Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HL0
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG8001LSD0Q5BUTBIN20I0

Предоставяне на данни от регистър „Внасяне“

Какво представлява услугата

Описание


Данните от регистър „Внасяне“ се предоставят само на административни органи в Република България, които имат законово право да достъпват съхраняваните данни в регистъра, чрез изграждане на връзка тип „система-система“, посредством IT сървис, предоставен от Агенция „Митници“.
При използване на услугата се предоставят исканите данни към административния орган, според направената заявка.
Услугата е вътрешно-административна електронна услуга.
Документи на хартиен носител по отношение на предоставянето на данни от регистър „Внасяне“ не се изискват.

 

 

 

 

- Правно основание

Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 година за създаване на Митнически кодекс на Съюза - чл. 16

- Какво е необходимо да приготвя предварително

Подписване на двустранно споразумение между Агенция "Митници" и административния орган, ползвател на услугата

Изграждане на връзка тип "система-система" с Агенция "Митници" за електронен обмен на данни тип "система-система", посредством IT сървис, предоставен от Агенция "Митници"

Възможни начини за заявяване

През портал за предоставяне на електронни услуги

- Описание на електронно заявяване

 

 

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

незабавно след заявяване на услугата

Такси

Не се заплаща за услугата

- Резултат от услугата

Описание

Резултатът от услугата може да бъде получен:
- по електронен път.

Кой издава резултата от услугата

Агенция "Митници"

+ Административни звена, предоставящи услугата

Отдел "Административно обслужване" - Център за административно обслужване
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Оборище, ул. "Г. С. Раковски" 47
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: 02/98594528, 02/9859 4113, телефоните са стационарни,платени по стандартна тарифа,съгласно абонаментния план на потребителя
Факс: 98594066
Адрес на електронна поща: delovodstvo@customs.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, без прекъсване

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Агенция "Митници"

Идентификатор: 199

Кой може да предостави информация за услугата

Обслужването се извършва изцяло по електронен път.

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Да