Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2H11
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG8001RLB0Q5AVKQL51GK7

Заверяване на инвестиционните проекти на строежите, в които ще функционират съоръженията с повишена опасност, в частта в която се отнасят за съоръженията

Какво представлява услугата

Описание

Извършване на експертиза.

 

 • При положителни резултати от извършената експертиза служителите на ГД ИДТН заверяват (с подпис и печат) проектните части на инвестиционните проекти във фаза технически и/или работен проект, които се отнасят до монтирането в обектите на СПО по реда, определен в Наредбите по чл. 31 от ЗТИП и писмено уведомяват за това заявителя.
 • При отрицателни резултати от извършената експертиза, в случай че:
  - обхватът и съдържанието на представения инвестиционен проект не отговарятна изискванията на Наредба No 4 от 2001 г.; и/или
  - проектните решения не съответстват на изискванията на Наредбите по чл. 31 от ЗТИП,
  служителите на ГД ИДТН не заверяват проектите.
  Откази за заверяване се правят само по законосъобразност, като се посочват съответните нарушения/несъответствия на действащата нормативна уредба.

 

Връщане на инвестационните проекти.

 

Независимо дали резултатът от експертизата е положителен или отрицателен, инвестиционните проекти се изпращат на заявителя с придружително писмо на адреса му на регистрация/управление.

- Правно основание

Закон за техническите изисквания към продуктите - чл. 35, ал. 1, т. 2

- Какво е необходимо да приготвя предварително

Подаване на документи.

 

Заверяването на инвестиционни проекти на строежите, в които ще функционират СПО се извършва по писмено заявление до орган за технически надзор, придружено от съответната техническа документация в два екземпляра и документ за платена държавна такса, на основание чл. 35, ал.1, т. 2 от ЗТИП, което съдържа:

 

 1. Наименование, идентификационния номер и адреса на заявителя (проектант, инвеститор или собственик/ползвател на СПО);
 2. Информация относно видовете СПО и адреса на обекта, в който ще функционират СПО;
 3. Име и фамилия на заявителя, подпис и печат.

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

Със заявление по електронна поща,Със заявление на гише в център за административно обслужване,Със заявление по пощата,През портал за предоставяне на електронни услуги,Устно на гише в център за административно обслужване

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:

 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в системата за сигурно електронно връчване  (https://edelivery.egov.bg/).
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:

 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в секция „Образци на документи“
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле ДАТА и попълнене дата на заявяване, за да се генерира уникален номер на заявката, след това в поле Подпис за да подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 7. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 

Съхранената, попълнена и подписана форма и необходимите придружаващи документи изпратете чрез системата за сигурно електронно връчване (https://edelivery.egov.bg/) към Държавна агенция за метрологичен и технически надзор 

 

или 

 

Натиснете бутона Заяви услугата за връзка към системата „Електронни форми“.

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

От 14 до 28 дни, в зависимост от бр. на СПО в обекта.

Начини на плащане

На гише в административно звено за обслужване в брой,По банков път,На гише в административно звено за обслужване с банкова карта,По електронен път

Такси

За услугата се заплаща такса на стойност 13 лв.

Такса за 1 час - 13 лв.

- Резултат от услугата

Кой издава резултата от услугата

Началник на Регионален отдел на главна дирекция "Инспекция за държавен технически надзор"

Как ще получа резултата

Като електронен документ в профила на заявителя в системата за сигурно електронно връчване,На хартиен носител на гише в центъра за административно обслужване,На хартиен носител чрез лицензиран пощенски оператор

+ Административни звена, предоставящи услугата

Отдел "Административно и информационно обслужване"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Изгрев, бул. "Г. М. Димитров" № 52А, п.к. 1797
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)980 63 17
Факс: (02)986 17 07
Адрес на електронна поща: damtn@damtn.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Административното обслужване се осъществява без обедна почивка

 

Отдел "РО ИДТН Северна Централна България, седалище Велико Търново"
Адрес: обл. Велико Търново, общ. Велико Търново, гр. Велико Търново, кв. „Акация“, ул. ”Чумерна” № 1А, ет.4, п.к. 5000
Код за междуселищно избиране: 062
Телефон за връзка: (062)630400
Адрес на електронна поща: idtn.vtarnovo@damtn.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Заявки и документи за административни услуги се подават и в гр. Русе в рамките на работното време Обявените телефони за комуникация са стационарни, платени по стандартна тарифа, съгласно абонаментния план на потребителя

 

Отдел "РО ИДТН Северозападна България, седалище Враца"
Адрес: обл. Враца, общ. Враца, гр. Враца, ул. “Ген. Леонов” № 95, ет. 5, п.к. 3000
Код за междуселищно избиране: 092
Телефон за връзка: (092)647453
Адрес на електронна поща: idtn.vratsa@damtn.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Заявки и документи за административни услуги се подават и в гр. Плевен в рамките на работното време Обявените телефони за комуникация са стационарни, платени по стандартна тарифа, съгласно абонаментния план на потребителя

 

Отдел "РО ИДТН Югоизточна България, седалище Бургас"
Адрес: обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, ул. “Проф. Я. Якимов” № 25, ет. 3, п.к. 8010
Код за междуселищно избиране: 056
Телефон за връзка: (056)860272, (056)860144
Адрес на електронна поща: idtn.burgas@damtn.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Заявки и документи за административни услуги се подават в рамките на работното време Обявените телефони за комуникация са стационарни, платени по стандартна тарифа, съгласно абонаментния план на потребителя

 

Отдел "РО ИДТН Югозападна България, седалище Благоевград"
Адрес: обл. Благоевград, общ. Благоевград, гр. Благоевград, ул. “Свобода” № 1, ет. 2, п.к. 2700
Код за междуселищно избиране: 073
Телефон за връзка: (073)884089, (073)885463
Адрес на електронна поща: idtn.blagoevgrad@damtn.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Заявки и документи за административни услуги се подават в рамките на работното време Обявените телефони за комуникация са стационарни, платени по стандартна тарифа, съгласно абонаментния план на потребителя

 

Отдел "РО ИДТН Южна Централна България, седалище Пловдив"
Адрес: обл. Пловдив, общ. Пловдив, гр. Пловдив, р-н Западен, бул. “Санкт Петербург” № 67, ет. 3
Код за междуселищно избиране: 032
Телефон за връзка: (032)245450, (032)633 35
Адрес на електронна поща: idtn.plovdiv@damtn.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Заявки и документи за административни услуги се подават и в гр. Стара Загора в рамките на работното време Обявените телефони за комуникация са стационарни, платени по стандартна тарифа, съгласно абонаментния план на потребителя

 

Отдел "РО ИДТН Североизточна България, седалище Варна"
Адрес: обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, р-н Владислав Варненчик, ул. Мургаш № 5, ет. 3, п.к. 9023
Код за междуселищно избиране: 052
Телефон за връзка: (052)750310, 052 750328
Адрес на електронна поща: idtn.varna@damtn.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Заявки и документи за административни услуги се подават в рамките на работното време Обявените телефони за комуникация са стационарни, платени по стандартна тарифа, съгласно абонаментния план на потребителя

 

Отдел "РО ИДТН Западна Централна България, седалище София"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, ул. “Проф. Петър Мутафчиев” № 2, ет. 5, ст. 503, п.к. 1784
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)9753684; 9740935
Адрес на електронна поща: idtn.sofia@damtn.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Заявки и документи за административни услуги се подават в рамките на работното време Обявените телефони за комуникация са стационарни, платени по стандартна тарифа, съгласно абонаментния план на потребителя

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не