Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HL0
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG8001LSD0Q5BUTBIN20I0

Издаване на свидетелства за митническа годност

Какво представлява услугата

Описание

Чл. 3 и чл. 12 от Митническата конвенция относно международния превоз на стоки под покритието на карнети ТИР (Конвенция ТИР от 1975 г.)

Одобрение за международен превоз на стоки под митническо пломбиране могат да получат само превозни средства, чието товарно отделение е конструирано и оборудвано така, че:

 

 1. никаква стока да не може да се изважда или вкарва в пломбираната част на превозното средство, без това да остави видими следи от взлом или без скъсване на митническата пломба;
 2. митническата пломба може да бъде поставена по лесен и ефикасен начин;
 3. нямат никакво скрито пространство, позволяващо укриването на стоки;
 4. всички пространства, пригодени за съхраняване на стоки, да бъдат лесно достъпни за митнически проверки;
 5. пътните превозни средства (ППС) се представят на всеки две години за проверка и евентуално подновяване на одобрението пред компетентните органи от страната, в която е регистрирано ППС или в случай на нерегистрирани пътни превозни средства – в страната, в която живее собственикът или ползвателят;
 6. когато основните характеристики на едно ППС бъдат променени, то престава да бъде покрито от издаденото му свидетелство и подлежи на ново одобрение от компетентните органи, преди да бъде ползвано за превоз на стоки под покритието на карнет ТИР.

- Правно основание

Митническа конвенция относно международния превоз на стоки под покритието на карнети ТИР (Конвенция ТИР от 1975 г.) - чл. 3; чл. 12

- Какво е необходимо да приготвя предварително

В зависимост от процедурата за одобрение на ППС е необходимо да представите следните документи:
 

За индивидуално одобрение заявителят следва да подаде заявление, придружено със следните документи:

 • Документ за платена такса по реда на чл. 2, т. 1 от Тарифата за таксите, които се събират от Агенция „Митници” по чл. 12 от ЗМ (ПМС 85/2003 г.);
 • Копие от свидетелството за регистрация на моторното превозно средство/ремарке или полуремарке;
 • Копие на удостоверението за техническа изправност;
 •  Копие от договора за лизинг, ако ППС не са собственост на лицето.
 • Бланка на свидетелство за митническа годност за всяко пътно превозно средство, по образеца, съгласно Приложение 4 от Конвенция ТИР, 1975 г., с попълнени идентификационни данни.
   

Когато компетентният орган, който издава СМГ, счита за необходимо, към свидетелството за митническа годност се представят от заявителя снимки или чертежи на ППС.

 

Възможни начини за заявяване

През портал за предоставяне на електронни услуги,Със заявление на гише в център за административно обслужване

- Описание на електронно заявяване

Интернет адрес за заявяване по елекронен път: https://ep.customs.bg/eportal/

Средство за електронна идентификация: валиден квалифициран електронен подпис, съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 година относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО и Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.
 

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

няма

Начини на плащане

На гише в административно звено за обслужване в брой

Такси

За услугата се заплаща фиксирана такса на стойност 50 лв.

Дължимите такси са по реда на чл. 2, т. 1 от Тарифата за таксите, които се събират от Агенция „Митници” по чл. 12 от ЗМ

а) за първоначален преглед и проверка - 50 лв.;

б) за периодичен преглед и проверка - 30 лв.

 

- Резултат от услугата

Описание

Резултатът от услугата може да бъде получен:

 

 • по електронен път;
 • на хартиен носител.
   

