Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HL0
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG8001LSD0Q5BUTBIN20I0

Издаване на разрешение за одобрен икономически оператор (ОИО)

Какво представлява услугата

Описание

Одобреният икономически оператор (ОИО) е икономически оператор, който е надежден по отношение на взаимодействието си с митническите власти и има правото да се възползва от определени облекчения в целия EC.Агенция "Митници" предоставя статус на ОИО, като издава сертификат. Сертификат за ОИО,  издаден в държава членка на ЕС, се признава от митническите власти в останалите държави от съюза.

 

Митническите органи могат да издават следните видове сертификати:

 • Разрешение за ОИО - Митнически опростявания (член 38, параграф 2, буква а)
 • Разрешение за ОИО - Сигурност и безопасност (член 38, параграф 2, буква б)

 Съгласно параграф 3 от същия члeн и двете разрешения могат да бъдат притежавани едновременно.

- Правно основание

Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 година за създаване на Митнически кодекс на Съюза - чл. 22; чл. 38-39

Делегиран регламент на Комисията (EC) 2015/2446 от 28 юли 2015 година за допълнение на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на подробни правила за някои от разпоредбите на Митническия кодекс на Съюза - чл. 11-12; чл. 26-27

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447 на Комисията от 24 ноември 2015 година за определяне на подробни правила за прилагането на някои разпоредби на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Съюза - чл. 10; чл. 12

- Какво е необходимо да приготвя предварително

Необходими документи:

 

 1. Заявление;
 2. При първоначалното подаване на заявлението към него следва да бъдат приложени свидетелства за съдимост на лицата:
  • управител;
  • собственик на капитала;
  • лицето, отговорно или упражняващо контрол върху управлението на стопанската дейност;
  • юридически (законен) представител по митническите въпроси, когато това е приложимо.
 3. 10 задължителни приложения:
  • данни за основните собственици/акционери - имена и адреси и дяловото им участие; данни за членовете на съвета на директорите или на управителния съвет; собствениците известни ли са на митническите органи с некоректни действия в миналото.
  • лице от администрацията  на заявителя,  което отговаря за митническите въпроси;
  • описание на икономическите дейности на заявителя;
  • подробна информация за местонахождението на обектите на заявителя и кратко описание на дейностите, извършвани във всеки един обект; подробна информация за това дали заявителят и всеки обект действа във веригата за доставки от свое име и за своя сметка, или действа от свое име и за сметка на друго лице, или действа от името на и за сметка на друго лице;
  • подробна информация за това дали стоките се купуват от и/или се доставят на търговци, които са свързани със заявителя;
  • описание на вътрешната структура на организацията на заявителя;
  • брой на служителите общо  и по отделни направления;
  • имената на основните служители (изпълнителни директори, ръководители на направления, главни счетоводители,  началник на митнически отдел и т.н.). Описание на  приетите правила в случай, когато компетентният служител не е налице - временно или постоянно;
  • имена и длъжност на лицата в администрацията на заявителя, които имат специална митническа подготовка. Оценка на нивото на знания на тези лица по отношение на използването на информационни технологии в митническите и търговските процедури  и общите търговски въпроси;
  • съгласие или несъгласие с публикуването на информацията от сертификата за ОИО в списъка с одобрените икономически оператори.

 

* В случай, че не подавате заявлението лично, ще Ви е необходимо и нотариално заверено пълномощно.

Възможни начини за заявяване

През портал за предоставяне на електронни услуги

- Описание на електронно заявяване

Издаване на разрешение за ОИО чрез Системата на икономическите оператори (СИО) на Европейската комисия (ЕК), Генерална дирекция „Данъчно облагане и митнически съюз“ (DG TAXUD).
Всеки икономически оператор, който е установен на митническата територия на Съюза и отговаря на критериите по чл. 39 от Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 година за създаване на Митнически кодекс на Съюза (Регламент (ЕС) № 952/2013), може да подаде заявление за получаване на статус на ОИО.             

Съгласно разпоредбата на чл. 5, т. 5 от Регламент (ЕС) № 952/2013, „икономически оператор“ е лице, което в рамките на своята стопанска дейност участва в дейности, обхванати от митническото законодателство.

