Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно

Издаване на лицензия за производство на източници на йонизиращи лъчения

Какво представлява услугата

Описание

Указания за прилагане на изискванията и реда за издаване на лицензии и разрешения за дейности с източници на йонизиращи лъчения

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Съгласно Закона за безопасно използване на ядрената енергия (ЗБИЯЕ) председателят на Агенцията за ядрено регулиране (АЯР) издава лицензии за следните дейности:
1. използване на източници на йонизиращи лъчения (ИЙЛ) за стопански, медицински ветеринарномедицински, научни цели или за осъществяване на контролни функции (с изключение на случаите, когато се изисква регистрация или уведомление);
2. производство на ИЙЛ;
3. превоз на радиоактивни вещества;
4. производство на потребителски продукти, включително на медицински изделия по смисъла на Закона за медицинските изделия, чрез добавяне на радиоактивни вещества.
 

Лицензия или разрешение се издава по искане на заявителя за обоснован срок и при условия, гарантиращи безопасното осъществяване на съответната дейност с ИЙЛ.
Председателят на АЯР издава лицензия за дейност с ИЙЛ в срок до два месеца от внасяне в деловодството на заявление с приложената към него документация.
Приложените към съответното заявление документи се представят на български език в оригинал или като заверено копие на хартиен и електронен носител. В случаите, когато заявлението се подава по електронен път, документите се прилагат във вид на сканирани копия.
Когато се налага даден заявител да коригира или да допълни внесена за разглеждане документация, срокът за издаване на поисканата лицензия или разрешение започва да тече от датата на представяне на коригираната и допълнената документация в АЯР.
Изискуеми документи, които са били представени от заявителя по предходни заявления и са актуални, могат да не се прилагат, като се описват в заявлението и се посочат регистрационните номера на издадените по тях предходни лицензии или разрешения. Официални документи на чужд език се представят заедно с превод на български език.
Заедно със заявлението за издаване на лицензия или разрешение заявителят представя копие от платежно нареждане, с което се удостоверява, че е внесена дължимата такса за разглеждане на заявлението.

 

Председателят на АЯР издава лицензия или разрешение за дейност с ИЙЛ, когато:• заявителят е представил всички необходими документи;


• заявителят е изпълнил условията по предходни лицензии, разрешения и други актове, издадени за дейността по реда на ЗБИЯЕ;
• оценката на представените документи и оценката на обстоятелствата, съдържащи се в тях, потвърждават съответствието с нормативните изискванията за радиационна защита и физическа защита.


Председателят на АЯР издава мотивирана заповед за отказ за издаване на лицензия или разрешение за дейност с ИЙЛ при установени несъответствия с нормативните изискванията за радиационна защита и физическа защита.
Издадена лицензия или разрешение се връчва или изпраща на съответния заявител след представяне на копие от платежно нареждане за платена първоначална лицензионна такса или за платена такса за издаване на разрешение.
Издадена лицензия или разрешение за дейност с ИЙЛ може да се изменя, подновява или прекратява от председателя на АЯР по искане на съответното юридическо или физическо лице. Лицензия или разрешение може да се изменя и служебно от председателя на АЯР в случаите, посочени в чл. 21, ал. 4 от ЗБИЯЕ.
Издадена лицензия или разрешение за дейност с ИЙЛ се отнема от председателя на АЯР в случаите, посочени в чл. 23, ал. 1 от ЗБИЯЕ.
Лицензии за използване на високоактивни източници, открити източници или ускорители на заредени частици, както и лицензии за производство на ИЙЛ, се издават след въвеждане в експлоатация на съответните обекти съгласно чл. 76 от Наредбата за реда за издаване на лицензии и разешения за безопасно използване на ядрената енергия.

 

СРОКОВЕ НА ВАЛИДНОСТ НА ЛИЦЕНЗИИ

 

Сроковете на валидност на издадените лицензии е до 5 години за следните дейности:
• използване на закрити източници от категория 1 и 2;
• използване на открити източници за работи от I и II клас;
• използване на ускорители с енергия на ускорените частици над 10 MeV;
• превоз на радиоактивни вещества;
• производство на ИЙЛ;
• производство на потребителски продукти, включително на медицински изделия.

