Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2H11
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG8001RLB0Q5AVKQL51GK7

Издаване на разрешение за извършване на оценяване на съответствието

Какво представлява услугата

Описание

Издаване на разрешение за извършване на оценяване на съответствието

 

Процедура за оценка на лица, които кандидатстват за получаване на разрешение за извършване на оценяване на съответствието

 

Извършване на проверката от служители на Д РОС.

Предоставяне на резултатите.

Предоставяне на резултатите от проверката на заявителя – издаване на разрешение за извършване на оценяване на съответствието или отказ с обоснование.

 

- Правно основание

Закон за техническите изисквания към продуктите - чл. 9

- Какво е необходимо да приготвя предварително

Подаване на документи.

 

Подаване на попълнено заявление придружено от документите по чл.10 от ЗТИП и в зависимост от заявлението – документи предвидени в съответната наредба по чл. 7 от ЗТИП.

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

През портал за предоставяне на електронни услуги,Със заявление на гише в център за административно обслужване,Със заявление по електронна поща,Със заявление по пощата,Устно на гише в център за административно обслужване,По електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:

 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в системата за сигурно електронно връчване  (https://edelivery.egov.bg/).
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:

 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в секция „Образци на документи“
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле ДАТА и попълнене дата на заявяване, за да се генерира уникален номер на заявката, след това в поле Подпис за да подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 7. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 

Съхранената, попълнена и подписана форма и необходимите придружаващи документи изпратете чрез системата за сигурно електронно връчване (https://edelivery.egov.bg/) към Държавна агенция за метрологичен и технически надзор 

 

или 

 

Натиснете бутона Заяви услугата за връзка към системата „Електронни форми“.

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

6 месеца

Начини на плащане

На гише в административно звено за обслужване в брой,На гише в административно звено за обслужване с банкова карта,По банков път,По електронен път

Такси

За услугата се заплаща фиксирана такса на стойност 500 лв.

 

Съгласно чл. 27 от Тарифа № 11 за таксите, които се събират в системата на държавната агенция за метрологичен и технически надзор по закона за държавните такси.

За издаване на разрешения за оценяване на съответствието се събират следните такси

1. за проверка на документи по чл. 12, ал. 1 ЗТИП - 700 лв.;

2. за проверка на място по чл. 12а, ал.1 ЗТИП за установяване компетентността на

кандидата за изпълнение на следните заявени процедури за оценяване на съответствието:

а) вътрешен производствен контрол с надзор на крайното оценяване - модул А1 - 300 лв.;

б) изследване на типа - модул В - 600 лв.;

в) изследване на проекта - модул В1 - 400 лв.;

г) съответствие с типа - модули С и С1 - 600 лв.;

д) осигуряване качеството на производство - модули D и D1 - 600 лв.;

е) осигуряване качеството на продукта - модули Е и Е1 - 600 лв.;

ж) проверка на продукта - модули F и F1 - 400 лв.;

з) проверка на единичен продукт - модул G - 600 лв.;

и) пълно осигуряване на качеството - модул Н - 800 лв.;

к) пълно осигуряване на качеството с изследване на проекта - модул Н1 - 1200 лв.;

л) друга заявена процедура - 200 лв.;

3. за издаване на разрешение за оценяване на съответствието - 500 лв.

 

- Резултат от услугата

Кой издава резултата от услугата

Председател

Как ще получа резултата

Като електронен документ в профила на заявителя в системата за сигурно електронно връчване,На хартиен носител на гише в центъра за административно обслужване,На хартиен носител чрез лицензиран пощенски оператор

+ Административни звена, предоставящи услугата

Отдел "Административно и информационно обслужване"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Изгрев, бул. "Г. М. Димитров" № 52А, п.к. 1797
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)980 63 17
Факс: (02)986 17 07
Адрес на електронна поща: damtn@damtn.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Административното обслужване се осъществява без обедна почивка

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не