Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HL0
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG8001LSD0Q5BUTBIN20I0

Издаване на разрешение за използване на режим съюзен транзит въз основа на документи на хартиен носител за стоките, превозвани с въздушен и морски транспорт

Какво представлява услугата

Описание

Издаване на разрешение за използване на режим съюзен транзит въз основа на документи на хартиен носител за стоките, превозвани с въздушен и морски транспорт

- Правно основание

Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 година за създаване на Митнически кодекс на Съюза - чл. 22

Делегиран регламент (ЕС) 2016/341 на Комисията от 17 декември 2015 година за допълнение на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета чрез преходни правила за някои разпоредби от Митническия кодекс на Съюза, за случаите, когато съответните електронни системи все още не са в действие, и за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446 - чл. 26; чл. 29

Закон за митниците - п. 90

- Какво е необходимо да приготвя предварително

Заявителят следва да представи заявление (свободен текст), съдържащо най-малко следната информация, позволяваща анализ и оценка относно изпълнението на съответните условия за издаване на разрешението.

  • наименование на компанията, седалище и адрес на управление; EORI номер;
  • телефонен номер, номер на факс, електронна поща и лице за контакт;
  • описание на основните дейности и организацията на работа;
  • издадени сертификати за одобрен икономически оператор и/или разрешения за използване на други опростени процедури;
  • вид на използвания манифест;
  • отправни и получаващи митнически учреждения, участващи в режима;
  • средства за уведомяване на митническите органи: информационни системи, телефон, факс, електронен адрес или други средства за комуникация.

 

Възможни начини за заявяване

По електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

- Описание на електронно заявяване

Услугата може да бъде заявена по електронен път чрез Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ), поддържана от Министерство на електронното управление, в съответствие с „Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета за електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни транзакции на вътрешния пазар: https://edelivery.egov.bg

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

120 дни

Такси

Не се заплаща за услугата

- Резултат от услугата

Описание

Резултатът от услугата може да бъде получен:
- на хартиен носител.

Кой издава резултата от услугата

Директор на Агенция "Митници"

+ Административни звена, предоставящи услугата

Дирекция „Митническа дейност и методология”
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Оборище, ул. Г. С. Раковски 47
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)9859 4262
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, обедна почивка -30 мин.

 

Отдел "Административно обслужване" - Център за административно обслужване
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Оборище, ул. "Г. С. Раковски" 47
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: 02/98594528, 02/9859 4113, телефоните са стационарни,платени по стандартна тарифа,съгласно абонаментния план на потребителя
Факс: 98594066
Адрес на електронна поща: delovodstvo@customs.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, без прекъсване

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Агенция "Митници"

Идентификатор: 199

Кой може да предостави информация за услугата

Дирекция „Митническа дейност и методология“, Централно митническо управление на Агенция „Митници“

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не