Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HL0
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG8001LSD0Q5BUTBIN20I0

Регистрация на търговците за електронно общуване с Агенция „Митници“ и Европейската комисия

Какво представлява услугата

Описание

Услугата осигурява извършването на регистрацията в е-Портала на Агенция „Митници“ с цел предоставяне на възможности на икономическите оператори за обмен на информация посредством използването на средства за електронна обработка на данни Генерална дирекция „Данъчно облагане и митнически съюз“ (DG TAXUD)“ и Агенция „Митници“

- Правно основание

Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 година за създаване на Митнически кодекс на Съюза - чл. 6, п. 1

Заповед № ЗАМ-1203/32-254379 от 13.09.2017 г. за определяне на изискванията за обмена и съхранението на информация посредством използването на средства за електронна обработка на данни - чл. ., т. I

Наредба № 2 от 19.03.2018 г. за условията и реда за подаване на документи по Закона за акцизите и данъчните складове по електронен път - чл. 2

- Какво е необходимо да приготвя предварително

Средство за електронна идентификация:  валиден квалифициран електронен подпис, съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 година относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО и Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги

Регистрацията се извършва по реда на Заповед № ЗАМ-1203/32-254379/ 13.09.2017 г. на директора на Агенция ,,Митници“ (oбн. ДВ, брой 77 от 26.09.2017 г.) и изменена със Заповед № ЗАМ-164/23.01.2018 г. на директора на Агенция „Митници“(обн. ДВ, бр. 10 от 30.01.2018 г.).


Подробна информация и „Ръководство за външни потребители“ е публикувано на https://ep.customs.bg/eportal/, секция „Документи“ - >“Актуални документи“ -> „Регистрация“.


Документи на хартиен носител по отношение на регистрацията се изискват в следните случаи: когато лицето не е установено на територията на Европейския съюз; когато регистрацията се извършва от упълномощено лице.


Документите на хартиен носител се представят в деловодството на Агенция „Митници“, ЦМУ, София 1202, ул."Георги С. Раковски" 47 (на място вкл. чрез изпращането им като препоръчана пощенска пратка чрез регистриран или лицензиран пощенски оператор.

 

Възможни начини за заявяване

През портал за предоставяне на електронни услуги

- Описание на електронно заявяване

Регистрацията се извършва на портала на АМ (https://ep.customs.bg/eportal/), секция „Регистрация“. 

 

Стъпки за предоставяне на услугата:

Стъпка 1: Създаване на потребителски акаунт (извършва се на Е-портал на АМ/Регистрация -(https://ep.customs.bg/eportal/)
Стъпка 2: Асоциация на Квалифициран Електронен Подпис (КЕП) към създадения в стъпка 1 потребител. (извършва се на Е-портал на АМ/Регистрация -(https://ep.customs.bg/eportal/)
Стъпка 3: Регистрация на лицето (икономически оператор) – след успешно преминаване на стъпка 1 и стъпка 2 (извършва се на Е-портал на АМ/Регистрация - (https://ep.customs.bg/eportal/)

 

Подробно „Ръководство за външни потребители“ относно регистрацията е публикувано на https://ep.customs.bg/eportal/, секция „Документи“ - >“Актуални документи“-> „Регистрация“.

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

след подаване на заявление

Такси

Не се заплаща за услугата

- Резултат от услугата

Описание

Резултатът от услугата може да бъде получен:

 

  • по електронен път.

Кой издава резултата от услугата

Агенция "Митници"

+ Административни звена, предоставящи услугата

Отдел "Административно обслужване" - Център за административно обслужване
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Оборище, ул. "Г. С. Раковски" 47
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: 02/98594528, 02/9859 4113, телефоните са стационарни,платени по стандартна тарифа,съгласно абонаментния план на потребителя
Факс: 98594066
Адрес на електронна поща: delovodstvo@customs.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, без прекъсване

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Агенция "Митници"

Идентификатор: 199

Кой може да предостави информация за услугата

Портал на АМ

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не