За да бъде прието заявлението за издаване на разрешение за ОИО заявителят трябва да изпълнява следните условия:

      - да бъде установен на митническата територия на Европейския съюз (ЕС);

      - да бъде регистриран от митническите органи в съответствие с разпоредбата на чл. 9 от Регламент (ЕС) № 952/2013 и да притежава валиден EORI – номер;

      - да подаде заявление, електронна форма, чрез Портала на търговците в ЕС (eAEO-STP) на адрес: https://customs.ec.europa.eu/taxud/uumds/cas/uumds-wayf/wayf?loginRequestId=ECAS_LR-234161- Yszlw0dpgsTyzaqhvVRwuakbyzzMJi8zKunTvAmSJcqySA7PzOXiAoSAYfvMyokCf9Je8O9qnnXpOzjJe5kRWB0O-CiDsmZJBYJeEii54kAgA9m-ELlAMECEsknFdFK3LZjInQzs0Mzn0tDyJNrGDpkqh3lJySQVQpYnHv5skCKjKVpG7K0GBCldFfGJYgOBAcjV9T, и представлява част от централните услуги на Генерална дирекция „Данъчно облагане и митнически съюз“ (DG TAXUD), пред компетентния митнически орган;

      - заявлението за ОИО не се отнася до решение със същата цел като предходно решение, чийто адресат е същият заявител и което през тригодишния период, предхождащ заявлението за разрешение за ОИО, е било обезсилено или отменено поради неизпълнение на задължение, наложено по силата на посоченото решение от заявителя;

       - към заявлението е приложен попълнен Въпросник за самооценка (ВСО), съгласно чл. 26 от Делегиран регламент на Комисията (ЕС) 2015/2446;

       - заявлението да обхваща всички постоянно установени стопански дейности на заявителя на митническата територия на Съюза, (ако е приложимо);

       - заявлението съдържа необходимата информация, която дава възможност за вземане на решение съгласно чл. 22, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 952/2013 във връзка с чл. 12 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447 на Комисията.

Статусът на ОИО се предоставя чрез следните видове разрешение:

Разрешение за ОИО - Митнически опростявания (член 38, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) № 952/2013)
Разрешение за ОИО - Сигурност и безопасност (член 38, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕС) № 952/2013)

Съгласно параграф 3 от същия член и двете разрешения могат да бъдат притежавани едновременно.

Статусът на ОИО,  издаден в държава членка на ЕС, се признава от митническите органи във всички държави членки.

Средство за електронна идентификация: валиден квалифициран електронен подпис, съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 година относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО и Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.

Предоставяне на услугата

Услугата по подаване на заявление за ОИО и издаване на разрешение за ОИО се достъпва чрез Портала на търговците в ЕС (eAEO-STP) на адрес: https://customs.ec.europa.eu/taxud/uumds/cas/uumds-wayf/wayf?loginRequestId=ECAS_LR-234161- Yszlw0dpgsTyzaqhvVRwuakbyzzMJi8zKunTvAmSJcqySA7PzOXiAoSAYfvMyokCf9Je8O9qnnXpOzjJe5kRWB0O-CiDsmZJBYJeEii54kAgA9m-ELlAMECEsknFdFK3LZjInQzs0Mzn0tDyJNrGDpkqh3lJySQVQpYnHv5skCKjKVpG7K0GBCldFfGJYgOBAcjV9T, и представлява част от централните услуги на Генерална дирекция „Данъчно облагане и митнически съюз“ (DG TAXUD), като се достъпват следните секции:

централните електронни услуги на DG TAXUD в ЕК
централните услуги  DG TAXUD
търговски портал за одобрени икономически оператори (eAEO-STP)
С цел разяснение на процедурата по подаване на заявление за ОИО чрез Портала на търговците в ЕС (eAEO-STP) на сайта на Агенция „Митници“ на адрес: https://customs.bg/ е публикувано Ръководство за потребителя – 2020. 

 

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

120 дни

Такси

Не се заплаща за услугата

- Резултат от услугата

Описание

Резултатът от услугата може да бъде получен:

 • по електронен път;
 • на хартиен носител.

Кой издава резултата от услугата

Директор на Агенция "Митници"

+ Административни звена, предоставящи услугата

Отдел "Административно обслужване" - Център за административно обслужване
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Оборище, ул. "Г. С. Раковски" 47
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: 02/98594528, 02/9859 4113, телефоните са стационарни,платени по стандартна тарифа,съгласно абонаментния план на потребителя
Факс: 98594066
Адрес на електронна поща: delovodstvo@customs.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, без прекъсване

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Агенция "Митници"

Идентификатор: 199

Кой може да предостави информация за услугата

Дирекция "Последващ контрол", ЦМУ.

На официалния сайт на Агенция "Митници" (customs.bg), в секция "Информация за бизнеса", подсекция "Одобрен икономически оператор" е публикувано Ръководство за потребителя-2020 указващо  начина на електронно подаване на заявления за ОИО и друга актуална информация по отношение на програмата за ОИО. 

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не