 

ОБОСНОВКА НА ДЕЙНОСТ С ИЙЛ

 

За нови дейности, за които не е доказано, че ползата от дейността е по-голяма от възможното увреждане на здравето, се изисква обосновка. Обосновката на съществуващи дейности подлежи на преразглеждане, ако се получат данни и възникнат обстоятелства, налагащи преоценка на ползата и вредата от дадена дейност.
Обосновката на дейност с ИЙЛ трябва да съдържа:

• предназначение, област и степен на приложимост на дейността, съответно описание на технологичния процес (съпроводено със схеми, чертежи и друга техническа документация, ако е целесъобразно за конкретната дейност);
• основни технически характеристики, възможни режими на експлоатация и разположение на предвидените ИЙЛ, включително предели и условия за безопасна експлоатация и експлоатационен ресурс на тези ИЙЛ, посочени в техническата документация;
• технически и организационни мерки за радиационна защита при осъществяване на дейността (включително при радиационни аварии и инциденти) и сведения за конструкцията, окомплектовката, техническите средства и материалите, предвидени за защитата от йонизиращи лъчения;
• възможни радиационни фактори при извършване на дейността, пътища на въздействие върху персонала, населението и околната среда и основни сведения за физическите бариери, предвидени за реализация на концепцията за дълбоко ешалонирана защита от йонизиращи лъчения;
• постулирани изходни събития за възникване на радиационни инциденти и аварии (откази на елементи от системите, важни за безопасното използване на предвидените ИЙЛ, възможни грешки на персонала; външни въздействия с техногенен произход, включително пожари; външни въздействия с природен произход);
• предимства и недостатъци на дейността;
• очаквани дози от външно и вътрешно облъчване на лица от персонала и населението при извършване на дейността;
• “нетна” полза от дейността (данни и факти, които доказват, че ползата от дейността е по-голяма от вредата, задължително се разглеждат и възможностите за генериране на РАО и за въздействие върху околната среда, както и социални, икономически и здравни аспекти);
• съответствие на дейността с приложимите за нея нормативни актове и международни стандарти.
Необосновани са следните дейности:
• активиране на материали и увеличаване на активността на потребителски стоки, като активността не може да бъде пренебрегната от гледна точка на радиационната защита при пускането им на пазара;
• визуализация чрез пролъчване на човешко тяло, прилагано като форма на изкуство или за публични цели.
Забранени са следните дейности:
• повишаването на активността на храни, фуражи, играчки, бижута и козметични продукти чрез добавяне на радиоактивни вещества и активирането на материали, използвани за производство на играчки и бижута, както и вносът и износът на такива стоки и продукти;
• нерегламентираното облъчване с йонизиращи лъчения.

 

 

Извършва се преглед на представената документация, анализ и оценка за съответствие на дейността с нормативните изисквания за радиационна и физическа защита.

 

Ръководство на регулаторния орган "Съдържание и форма на необходимите документи за издаване, подновяване, изменение и прекратяване на лицензии и разрешения за дейности с ИЙЛ"

- Правно основание

 • Закон за безопасно използване на ядрената енергия - чл. 15, ал. 3, т. 3

- Какво е необходимо да приготвя предварително

Необходимите документи за издаване на лицензии за дейности с ИЙЛ (включително за подновяване, изменение и прекратяване на лицензии) са посочени в “Документи за издаване, подновяване, изменение и прекратяване на лицензии за дейности с ИЙЛ”.

