Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HL0
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG8001LSD0Q5BUTBIN20I0

Издаване на разрешение за издаване на сертификати за непреференциален произход на стоки

Какво представлява услугата

Описание

Издаване на разрешение за издаване на сертификати за непреференциален произход на стоки

- Правно основание

Закон за митниците - чл. 16з, ал. 1

- Какво е необходимо да приготвя предварително

  • декларация, че лицето не е в производство по несъстоятелност или ликвидация;
  • за лица, които не са български граждани - документ, издаден от компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която лицето е установено, а когато в държавата, в която лицето е установено, не се издава официален документ – декларация. Документите се признават, в случай че са представени до 6 месеца от датата на издаването им, съответно изготвянето им;
  • декларация за обстоятелствата по чл. 16з,  ал. 2, т. 2, буква „б" от ЗМ;
  • декларация за обстоятелствата по чл. 16з, ал. 2, т. 4 от ЗМ;
  • декларация за съгласие за извършване на проверка от митническите органи относно спазване на изискванията за издаването на сертификати за непреференциален произход на стоки, която включва одит, включително и чрез посещение на място;
  • декларация, че разполагат със служители, обучени в областта на непреференциалния произход на стоките, съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) № 952/2013, Делегиран регламент на Комисията (ЕС) 2015/2446, Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447 и Регламент (ЕО) № 1186/2009;
  • декларация, с която се задължават да провеждат обучения на служителите си в областта на непреференциален произход на стоките, съгласно разпоредбите на Регламент (EC) № 952/2013, Делегиран регламент на Комисията (EC) 2015/2446 и Регламент за изпълнение (EC) 2015/2447.
  • декларация за обстоятелствата по чл. 16з, ал. 2, т. 5, буква „д" от ЗМ
  • За български граждани обстоятелството по чл. 16з, ал. 2, т. 2, буква „а" се проверява служебно.

 

Възможни начини за заявяване

Със заявление на гише в център за административно обслужване,По електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

- Описание на електронно заявяване

Услугата може да бъде заявена по електронен път чрез Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ), поддържана от Министерство на електронното управление, в съответствие с „Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета за електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни транзакции на вътрешния пазар: https://edelivery.egov.bg

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

няма

Такси

Не се заплаща за услугата

- Резултат от услугата

Описание

Резултатът от услугата може да бъде получен:
- на хартиен носител.

Кой издава резултата от услугата

Директор на Агенция "Митници"

+ Административни звена, предоставящи услугата

Дирекция „Митническа дейност и методология”
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Оборище, ул. Г. С. Раковски 47
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)9859 4262
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, обедна почивка -30 мин.

 

Отдел "Административно обслужване" - Център за административно обслужване
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Оборище, ул. "Г. С. Раковски" 47
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: 02/98594528, 02/9859 4113, телефоните са стационарни,платени по стандартна тарифа,съгласно абонаментния план на потребителя
Факс: 98594066
Адрес на електронна поща: delovodstvo@customs.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, без прекъсване

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Агенция "Митници"

Идентификатор: 199

Кой може да предостави информация за услугата

Дирекция „Митническа дейност и методология“, Централно митническо управление на Агенция „Митници“;

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не