Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно

Издаване на разрешение за внос и износ на източници на йонизиращи лъчения

Какво представлява услугата

Описание

Дейностите за внос и износ на източници на йонизиращи лъчения се извършват след издаване на разрешение от Агенцията за ядрено регулиране

- Правно основание

 • Закон за безопасно използване на ядрената енергия - чл. 15, ал. 4, т. 14

- Какво е необходимо да приготвя предварително

Указания и необходими документи за издаване на разрешение за внос и износ на ИЙЛ

 

За издаване на разрешение за внос или износ на ИЙЛ се подава заявление, придружено със следните документи:

 • документи, определящи лицето, за което са предназначени внасяните или изнасяните ИЙЛ;
 • инвентарен списък и идентификационни данни на внасяните или изнасяните ИЙЛ (тип, модел, производител, фабрични номера, брой, активност на радионуклидите и други технически характеристики за съответния вид ИЙЛ), включително данни за опаковките на радиоактивните източници при превоза им;
 • попълнени и подписани документи, които се изискват от митническите служби при внасяне или изнасяне на стоки по общия ред за регистриране и разрешаване на външнотърговски сделки, включително документи, установяващи верността на данните в удостоверенията за внос/износ на стоки;
 • документи, удостоверяващи съответствието на внасяните или изнасяните ИЙЛ с определени стандарти (техническа документация за съответния вид ИЙЛ, сертификати, снимки, схеми);
 • документ, доказващ, че е осигурено превозването на радиоактивните източници от лице, което има разрешение или лицензия за превоз на радиоактивни вещества, издадени по реда на глава четвърта, раздел III;
 • документ, за платена такса за разглеждане на съответното заявление.

 

При внос допълнително се представя и:

 • документи, доказващи, че лицето, за което са предназначени радиоактивните източници има лицензия за използване или е осигурило безопасното им съхраняване;
 • документ, удостоверяващ че е осигурено връщането на закрити източници, които са от категория 1, 2 и 3 и са с период на полуразпад по-голям от 5 години, на техните производители след прекратяване на използването им.

 

При износ допълнително се представя документ, издаден от компетентния орган от държавата по регистрацията на вносителя, удостоверяващ правото му да извършва тази дейност.

 

При доставка на ИЙЛ от/в държава-членка на Европейския съюз не се изисква издаване на разрешение за внос и износ. В този случай лицата, които доставят ИЙЛ, трябва:

 • да осигурят превозването на радиоактивните източници от лице, което има разрешение или лицензия за превоз на радиоактивни вещества;
  да уведомят писмено председателя на АЯР веднага след като предадат доставяните от тях ИЙЛ на лицата, за които са предназначени;
 • при всеки внос на закрити източници да представят за заверка в АЯР декларация, оформена по образец съгласно изискванията на чл. 4 и Анекс I на Регламент (ЕВРАТОМ) № 1493/93/ на Съвета от 8 юни 1993 г. относно доставките на радиоактивни вещества между държавите-членки;
 • при всеки износ на закрити източници да представят в АЯР заверена от компетентния орган на съответната държава декларация, оформена по образец съгласно изискванията на чл. 4 и Анекс I на Регламент (ЕВРАТОМ) № 1493/93/ на Съвета от 8 юни 1993 г. относно доставките на радиоактивни вещества между държавите членки;
 • да уведомяват писмено председателя на АЯР при всеки внос на закрити източници, които са от категория 1, 2 или 3 и са с период на полуразпадане по-голям от 5 години, и да представят документи, удостоверяващи, че е осигурено тяхното връщане на съответните производители след прекратяване на използването им.

 

В края на всяка календарна година юридическите лица, които внасят ИЙЛ, следва да представят в АЯР обобщен отчет за съответната година, който да съдържа точна информация за вида, броя, активността, радионуклидния състав и местонахождението на внесените от тях ИЙЛ, както и данни за лицата, на които са доставили ИЙЛ – предмет на сключени сделки.

 

Внос на радиоактивни източници от категория 1, 2 и 3 при извънредни обстоятелства

 

В случай на извънредни обстоятелства се допуска, без да се издава разрешение по чл. 15, ал. 4, т. 13 и чл. 59 на ЗБИЯЕ, да се извърши внос на радиоактивни източници, предназначени за юридически лица, които не притежават лицензия или разрешение за тяхното използване или съхраняване. Това е допустимо само при условие, че са предприети алтернативни мерки за осигуряване на безопасността при превоза и съхраняването на радиоактивните източници, внесени в страната при извънредни обстоятелства.

 

Използването на радиоактивни източници, внесени при извънредни обстоятелства и без разрешение по чл. 15, ал. 4, т. 13 и чл. 59 на ЗБИЯЕ, се допуска след получаване на съответната лицензия за използване на тези източници от дадено юридическо лице.

 

В случай на извънредни обстоятелства при внос на радиоактивни източници АЯР изисква от съответния компетентен орган на държавата, която ще експортира тези източници, да представи писмено искане за получаване на съгласие от АЯР да се осъществи този внос. Писменото искане трябва да съдържа като минимум следната информация:

 • идентификационни данни за получателя на радиоактивните източници;
 • вид на радионуклидите, активности и други характеристики на радиоактивните източници;
 • идентификационни данни за износителя на радиоактивните източници;
 • срок на решението по искането за съгласие на АЯР за внос на радиоактивните източници.

 

При невъзможност да се гарантира безопасността на радиоактивния източник или по други обективни причини АЯР може да откаже да се извърши предвидения внос, за което уведомява компетентния орган на държавата-износител.

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

Със заявление на гише в център за административно обслужване,Със заявление по електронна поща,Със заявление по пощата,По електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:

 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2.  Необходимо е да притежавате профил в системата „Електронно връчване“.
 3.  Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.


За да заявите услугата:

 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в секция "Образци на документи".
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. От падащото меню в края на формата изберете начина, по който желаете да заявите услугата.
 7. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Подпис за да подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП) и да се генерира уникален номер на заявката.
 8. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 9. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 

Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връчване“ към Агенцията за ядрено регулиране

 

или

 

натиснете бутона Заяви услугата.

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

1 месец

Начини на плащане

По банков път

Такси

За услугата се заплаща фиксирана такса на стойност 50 лв.

 

По банков път или чрез Виртуален ПОС-терминал /VISA card, MasterCard, Maestro/

 

- Резултат от услугата

Кой издава резултата от услугата

Председател

Как ще получа резултата

Като електронен документ в профила на заявителя в системата за сигурно електронно връчване,На хартиен носител на гише в центъра за административно обслужване,На хартиен носител чрез лицензиран пощенски оператор

+ Административни звена, предоставящи услугата

Дирекция "Обща администрация"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Слатина, бул. Шипченски проход 69, п.к. 1574
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: 02/94006921
Адрес на електронна поща: mail@bnra.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Непрекъснато

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не