Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2H11
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG8001RLB0Q5AVKQL51GK7

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор

Услуги

- Какво прави администрацията

ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР (ДАМТН) е държавен надзорен орган, провеждащ националната политика в областта на: надзор на пуснати на пазара и/или в действие продукти, попадащи в обхвата на директивите от Нов подход; надзор на пуснати на пазара строителни продукти; продукти, свързани с енергопотреблението, по отношение на изискванията за екопроектиране; електрическо и електронно оборудване във връзка с ограниченията за употреба на определени опасни вещества и отпадъците от него; технически надзор на съоръженията с повишена опасност; контрол на качеството на течните горива; метрологичен надзор; оправомощаване и надзор на органи, извършващи оценяване на съответствието на продукти, попадащи в обхвата на директиви от Нов подход.

- Основни отговорности

Основни цели при осъществяване на дейността на ДАМТН са:

  •     защита на обществото и околната среда от опасни и несъответстващи на съществените изисквания промишлени продукти, опасни за използване съоръжения с повишена опасност, неверни измервания и некачествени течни горива;
  •     гарантиране на еднакви условия за предлагане на продукти, които са в обхвата на компетенциите на ДАМТН, на българския пазар като част от Единния европейски пазар,
  •     подпомагане функционирането на националната система за оценяване на съответствието.

 

- Устройствен правилник / закон

Постановление № 269 от 30 декември 1999 г. на Министерския съвет за преобразуване на Комитета по стандартизация и метрология в Държавна агенция по стандартизация и метрология и за приемане на Устройствен правилник на Държавната агенция по стандартизация и метрология
Обн. ДВ бр. 10 от 2000 г. , изм. ДВ бр. 91 от 2001 г. , изм. ДВ бр. 15 от 2002 г. , изм. ДВ бр. 39 от 2002 г. , изм. ДВ бр. 73 от 2002 г. , изм. ДВ бр. 94 от 2002 г. , изм. ДВ бр. 112 от 2002 г. , изм. ДВ бр. 115 от 2002 г.


Устройствен правилник на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (Загл. изм - ДВ, бр. 40 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г.)
Обн. ДВ бр. 20 от 2003 г. , изм. ДВ бр. 48 от 2005 г. , изм. ДВ бр. 78 от 2005 г. , изм. ДВ бр. 96 от 2005 г. , изм. ДВ бр. 15 от 2006 г. , изм. ДВ бр. 28 от 2006 г. , изм. ДВ бр. 40 от 2006 г. , изм. ДВ бр. 33 от 2008 г. , изм. ДВ бр. 48 от 2009 г. , изм. ДВ бр. 98 от 2009 г. , изм. ДВ бр. 52 от 2011 г. , изм. ДВ бр. 97 от 2011 г. , изм. ДВ бр. 22 от 2012 г. , изм. ДВ бр. 14 от 2014 г. , изм. ДВ бр. 108 от 2014 г. , изм. ДВ бр. 32 от 2015 г. , изм. ДВ бр. 86 от 2015 г. , изм. ДВ бр. 67 от 2016 г. , изм. ДВ бр. 34 от 2017 г. , изм. ДВ бр. 35 от 2019 г. , изм. ДВ бр. 65 от 2019 г. , изм. ДВ бр. 103 от 2020 г. , изм. ДВ бр. 34 от 2022 г. , изм. ДВ бр. 36 от 2022 г. , изм. ДВ бр. 53 от 2022 г.

Услуги

Данни за контакт


Е-mail: damtn@damtn.government.bg

Kод за междуселищно избиране: (02)

Телефони: (02) 980 63 17, (02) 980 63 75

Факс: 986 17 07www.damtn.government.bg

Седалище и адрес


Област: София (столица)
Община: Столична
Населено място: София
Район: Изгрев
Адрес: София, бул. "Г. М. Димитров" № 52А
Пощенски код: 1797

Работно време


Стандартно работно време

От: 09:00 ч. - До: 17:30 ч.

Продължителност: 08:30 ч.

Включва една обедна почивка от 12:30 до 13:00.

Код по Булстат


000695096

Данни от административния регистър


Идентификатор: 109


Вид администрация: Държавна агенцияВръзка с административен регистър >


Последно обновено на 31.05.2023г.