Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2H11
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG8001RLB0Q5AVKQL51GK7

Определяне и администриране на уникален код на производители на плавателни съдове и определяне на идентификационен код на нотифициран орган, получил разрешение за оценяване на съответствието на етапа след построяването на плавателен съд

Какво представлява услугата

Описание

Определяне и администриране на уникален код на производители на плавателни съдове и определяне на идентификационен код на нотифициран орган, получил разрешение за оценяване на съответствието на етапа след построяването на плавателен съд

 

Създаване на уникалния код на производителя.

 

Процеса по създаване на кода се състои от:

 1. Проверка на постъпилото заявления и придружаващите го документи по чл. 56 или чл. 57 от Наредбата.
 2. Създава се уникален код на производителя, съставен като трибуквена комбинация от латински букви, който не фигурира в националния регистър на Република България или съответно в регистъра за трети държави.

 

Процедура за определяне и администриране на уникален код на производителя и на идентификационен код на нотифициран орган

 

Вписване в регистрите.

 

След издаването на заповедта за определяне на уникален код на производителя директорът на Д РОС възлага на отговорника за регистъра:

 • Вписване в националния регистър на определения код, наименованието и адреса на производителя, установен на територията на Република България.
 • Вписване на определения код на производителя, установен в трета държава, в регистъра за трети държави чрез платформата за сътрудничество на Комисията.

След вписването на определения уникален код на производителя в националния регистър, отговорникът за регистъра предоставя данните от националния регистър за включване в регистъра на държавите членки в платформата за сътрудничество на Комисията.

 

- Правно основание

Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на плавателните съдове за отдих и на плавателните съдове за лично ползване - чл. 55

- Какво е необходимо да приготвя предварително

Подаване на документи.

 

Подаване на попълнено заявление по образец, по чл. 56 от НАРЕДБА за съществените изисквания и оценяване на съответствието на плавателните съдове за отдих и на плавателните съдове за лично ползване, съдържащо:

 • ЕИК на заявителя;
 • декларация дали вече използва уникален код на производител и какъв

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

През портал за предоставяне на електронни услуги,Със заявление на гише в център за административно обслужване,Със заявление по електронна поща,Със заявление по пощата,Устно на гише в център за административно обслужване,По електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:

 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в системата за сигурно електронно връчване  (https://edelivery.egov.bg/).
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:

 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в секция „Образци на документи“
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле ДАТА и попълнене дата на заявяване, за да се генерира уникален номер на заявката, след това в поле Подпис за да подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 7. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 

Съхранената, попълнена и подписана форма и необходимите придружаващи документи изпратете чрез системата за сигурно електронно връчване (https://edelivery.egov.bg/) към Държавна агенция за метрологичен и технически надзор 

 

или 

 

Натиснете бутона Заяви услугата за връзка към системата „Електронни форми“.

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

14 дни

Такси

Не се заплаща за услугата

- Резултат от услугата

Кой издава резултата от услугата

Председател

Как ще получа резултата

Като електронен документ в профила на заявителя в системата за сигурно електронно връчване,На хартиен носител на гише в центъра за административно обслужване,На хартиен носител чрез лицензиран пощенски оператор

+ Административни звена, предоставящи услугата

Отдел "Административно и информационно обслужване"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Изгрев, бул. "Г. М. Димитров" № 52А, п.к. 1797
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)980 63 17
Факс: (02)986 17 07
Адрес на електронна поща: damtn@damtn.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Административното обслужване се осъществява без обедна почивка

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не