Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HL0
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG8001LSD0Q5BUTBIN20I0

Предоставяне на обвързваща тарифна информация и обвързваща информация за произхода

Какво представлява услугата

Описание

Въз основа на подадено заявление, митническите органи издават решения, отнасящи се до обвързваща тарифна информация (решения ОТИ), или решения, отнасящи се до обвързваща информация за произхода (решения ОИП).

Решенията ОТИ или ОИП са обвързващи за митническите органи и титуляря на решението по отношение на тарифното класиране или определянето на произхода на стоките.

- Правно основание

  • Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 година за създаване на Митнически кодекс на Съюза - чл. 33-37
  • Делегиран регламент на Комисията (EC) 2015/2446 от 28 юли 2015 година за допълнение на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на подробни правила за някои от разпоредбите на Митническия кодекс на Съюза - чл. 19-20; чл. 252
  • Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447 на Комисията от 24 ноември 2015 година за определяне на подробни правила за прилагането на някои разпоредби на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Съюза - чл. 16-17; чл. 20-23
  • Закон за митниците - чл. 19, ал. 2

- Какво е необходимо да приготвя предварително

  1.  Предоставяне на Обвързваща тарифна информация (ОТИ):

На Интернет страницата на Агенция „Митници” в рубрика „Информация за бизнеса“, „Митническа дейност“, Номенклатури и тарифно класиране“, „Обвързваща тарифна информация“ е публикуван материала „Обща информация”, съдържащ информация какво представлява решение ОТИ, за какво служи, какви са сроковете за издаване и валидност, правните основания и т.н., както и подробни указания за попълването на данните в заявлението за ОТИ.


В заявлението трябва да бъде попълнено достатъчно подробно описание на стоките, така че то да позволи на митническите органи да определят коректното им класиране. Същевременно в много случаи могат да бъдат изискани технически информации, такива като спецификации, брошури, анализни сертификати за състава на продуктите, снимки и др. и/или мостри от стоките.
За целите на достъпа до електронния портал, е задължително да бъдат изпълнени следните условия: да разполагате с валиден ЕОРИ номер; да разполагате с валиден квалифициран електронен подпис; да имате валидна регистрация в е-Портала на Агенция „Митници“.
Подробна информация как да се достъпи електронния портал, е публикувана в менюто „Как да…“ на е-Портала на Агенция „Митници“.

 

  1. Предоставяне на Обвързваща информация за произхода (ОИП):

 

Всяко заинтересувано лице може да поиска от митническите органи информация относно придобиването на непреференциален или преференциален произход в съответствие с правилата за произход, включени в митническото законодателство.  

Нормативно установени изисквания - Икономическия оператор следва да посочи правното основание за искане на услугата (разпоредбите от МКС).

Няма специално изготвен формуляр на заявление за обвързваща информация по произхода.

 

Необходими документи:


Заявлението за издаване на решение отнасящо се до обвързваща информация за произхода следва да се отнася само до един вид стоки и един вид обстоятелства по придобиване на произхода. Няма специално изготвен формуляр на заявление за обвързваща информация по произхода, но следва да бъдат посочени данни като:


а) име и адрес на титуляря; 
б) за целите на членове 59 и 64 от МКС — приложимото правно основание; 
в) подробно описание на стоките и тарифното им класиране; 
г) състав на стоките и методи, използвани за определянето му, както и цената на производител, когато това е необходимо; 
д) условията, позволяващи определяне на произхода, използваните материали и произхода им, тарифно класиране, съответстващите им стойности и описание на обстоятелствата (правила за промяна на тарифната позиция, добавена стойност, описание на операциите или процесите, или на друго специфично правило), които позволяват спазването на въпросните условия; в частност да се упоменат точно приложеното правило за установяване на произхода и предполагаемият произход за представените стоки; 
е) образци, фотографии, планове, каталози или други налични документи за състава на стоките и материалите, които съдържат и които могат да помогнат при описанието на производствения процес или обработката, през която са преминали материалите; 
ж) съгласие да се представи превод на всеки един приложен документ на официалния език (или един от официалните езици) на въпросната държава членка, когато такъв се изисква от митническите органи; 
з) данни, които следва да се считат за поверителни, било за обществеността или за администрацията; 
и) посочване от заявителя, доколкото му е известно, дали вече е подавано заявление или е издавана в Съюза обвързваща тарифна информация или обвързваща информация за произход за идентични или сходни стоки или материали като посочените в букви в) или д); 
й) приемане на факта, че предоставената информация може да се съхранява в база данни на Комисията.

Възможни начини за заявяване

През портал за предоставяне на електронни услуги,Със заявление на гише в център за административно обслужване,Със заявление по електронна поща,Със заявление по пощата

- Описание на електронно заявяване

За да заявите услугата, трябва да разполагате с валиден квалифициран електронен подпис, съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 година относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО и Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.

1. По отношение предоставяне на Обвързваща тарифна информация (ОТИ) - се заявява през Търговския портал за обвързваща тарифна информация на Генерална дирекция „Данъчно облагане и митнически съюз“ към Европейската комисия, който е достъпен през Е-портала на Агенция "Митници" > Централни електронни услуги на DG TAXUD на адрес: https://customs.ec.europa.eu/gtp/

2. По отношение предоставяне на Обвързваща информация за произхода (ОИП) - Услугата се е заявява по един от следните начини:
- Със заявление на гише в център за административно обслужване  
- Със заявление по електронна поща  
- Със заявление по пощата
- Чрез ССЕВ на МЕУ

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

120 дни

Такси

Не се заплаща за услугата

- Резултат от услугата

Описание

Резултатът от услугата може да бъде получен:

  •  по електронен път;
  •  на хартиен носител.
     

 

Кой издава резултата от услугата

Директор на Агенция "Митници"

+ Административни звена, предоставящи услугата

Дирекция „Митническа дейност и методология”
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Оборище, ул. Г. С. Раковски 47
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)9859 4262
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, обедна почивка -30 мин.

 

Отдел "Административно обслужване" - Център за административно обслужване
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Оборище, ул. "Г. С. Раковски" 47
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: 02/98594528, 02/9859 4113, телефоните са стационарни,платени по стандартна тарифа,съгласно абонаментния план на потребителя
Факс: 98594066
Адрес на електронна поща: delovodstvo@customs.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, без прекъсване

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Агенция "Митници"

Идентификатор: 199

Кой може да предостави информация за услугата

Дирекция „Митническа дейност и методология“, Централно митническо управление на Агенция „Митници“

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не