Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HL0
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG8001LSD0Q5BUTBIN20I0

Предоставяне на данни от регистър „Документи, които се обработват на хартиен носител“

Какво представлява услугата

Описание


Данните от регистър „Документи, които се обработват на хартиен носител“ се предоставят само на административни органи в Република България, които имат законово право да достъпват съхраняваните данни в регистъра, чрез изграждане на връзка тип „система – система“, посредством IT сървис, предоставен от Агенция „Митници“.
При използване на услугата се предоставят исканите данни към административния орган, според направената заявка
Услугата е вътрешно-административна електронна услуга.
Документи на хартиен носител по отношение на предоставянето на данни от регистър не се изискват.

- Правно основание

Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 година за създаване на Митнически кодекс на Съюза - чл. 6, п. 3, б. а, т.

Възможни начини за заявяване

През портал за предоставяне на електронни услуги

- Описание на електронно заявяване

Чрез подписване на двустранно споразумение.

Адреси за допълнителна информация:

e-mail: servicedesk@customs.bg,

тел: +359 2 98594980,

web:  https://servicedesk.customs.bg/

Наличност на услугата on-line: 24/7

 

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

незабавно след заявяване на услугата

Такси

Не се заплаща за услугата

- Резултат от услугата

Описание

Резултатът от услугата може да бъде получен:
- по електронен път.

Кой издава резултата от услугата

Агенция "Митници"

+ Административни звена, предоставящи услугата

Отдел "Административно обслужване" - Център за административно обслужване
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Оборище, ул. "Г. С. Раковски" 47
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: 02/98594528, 02/9859 4113, телефоните са стационарни,платени по стандартна тарифа,съгласно абонаментния план на потребителя
Факс: 98594066
Адрес на електронна поща: delovodstvo@customs.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, без прекъсване

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Агенция "Митници"

Идентификатор: 199

Кой може да предостави информация за услугата

по електронен път

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Да