Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HL0
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG8001LSD0Q5BUTBIN20I0

Извършване на научно-лабораторни изследвания и изготвяне на експертни становища

Какво представлява услугата

Описание

Заявявяване на услуга

 

Заявител е физическо или юридическо лице.

За извършване на настоящата услуга е необходимо заявителят да подаде:

  • 1. заявка по образец.

 

Компетентността на настоящата услуга е предоставена на Агенция „Митници”, Дирекция „Централна митническа лаборатория”, Митническа лаборатория – Русе, Митническа лаборатория – Пловдив.

 

Средство за електронна идентификация: валиден квалифициран електронен подпис, съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 година относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО и Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги

 

 

Изпълнение на услуга

 

Заявката се подава след попълване на формуляр по образец. Прегледът на заявката има за цел да се уточнят изискванията на заявителя и възможността на лабораторията да ги удовлетвори.

Страните договарят и сроковете за изпълнение на заявката. Заявката се счита за приета след регистрирането й в лабораторната информационна система. В случай, че лабораторията няма капацитет да удовлетвори изискванията на заявителя, той бива информиран, а заявката му не се регистрира в лабораторната информационна система.

Резултати от изследването се представят във формуляр „Протокол за лабораторен анализ” по образец на лабораторията. Въз основа на посочените в протокола изследвания, лабораторията извършва остойностяване на услугата в съответствие с Тарифата за таксите, които се събират от Агенция „Митници” по чл. 12 от Закона за митниците.

На заявителя се представя проформа-фактура по образец.

Резултатите от изследването, официализирани в „Протокол за лабораторен анализ” се предоставят на заявителя след потвърждение за извършено плащане по сметка на Агенция „Митници”.

Резултатите от изследването не се предоставят на трети лица, освен ако това не е съгласувано предварително от страните.

Когато изследването е заявено за целите на предоставяне на обвързваща тарифна информация, резултатите (оригинал) се предоставят на заявителя, а с негово съгласие, по служебен път на дирекция "Митническа дейност и методология" в Агенция „Митници” се предоставя заверено копие на втория екземпляр (за лаборатория) или трети екземпляр от протокола.

- Правно основание

Закон за митниците - чл. 12

- Какво е необходимо да приготвя предварително

За да ползвате тази услуга трябва да подадете заявление по образец.

 

* В случай, че не подавате заявлението лично, ще Ви е необходимо и нотариално заверено пълномощно.

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

По електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

- Описание на електронно заявяване

За да заявите услугата, трябва да разполагате с валиден квалифициран електронен подпис, съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 година относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО и Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.

Услугата може да бъде заявена по електронен път чрез Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ), поддържана от Министерство на електронното управление, в съответствие с „Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета за електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни транзакции на вътрешния пазар: https://edelivery.egov.bg

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

30 дни

Начини на плащане

На гише в административно звено за обслужване в брой,По банков път

Такси

За услугата се заплаща такса

 

Дължимите такси са нормативно установени - чл. 12 от Тарифа за таксите, които се събират от Агенция „Митници” по чл. 12 от Закона за митниците.

 

- Резултат от услугата

Описание

Резултатът от услугата може да бъде получен:
- по електронен път;
- на хартиен носител.

Кой издава резултата от услугата

Дирекция Централна митническа лаборатория - ЦМУ, отдел Митническа лаборатория - ТД Митница Русе,  отдел Митническа лаборатория - ТД Митница Пловдив.

+ Административни звена, предоставящи услугата

Отдел „Човешки ресурси, административно обслужване и сигурност” - Център за административно обслужване
Адрес: обл. Русе, общ. Русе, гр. Русе, бул. Липник 117
Код за междуселищно избиране: 082
Телефон за връзка: (082)816 220
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, без обедна почивка

 

Териториална дирекция Митница Русе
Адрес: обл. Русе, общ. Русе, гр. Русе, бул. "Липник" № 117, п.к. 7000
Код за междуселищно избиране: 082
Телефон за връзка: (082)816 201, (082)816 231
Факс: (082)816 262
Адрес на електронна поща: TDMitnicaRuse@customs.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, без прекъсване, обявените телефони за комуникация са стационарни, платени по стандартна тарифа, съгласно абонаментния план на потребителя

 

Отдел „Човешки ресурси, административно обслужване и сигурност” - Център за административно обслужване
Адрес: обл. Пловдив, общ. Пловдив, гр. Пловдив, р-н Централен, бул. "Кукленско шосе" № 32, п.к. 4004
Код за междуселищно избиране: 032
Телефон за връзка: (032)606 145
Факс: (032)606 185
Адрес на електронна поща: TD.Traciiska@customs.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, без почивка

 

Териториална дирекция Митница Пловдив
Адрес: обл. Пловдив, общ. Пловдив, гр. Пловдив, р-н Южен, ул. Кукленско шосе № 32, п.к. 4004
Код за междуселищно избиране: 032
Телефон за връзка: (032)606 060
Факс: (032)606 185
Адрес на електронна поща: TD.Mitnitsa.Plovdiv@customs.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, без прекъсване, обявените телефони за комуникация са стационарни, платени по стандартна тарифа, съгласно абонаментния план на потребителя

 

Отдел "Административно обслужване" - Център за административно обслужване
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Оборище, ул. "Г. С. Раковски" 47
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: 02/98594528, 02/9859 4113, телефоните са стационарни,платени по стандартна тарифа,съгласно абонаментния план на потребителя
Факс: 98594066
Адрес на електронна поща: delovodstvo@customs.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, без прекъсване

 

Дирекция "Централна митническа лаборатория"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Оборище, ул. "Г. С. Раковски" 47
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)9859 41 51
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, обедна почивка - 30 минути

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Агенция "Митници"

Идентификатор: 199

Кой може да предостави информация за услугата

Дирекция Централна митническа лаборатория - ЦМУ, отдел Митническа лаборатория - ТД Митница Русе,  отдел Митническа лаборатория - ТД Митница Пловдив

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не