Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HL0
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG8001LSD0Q5BUTBIN20I0

Издаване на разрешение за предоставяне на статус на одобрен изпращач, като опростяване на митническите формалности при поставяне на стоки под режим съюзен транзит

Какво представлява услугата

Описание

Когато на заинтересованото лицето е предоставен статус на одобрен изпращач, то не е необходимо да представя стоките и съответната транзитна декларация в отправното митническо учреждение.

 

Разрешението за предоставяне на статус на одобрен изпращач се прилага само за операциите по съюзен транзит, започващи в държавата членка, в която е издадено.

 

Одобреният изпращач поставя специалните пломби, поради което заявителят се нуждае от отделно разрешение за използване на пломби от специален тип.

 

Нормативно установени изисквания:

1. Разрешенията се издават само на заявители, които отговарят на всяко едно от следните условия:

  • - са установени на митническата територия на Съюза;
  • - заявителят декларира, че редовно ще използва разпоредбите на режим съюзен транзит;
  • - липса на сериозно нарушение или повторни нарушения на митническото законодателство и на правилата за данъчно облагане, включително липсата на сериозни криминални нарушения, свързани с икономическата дейност на заявителя  (чл. 24 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447 на Комисията от 24 ноември 2015 г. за определяне на подробни правила за прилагането на някои разпоредби на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Съюза);
  • - доказателство за високото равнище на контрол върху неговите операции и стокови потоци, посредством система за управление на търговската и в съответните случаи на транспортната отчетност, позволяваща уместен митнически контрол (чл. 25 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447);
  • - практически стандарти за компетентност или професионална квалификация, пряко свързана с осъществяваната дейност (чл. 27 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447);

 

2. Разрешенията се издават само ако митническият орган смята, че ще може да упражнява надзор върху режим съюзен транзит и да осъществява контрол, без да са необходими усилия на администрацията му, които са несъразмерно високи спрямо изискванията за съответното лице - (Одобреният изпращач следва да води документацията си така, че данните за стоките от транзитната декларация да могат лесно да се съпоставят с данните от неговата счетоводна документация, при което митническите органи да могат да контролират движението. От особено значение е информацията за броя и вида на стоките, тяхното количество и митнически статус.);

 

3. Статус на одобрен изпращач се предоставя само на заявители, които имат разрешение за използване на общо обезпечение или са освободени от представяне на обезпечение.

- Правно основание

Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 година за създаване на Митнически кодекс на Съюза - чл. 22; чл. 233, б. а, т. 4

Закон за митниците - чл. 19, ал. 4, т. 12

- Какво е необходимо да приготвя предварително

За да ползвате услугата, трябва да подадете заявление.

Възможни начини за заявяване

През портал за предоставяне на електронни услуги

- Описание на електронно заявяване

Услугата се заявява през Е-портала на Агенция "Митници" > Централни електронни услуги на DG TAXUD > Търговски портал за митническите решения по МКС (TP-CDMS)
https://customs.ec.europa.eu/tpui-cdms-web/

За да заявите услугата, трябва да разполагате със средство за електронна идентификация:  валиден квалифициран електронен подпис, съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 година относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО и Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

120 дни

Такси

Не се заплаща за услугата

- Резултат от услугата

Описание

Резултатът от услугата може да бъде получен:
- по електронен път;
- на хартиен носител.

Кой издава резултата от услугата

Териториални дирекции

+ Административни звена, предоставящи услугата

Териториална дирекция Митница Русе
Адрес: обл. Русе, общ. Русе, гр. Русе, бул. "Липник" № 117, п.к. 7000
Код за междуселищно избиране: 082
Телефон за връзка: (082)816 201, (082)816 231
Факс: (082)816 262
Адрес на електронна поща: TDMitnicaRuse@customs.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, без прекъсване, обявените телефони за комуникация са стационарни, платени по стандартна тарифа, съгласно абонаментния план на потребителя

 

Териториална дирекция Митница Варна
Адрес: обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, р-н Одесос, пл. „Славейков“ 2
Код за междуселищно избиране: 052
Телефон за връзка: (052) 689 402, (052) 689 509
Факс: (052) 632 201
Адрес на електронна поща: TDMitnicavarna@customs.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, без прекъсване, обявените телефони за комуникация са стационарни, платени по стандартна тарифа, съгласно абонаментния план на потребителя

 

Териториална дирекция Митница Бургас
Адрес: обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, пл. „Александър Батенберг“ № 1, п.к. 8000
Код за междуселищно избиране: 056
Телефон за връзка: (056)876 101
Факс: (056)843 429
Адрес на електронна поща: TDMitnica_Burgas@customs.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, без прекъсване, обявените телефони за комуникация са стационарни, платени по стандартна тарифа, съгласно абонаментния план на потребителя

 

Териториална дирекция Митница Пловдив
Адрес: обл. Пловдив, общ. Пловдив, гр. Пловдив, р-н Южен, ул. Кукленско шосе № 32, п.к. 4004
Код за междуселищно избиране: 032
Телефон за връзка: (032)606 060
Факс: (032)606 185
Адрес на електронна поща: TD.Mitnitsa.Plovdiv@customs.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, без прекъсване, обявените телефони за комуникация са стационарни, платени по стандартна тарифа, съгласно абонаментния план на потребителя

 

Териториална дирекция Митница София
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Сердика, ул. "Веслец" № 84, п.к. 1202
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)9859 46 47, (02)9859 4676
Адрес на електронна поща: TDSofiaCustoms@customs.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, без прекъсване, обявените телефони за комуникация са стационарни, платени по стандартна тарифа, съгласно абонаментния план на потребителя

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Агенция "Митници"

Идентификатор: 199

Кой може да предостави информация за услугата

Дирекция „Митническа дейност и методология“, Централно митническо управление на Агенция „Митници“;
Териториалните дирекции на АМ

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не