 

Указания и необходими документи за издаване, подновяване, изменение и прекратяване на лицензия

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЛИЦЕНЗИЯ

 

Лицензия за дейност с източници на йонизиращи лъчения (ИЙЛ) се издава от председателя на Агенцията за ядрено регулиране (АЯР) само на юридическо лице (или на дееспособно физическо лице), което е регистрирано в Република България и отговаря на изискванията, посочени в точки 1 до 6 на чл. 60, ал. 1 от Закона за безопасно използване на ядрената енергия (ЗБИЯЕ).
За издаване на лицензия за дейност с  ИЙЛ се подава в АЯР заявление, подписано от съответния заявител. Заявлението се подава на хартиен носител или по електронен път (при условията на Закона за електронния документ и електронния подпис), като се посочват:

 • идентификационните данни на заявителя;
 • конкретната дейност по чл. 15, ал. 3, точки 2, 3 и 4, за която се иска издаване на лицензия и общо описание на дейността, която ще извършва заявителя;
 • срок, за който се иска издаване на лицензията;
 • наименованието и местонахождението на обекта, в който ще се извършва дейността с ИЙЛ;
 • административни актове, свързани със заявената дейност (ако са издадени такива от други държавни органи);
 • приложените документи към заявлението.

Документите, които трябва да бъдат приложени към заявлението за издаване на лицензия, са:

Анкетен лист по образец, утвърден от председателя на АЯР, които съдържа обобщена информация за:
а) използваните и съхраняваните ИЙЛ и дейностите с тях;

б) професионално облъчваните лица (персонал)  и организацията на работа с ИЙЛ в обекта;

в) средствата за радиационен мониторинг и индивидуален дозиметричен контрол;

г) организацията и мерките за осигуряване на радиационна защита и физическа защита;

Забележка: Анкетният лист се съгласува с компетентните органи на Министерството на вътрешните работи относно физическата защита на обекти, в които се използват закрити източници, открити източници и/или други радиоактивни вещества.

Управленска и организационна структура;

Документ (декларация), удостоверяващ че заявителят разполага с достатъчно финансови ресурси за безопасно осъществяване на дейността;
Заповеди на заявителя за определяне на:
а) професионално облъчваните лица (персонал - категория “А” или категория “Б”), които ще осъществяват дейността с ИЙЛ; 

б) отговорник по радиационна защита, на когото се възлагат конкретни функции, задължения и отговорности за осигуряване на радиационната защита при осъществяване на дейността (съгласно чл. 26 от Наредбата за радиационна защита);

Броят на отговорните лица за осигуряване на радиационната защита и разпределението на техните функции и задължения се определят в зависимост от спецификата и сложността на извършваната дейност.

Описание и технически характеристики на предвидените ИЙЛ за осъществяване на дейността (включително техническа документация и сертификати от производителя на ИЙЛ);
Описание на предвидените средства за индивидуална защита (включително за пациенти при медицинско облъчване), приспособления и съоръжения, необходими за безопасно осъществяване на дейността.
Инструкция за радиационна защита с типово съдържание и обхват съгласно Приложение № 4 от Наредбата по радиационна защита;
                             

Структурна схема на  инструкция за радиационна защита - съставни елементи

Вътрешен авариен план с типово съдържание и обхват съгласно Приложение № 5 от Наредбата за радиационна защита  
Структурна схема на вътрешен авариен план - съставни елементи

