Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HL0
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG8001LSD0Q5BUTBIN20I0

Удостоверение за наличие или липса на задължения за публични държавни вземания, събирани от митническите органи

Какво представлява услугата

Описание

 

Издаване на Удостоверение за наличие или липса на задължения за публични държавни вземания, събирани от митническите органи съгласно:

 • чл. 87, ал. 6 от ДОПК

Органът по приходите издава удостоверение за наличието или липсата на задължения по искане на задълженото лице или въз основа на акт на съда в 7-дневен срок от постъпването на искането или на акта. В удостоверението се отбелязва и отговорността за чужди задължения. В удостоверението не се отбелязват задължения по невлезли в сила актове, както и разсрочени, отсрочени или обезпечени задължения.  чл.

 • 162 от ДОПК

(1)Държавните и общинските вземания са публични и частни. 

 (2)  Публични са държавните и общинските вземания: 

 1. за данъци, включително акцизи, както и мита, задължителни осигурителни вноски и други вноски за бюджета;
 2.  за други вноски, установени по основание и размер със закон;
 3.  за държавни и общински такси, установени по основание със закон;
 4.  за незаконосъобразно извършени осигурителни разходи;
 5.  за паричната равностойност на вещи, отнети в полза на държавата, глоби и имуществени санкции, конфискации и отнемане на парични средства в полза на държавата;
 6.  по влезли в сила присъди, решения и определения на съдилищата за публични вземания в полза на държавата или общините, както и решения на Европейската комисия за възстановяване на неправомерно предоставена държавна помощ включително за дължимите по тях обезщетения, глоби и имуществени санкции; 
 7.  по влезли в сила наказателни постановления;
 8.  за недължимо платени и надплатени суми, както и за неправомерно получени или неправомерно усвоени средства по проекти, финансирани от средства на Европейския съюз, включително свързаното с тях национално съфинансиране, които възникват въз основа на административен акт, включително финансови корекции, надплатен аванс, надхвърлени процентни ограничения, превишени позиции по бюджета на проекта, кръстосано финансиране, както и глобите и другите парични санкции, предвидени в националното законодателство и в правото на Европейския съюз. 
 9.  лихвите за вземанията по т. 1 - 8.

 (3) Публичните вземания се установяват и събират в левове.
 (4) Частни са държавните и общинските вземания извън тези по ал. 2.
 (5)  Публични вземания са вземанията на бюджета на Европейския съюз по решения на Европейската комисия, Съвета на Европейския съюз, Съда на Европейските общности и Европейската централна банка, с които се налагат парични задължения, подлежащи на изпълнение на основание чл. 256 от Договора за създаване на Европейската общност.
 (6)  Публични вземания са и вземанията на държавите - членки на Европейския съюз, по влезли в сила решения за конфискация или отнемане на парични средства, за паричната равностойност на конфискувано или отнето имущество, както и по решения за налагане на финансови санкции, постановени в държави - членки на Европейския съюз, когато са признати и подлежат на изпълнение в Република България.
 (7)  Публични вземания са вземанията за финансови административни санкции и/или глоби, включително такси и начисления, наложени от компетентните органи или потвърдени от административните или съдебните органи на държави - членки на Европейския съюз, или, когато е приложимо, от съдилища за трудови дела на държави - членки на Европейския съюз, във връзка с неспазването на Директива 96/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 1996 г. относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги (ОВ, L 18/1 от 21 януари 1997 г.) или на Директива 2014/67/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за осигуряване на изпълнението на Директива 96/71/ЕО относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги и за изменение на Регламент (ЕС) № 1024/2012 относно административно сътрудничество посредством Информационната система за вътрешния пазар („Регламент за ИСВП") (OB, L 159/11 от 28 май 2014 г.). 


 

 

- Правно основание

Данъчно-осигурителен процесуален кодекс - чл. 87, ал. 6

- Какво е необходимо да приготвя предварително

По депозирано искане за предоставяне на административната услуга от всяко заинтересовано лице, директорът на Агенция „Митници” издава удостоверение за наличие или липса на задължения за публични държавни вземания, събирани от митническите органи.
На основание чл. 87, ал. 6 от ДОПК, директорът на Агенция „Митници“ издава удостоверението.

Искането може да бъде подадено съгласно приложеният образец.
Искането следва да съдържа:
-    три имена на заявителя - физическо лице; съответно: наименованието на юридическото лице/неперсонифицирано дружество;
-    законен представител на лицето, в случай че има такъв;
-    пълномощник, в случаите на упълномощаване. В случай на упълномощаване за подаване на искане, се прилага пълномощно;
-    постоянен/настоящ адрес на физическото лице; съответно: адрес на седалище/управление/кореспонденция на юридическото лице/неперсонифицираното дружество;
-    в искането се посочва за какво и пред кого ще послужи удостоверението;
-    броят на екземплярите, които желае да получи заявителя;
-    начинът на получаване – лично или чрез упълномощено лице, и точен адрес, включително и по електронен път, на който заявителят желае да получи удостоверението. В случай на упълномощаване за получаване на удостоверение, се прилага оригинал на пълномощно с нотариална заверка на подписа.

Когато информацията, посочена в искането е непълна или неточна, или искането е неподписано или нечетливо, Агенция „Митници“ уведомява заинтересованото лице в същия или най-късно в следващия работен ден с указание, че при неотстраняване на нередовностите производството ще бъде прекратено.
Срокът за отстраняване на нередовностите е 3-дневен и започва да тече от получаване на уведомлението.
Срокът за произнасяне на компетентният орган започва да тече от датата на отстраняване на нередовностите.

 

* В случай, че не подавате заявлението лично, ще Ви е необходимо и нотариално заверено пълномощно.

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

Със заявление на гише в център за административно обслужване,Със заявление по електронна поща,Със заявление по пощата,През портал за предоставяне на електронни услуги

- Описание на електронно заявяване

Интернет адрес за заявяване по елекронен път: https://ep.customs.bg/eportal/

delovodstvo@customs.bg, payments.@customs.bg 

Средство за електронна идентификация: валиден квалифициран електронен подпис, съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 година относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО и Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.
 

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

7 дни

Такси

Не се заплаща за услугата

- Резултат от услугата

Описание

Резултатът от услугата може да бъде получен:

 • по електронен път
 • на хартиен носител.

 

 

Кой издава резултата от услугата

Директор на Агенция "Митници"

+ Административни звена, предоставящи услугата

Дирекция „Правно-нормативна”
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Оборище, ул. Г. С. Раковски 47
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)9859 4322
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, обедна почивка - 30 минути

 

Отдел "Административно обслужване" - Център за административно обслужване
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Оборище, ул. "Г. С. Раковски" 47
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: 02/98594528, 02/9859 4113, телефоните са стационарни,платени по стандартна тарифа,съгласно абонаментния план на потребителя
Факс: 98594066
Адрес на електронна поща: delovodstvo@customs.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, без прекъсване

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Агенция "Митници"

Идентификатор: 199

Кой може да предостави информация за услугата

Дирекция „Правно-нормативна” и дирекция „Административно обслужване и комуникации”, ЦМУ

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не