Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HL0
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG8001LSD0Q5BUTBIN20I0

Предоставяне на данни от регистър „Транзит“

Какво представлява услугата

Описание

Данните от регистър „Транзит“ се предоставят на административни органи в Република България, които имат законово право да достъпват съхраняваните данни в регистъра по електронен път (чрез връзка G2G, RegiX, CCN).

- Правно основание

Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 година за създаване на Митнически кодекс на Съюза - чл. 226; чл. 227; чл. 228; чл. 229; чл. 230; чл. 231; чл. 232; чл. 233; чл. 234; чл. 235; чл. 236

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447 на Комисията от 24 ноември 2015 година за определяне на подробни правила за прилагането на някои разпоредби на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Съюза - чл. 273

- Какво е необходимо да приготвя предварително

Услугата се предоставя по електронен път чрез портал за предоставяне на електронни услуги (Връзка G2G, RegiX или CCN)

Възможни начини за заявяване

През портал за предоставяне на електронни услуги

- Описание на електронно заявяване

Услугата се предоставя само за административни органи в Република България, които имат законово право да достъпват съхраняваните данни в регистъра. Достъп се осигурява до данните, които съответната администрация има законово основание да ползва.


Достъпът се предоставя след получаване на положително становище от Агенция „Митници“, на основание чл.3 от ЗЕУ, по отношение на подадено от административен орган заявление за включване като потребител към средата за междурегистров обмен (RegiX) или на база двустранно подписано споразумение за обмен на информация по електронен път между Агенция „Митници“ и съответния административен орган
 

 

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

незабавно след заявяване на услугата

Такси

Не се заплаща за услугата

- Резултат от услугата

Описание

Резултатът от услугата може да бъде получен:
- по електронен път.

Кой издава резултата от услугата

Агенция "Митници"

+ Административни звена, предоставящи услугата

Отдел "Административно обслужване" - Център за административно обслужване
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Оборище, ул. "Г. С. Раковски" 47
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: 02/98594528, 02/9859 4113, телефоните са стационарни,платени по стандартна тарифа,съгласно абонаментния план на потребителя
Факс: 98594066
Адрес на електронна поща: delovodstvo@customs.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, без прекъсване

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Агенция "Митници"

Идентификатор: 199

Кой може да предостави информация за услугата

Централно митническо управление

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Да