Експертни заключения за медицинска пригодност на професионално облъчваните лица при осъществяване на дейността с ИЙЛ (издават се от Националния център по радиобиология и радиационна защита);
Удостоверения за правоспособност на професионално облъчваните лица  за работа с ИЙЛ;
Вътрешни правила и процедури, които определят:
функции, задължения и отговорности за осигуряване на радиационната защита;
организация на работата, условия, начин, методи и средства за безопасно осъществяване на дейността с ИЙЛ;
ред за документиране на резултатите от радиациония мониторинг и индивидуалния дозиметричен контрол на професионално облъчваните лица;
ред за оценка на състоянието на радиационната защита при осъществяване на дейността.
Програма за мониторинг на радиационните характеристики на работната среда и за индивидуален мониторинг, включително описание на предвидените технически средства и документ от метрологичен контрол на тези средства;
Документ, удостоверяващ че е осигурено техническа поддръжка на системите и оборудването, предвидени за осгуряване на радиационната защита);
Документ, удостоверяващ че е осигурен индивидуален мониторинг на професионално облъчваните лица;
Документ, удостоверяващ, че е осигурена физическата защита на обекта, от компетентните органи на Министерството на вътрешните работи (отнася се само за обекти, в които се използват закрити източници, открити източници и/или други радиоактивни вещества);
Оценка на количеството и вида радиоактивни отпадъци (РАО), които се очаква да се получат при осъществяване на дейността с ИЙЛ и мерки за безопасното управление на тези РАО (отнася се само за обекти, в които се използват закрити източници,  открити източници и/или ускорители на заредени частици);
Обосновка, че ползата от дейността с ИЙЛ е по-голяма от възможното увреждане на здравето (Обосновка се представя за нови дейности и ИЙЛ, които никога не са били предмет на регулиране по смисъла на ЗБИЯЕ. Обосновка на съществуваща дейност, която е била под регулаторен контрол, се представя ако са възникнали нови обстоятелства или са установени факти, налагащи преоценка на ползата и вредата от дадената дейност.).
Документ (декларация), удостоверяващ че са спазени приложимите за дейността нормативни изисквания в областта на опазване на здравето (отнася се само за използване на ИЙЛ за медицински цели);
 Копие от платежно нареждане за платена такса за разглеждане на заявлението.

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДНОВЯВАНЕ НА ЛИЦЕНЗИЯ

 

Подновяването на лицензия за дейност с ИЙЛ обхваща два случая:

 • продължаване на срока на валидност на съответната лицензия;
 • продължаване на срока на валидност на съответната лицензия, едновременно с изменение на условията за осъществяване на дейността по лицензията.

 

За подновяване на лицензия за дейност с  ИЙЛ съответният лицензиант подава заявление. Заявлението се подава в АЯР на хартиен носител или по електронен път (при условията на Закона за електронния документ и електронния подпис), като се посочват:

идентификационните данни на лицензианта-заявител;
регистрационния номер на лицензията, за която се иска подновяване;
предложен срок за продължаване на дейността по лицензията, за която се иска подновяване;
предложени изменения на условията в лицензията, за която се иска подновяване.
Заявление за подновяване на лицензия за дейност с ИЙЛ се подава не по-късно от  два месеца преди изтичането на срока на действащата лицензия.

Документите, които трябва да бъдат приложени към заявлението за подновяване на лицензия, са:

Актуализиран анкетен лист по образец, утвърден от председателя на АЯР, който съдържа информация за:
а) използваните и съхраняваните ИЙЛ и дейностите с тях;

б) професионално облъчваните лица (персонал)  и организацията на работа с ИЙЛ в обекта;

в) средствата за радиационен мониторинг и индивидуален дозиметричен контрол;

г) организацията и мерките за осигуряване на радиационна защита и физическа защита;

Забележка: Актуализираният анкетен лист се съгласува с компетентните органи на Министерството на вътрешните работи относно физическата защита на обекти, в които се използват закрити източници, открити източници и/или други радиоактивни вещества.

Обосновка на предложения в заявлението срок за продължаване на дейността по лицензията, за която се иска подновяване;
Обосновка на предложените изменения на условията в лицензията, за която се иска подновяване;
Актуализирани инструкции, програми, заповеди и други вътрешни документи, свързани с осигуряване на радиационна защита при осъществяване на дейността;
Копие от платежно нареждане за платена такса за разглеждане на заявлението за подновяване на лицензията.

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЛИЦЕНЗИЯ

 

Лицензиантът е длъжен в едномесечен срок от настъпването на обстоятелствата, налагащи изменение на лицензията да уведоми за това председателя на АЯР и да поиска съответното изменение. Ако в посочения срок лицензиантът не поиска изменение на лицензията или разрешението, председателят на АЯР го уведомява писмено за наличието на обстоятелствата, налагащи изменението.

