство на играчки и бижута, както и вносът и износът на такива стоки и продукти;
• нерегламентираното облъчване с йонизиращи лъчения.

- Правно основание

 • Закон за безопасно използване на ядрената енергия - чл. 15, ал. 4, т. 10

- Какво е необходимо да приготвя предварително

 

Необходимите документи за издаване на лицензии за дейности с ИЙЛ (включително за подновяване, изменение и прекратяване на лицензии) са посочени в “Документи за издаване, подновяване, изменение и прекратяване на лицензии за дейности с ИЙЛ”.

 

Необходимите документи за издаване на разрешения за дейности с ИЙЛ (включително за подновяване, изменение и прекратяване на разрешения) са дадени в “Документи за издаване, подновяване, изменение и прекратяване на разрешения за дейности с ИЙЛ”.

 

Указания и необходими документи за издаване, подновяване, изменение и прекратяване на разрешения

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОМЕНИ В ПРЕДВИДЕНИ ПО ПРОЕКТ КОНСТРУКЦИИ, СИСТЕМИ И КОМПОНЕНТИ, СВЪРЗАНИ С РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА В ОБЕКТИ С ИЙЛ

 

За издаване на разрешение за извършване на промени в предвидени по проект конструкции, системи и компоненти, свързани с радиационната защита в обекти с ИЙЛ се подава в АЯР заявление, подписано от съответния заявител (лицензиант). Заявлението се подава на хартиен носител или по електронен път (при условията на Закона за електронния документ и електронния подпис), като се посочват:

 • идентификационните данни на заявителя;
 • срок, за който се иска издаване на разрешението;
 • приложените документи към заявлението.


Документите, които трябва да бъдат приложени към заявлението за издаване на разрешение за извършване на промени в предвидени по проект конструкции, системи и компоненти, свързани с радиационната защита в обекти с ИЙЛ, са:

 • обосновка на необходимостта от извършване на промени на съществуващи конструкции, системи и компоненти, свързани с радиационната защита в обекта, и оценка на влиянието на предвидените промени;
 • технически проект за извършване на промените по т. 1;
 • документи, регламентиращи взаимоотношенията на заявителя с изпълнителя на проекта по т. 2, който трябва да имат регистрация по чл. 56, ал. 3 от ЗБИЯЕ.

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

През портал за предоставяне на електронни услуги,Със заявление на гише в център за административно обслужване,Със заявление по пощата,По електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:

 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2.  Необходимо е да притежавате профил в системата „Електронно връчване“.
 3.  Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.


За да заявите услугата:

 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в секция "Образци на документи".
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. От падащото меню в края на формата изберете начина, по който желаете да заявите услугата.
 7. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Подпис за да подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП) и да се генерира уникален номер на заявката.
 8. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 9. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 

Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връчване“ към Агенцията за ядрено регулиране

 

или

 

натиснете бутона Заяви услугата.

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

един месец

Начини на плащане

По банков път

Такси

За услугата се заплаща фиксирана такса на стойност 550 лв.

 

По банков път или чрез Виртуален ПОС-терминал /VISA card, MasterCard, Maestro/.

- Резултат от услугата

Кой издава резултата от услугата

Председател

Как ще получа резултата

Като електронен документ в профила на заявителя в системата за сигурно електронно връчване,На хартиен носител на гише в центъра за административно обслужване,На хартиен носител чрез лицензиран пощенски оператор

+ Административни звена, предоставящи услугата

Дирекция "Обща администрация"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Слатина, бул. Шипченски проход 69, п.к. 1574
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: 02/94006921
Адрес на електронна поща: mail@bnra.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Непрекъснато

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не