 

Кой издава резултата от услугата

митнически учреждения, определени със заповед на директора на АМ

+ Административни звена, предоставящи услугата

Отдел „Човешки ресурси, административно обслужване и сигурност” - Център за административно обслужване
Адрес: обл. Русе, общ. Русе, гр. Русе, бул. Липник 117
Код за междуселищно избиране: 082
Телефон за връзка: (082)816 220
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, без обедна почивка

 

Териториална дирекция Митница Русе
Адрес: обл. Русе, общ. Русе, гр. Русе, бул. "Липник" № 117, п.к. 7000
Код за междуселищно избиране: 082
Телефон за връзка: (082)816 201, (082)816 231
Факс: (082)816 262
Адрес на електронна поща: TDMitnicaRuse@customs.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, без прекъсване, обявените телефони за комуникация са стационарни, платени по стандартна тарифа, съгласно абонаментния план на потребителя

 

Отдел „Човешки ресурси, административно обслужване и сигурност” - Център за административно обслужване
Адрес: обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, р-н Одесос, пл. „Славейков“ 2, п.к. 9000
Код за междуселищно избиране: 052
Телефон за връзка: (052)689 509, (052)689 402
Факс: (052)632 201
Адрес на електронна поща: TDSevernamorska@customs.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, без обедна почивка

 

Териториална дирекция Митница Варна
Адрес: обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, р-н Одесос, пл. „Славейков“ 2
Код за междуселищно избиране: 052
Телефон за връзка: (052) 689 402, (052) 689 509
Факс: (052) 632 201
Адрес на електронна поща: TDMitnicavarna@customs.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, без прекъсване, обявените телефони за комуникация са стационарни, платени по стандартна тарифа, съгласно абонаментния план на потребителя

 

Отдел „Човешки ресурси, административно обслужване и сигурност” - Център за административно обслужване
Адрес: обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, пл. "Ал.Батенберг" №1, п.к. 8000
Код за междуселищно избиране: 056
Телефон за връзка: (056)876 101
Факс: (056)843 429
Адрес на електронна поща: TDYuzhnaMorska@customs.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, без обедна почивка

 

Териториална дирекция Митница Бургас
Адрес: обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, пл. „Александър Батенберг“ № 1, п.к. 8000
Код за междуселищно избиране: 056
Телефон за връзка: (056)876 101
Факс: (056)843 429
Адрес на електронна поща: TDMitnica_Burgas@customs.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, без прекъсване, обявените телефони за комуникация са стационарни, платени по стандартна тарифа, съгласно абонаментния план на потребителя

 

Отдел „Човешки ресурси, административно обслужване и сигурност” - Център за административно обслужване
Адрес: обл. Пловдив, общ. Пловдив, гр. Пловдив, р-н Централен, бул. "Кукленско шосе" № 32, п.к. 4004
Код за междуселищно избиране: 032
Телефон за връзка: (032)606 145
Факс: (032)606 185
Адрес на електронна поща: TD.Traciiska@customs.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, без почивка

 

Териториална дирекция Митница Пловдив
Адрес: обл. Пловдив, общ. Пловдив, гр. Пловдив, р-н Южен, ул. Кукленско шосе № 32, п.к. 4004
Код за междуселищно избиране: 032
Телефон за връзка: (032)606 060
Факс: (032)606 185
Адрес на електронна поща: TD.Mitnitsa.Plovdiv@customs.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, без прекъсване, обявените телефони за комуникация са стационарни, платени по стандартна тарифа, съгласно абонаментния план на потребителя

 

Отдел „Човешки ресурси, административно обслужване и сигурност” - Център за административно обслужване
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Сердика, ул. "Веслец" № 84, п.к. 1202
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)9859 4647, (02)9859 4676
Адрес на електронна поща: TDYugozapadna@customs.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, без почивка

 

Териториална дирекция Митница София
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Сердика, ул. "Веслец" № 84, п.к. 1202
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)9859 46 47, (02)9859 4676
Адрес на електронна поща: TDSofiaCustoms@customs.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, без прекъсване, обявените телефони за комуникация са стационарни, платени по стандартна тарифа, съгласно абонаментния план на потребителя

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Агенция "Митници"

Идентификатор: 199

Кой може да предостави информация за услугата

 • Митническите учреждения;
 • ЦМУ, Дирекция "Митническа дейност и методология"

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не