Лицензия за дейност с ИЙЛ се изменя (включително допълва) в следните случаи:

промяна на нормативните изисквания по радиационна защита;
възникване на нови обстоятелства от съществено значение за радиационната защита, които изискват преразглеждане и изменение на условията на лицензията;
причини, свързани с националната сигурност и обществения ред;
преобразуване на юридическо лице по смисъла на чл. 21а от ЗБИЯЕ. 
Лицензия за дейност с ИЙЛ се изменя със заповед на председателя на АЯР. За изменението на лицензия съответният лицензиант подава заявление. Заявлението се подава в АЯР на хартиен носител или по електронен път (при условията на Закона за електронния документ и електронния подпис), като се посочват:

идентификационните данни на лицензианта-заявител;
регистрационния номер на лицензията, чието изменение е поискано;
предлаганото изменение на лицензията;
обосновка на предложеното изменение.
Документите, които трябва да бъдат приложени към заявлението за изменение  на лицензия, са:

Документи, които установяват обстоятелствата, свързани с исканото изменение;
Копие от платежно нареждане за платена такса за разглеждане на заявлението за изменение на лицензията.

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЛИЦЕНЗИЯ

 

Лицензия се прекратява в следните случаи: 

 •  изтичане на срока на валидност, ако не е подадено заявление за подновяване;
 •  подаване на заявление за прекратяване на лицензия;
 • поради отнемане на лицензията;
 •  смърт на лицензираното физическо лице;
 •  издаване на нова лицензия за същата дейност на същия или на нов титуляр;
 •  преобразуване на юридическо лице - титуляр, когато към момента на вписване в търговския регистър не е налице изменение на лицензията в съответствие с чл. 21 а, ал. 1 на ЗБИЯЕ;
 •  обявяване в несъстоятелност или прекратяване с ликвидация на юридическото лице. 

 

При прекратяване на лицензия съответният лицензиант е длъжен да осигурява радиационната защита и физическата защита на източниците на йонизиращи лъчения до издаването на нова лицензия на нов титуляр или до безопасното извеждане от експлоатация на съответния обект.

За прекратяване на лицензия за дейност с  ИЙЛ съответният лицензиант подава в АЯР заявление на хартиен носител или по електронен път (при условията на Закона за електронния документ и електронния подпис), като се посочват:

 • идентификационните данни на лицензианта-заявител;
 • регистрационния номер на лицензията, за която се иска прекратяване;
 • предприетите и необходимите мерки и действия за осигуряване на радиационна защита и физическа защита по отношение на съответните ИЙЛ след прекратяване на разрешената дейност с тях.

Издадените лицензии, тяхното изменение, прекратяване и отнемане, както и отказът на председателя на АЯР да издаде съответната лицензия или заповед, могат да се обжалват по установния законов ред пред Върховния административен съд. Обжалването на актове на председателя на АЯР не спира тяхното изпълнение.

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

Със заявление на гише в център за административно обслужване,Със заявление по електронна поща,Със заявление по пощата,По електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:

 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2.  Необходимо е да притежавате профил в системата „Електронно връчване“.
 3.  Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.


За да заявите услугата:

 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в секция "Образци на документи".
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. От падащото меню в края на формата изберете начина, по който желаете да заявите услугата.
 7. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Подпис за да подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП) и да се генерира уникален номер на заявката.
 8. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 9. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 

Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връчване“ към Агенцията за ядрено регулиране

 

или

 

натиснете бутона Заяви услугата.

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

2 месеца

Начини на плащане

По банков път

Такси

За услугата се заплаща фиксирана такса на стойност 20100 лв.

 

Такса за разглеждане на заявление - 100 лв.

Такса за издаване на лицензия - 20 000 лв.

По банков път или чрез Виртуален ПОС-терминал /VISA card, MasterCard, Maestro/

- Резултат от услугата

Кой издава резултата от услугата

Председател

Как ще получа резултата

Като електронен документ в профила на заявителя в системата за сигурно електронно връчване,На хартиен носител на гише в центъра за административно обслужване,На хартиен носител чрез лицензиран пощенски оператор

+ Административни звена, предоставящи услугата

Дирекция "Обща администрация"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Слатина, бул. Шипченски проход 69, п.к. 1574
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: 02/94006921
Адрес на електронна поща: mail@bnra.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Непрекъснато

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не