Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2H11
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG8001RLB0Q5AVKQL51GK7

Издаване на лицензии за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност

Какво представлява услугата

Описание

Издаване на лицензии за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност

 

Подаване на документи.

Проверка на документи.

Проверка на място от служителите на ГД ИДТН.

Предоставяне на резултатите от проверките на заявителя.

 

- Правно основание

 • Закон за техническите изисквания към продуктите - чл. 34а

- Какво е необходимо да приготвя предварително

Подаване на заявление по образец

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

През портал за предоставяне на електронни услуги,Със заявление на гише в център за административно обслужване,Със заявление по електронна поща,Със заявление по пощата,Устно на гише в център за административно обслужване,По електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:

 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в системата за сигурно електронно връчване  (https://edelivery.egov.bg/).
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:

 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в секция „Образци на документи“
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле ДАТА и попълнене дата на заявяване, за да се генерира уникален номер на заявката, след това в поле Подпис за да подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 7. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 

Съхранената, попълнена и подписана форма и необходимите придружаващи документи изпратете чрез системата за сигурно електронно връчване (https://edelivery.egov.bg/) към Държавна агенция за метрологичен и технически надзор 

 

или 

 

Натиснете бутона Заяви услугата за връзка към системата „Електронни форми“.

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

64 дни

Начини на плащане

На гише в административно звено за обслужване в брой,На гише в административно звено за обслужване с банкова карта,По банков път,По електронен път

Такси

За услугата се заплаща такса в зависимост от вида:

 

Съгласно Тарифа за таксите, които се събират в системата на държавната агенция за метрологичен и технически надзор, във връзка с:

Чл. 7. (1) За издаване на лицензия по чл. 34а, ал. 1 от ЗТИП се събират следните такси:

 1. за преглед на документи - 650 лв. за един вид съоръжение с повишена опасност, посочено в заявлението за лицензиране, и по 130 лв. за всеки следващ вид;
 2. за проверка на място - 500 лв. за един вид съоръжение с повишена опасност, посочено в заявлението, и по 160 лв. за всеки следващ вид.

 

- Резултат от услугата

Кой издава резултата от услугата

Председател

Как ще получа резултата

Като електронен документ в профила на заявителя в системата за сигурно електронно връчване,На хартиен носител на гише в центъра за административно обслужване,На хартиен носител чрез лицензиран пощенски оператор

+ Административни звена, предоставящи услугата

Отдел "Административно и информационно обслужване"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Изгрев, бул. "Г. М. Димитров" № 52А, п.к. 1797
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)980 63 17
Факс: (02)986 17 07
Адрес на електронна поща: damtn@damtn.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Административното обслужване се осъществява без обедна почивка

 

Отдел "РО ИДТН Северна Централна България, седалище Велико Търново"
Адрес: обл. Велико Търново, общ. Велико Търново, гр. Велико Търново, кв. „Акация“, ул. ”Чумерна” № 1А, ет.4, п.к. 5000
Код за междуселищно избиране: 062
Телефон за връзка: (062)630400
Адрес на електронна поща: idtn.vtarnovo@damtn.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Заявки и документи за административни услуги се подават и в гр. Русе в рамките на работното време Обявените телефони за комуникация са стационарни, платени по стандартна тарифа, съгласно абонаментния план на потребителя

 

Отдел "РО ИДТН Северозападна България, седалище Враца"
Адрес: обл. Враца, общ. Враца, гр. Враца, ул. “Ген. Леонов” № 95, ет. 5, п.к. 3000
Код за междуселищно избиране: 092
Телефон за връзка: (092)647453
Адрес на електронна поща: idtn.vratsa@damtn.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Заявки и документи за административни услуги се подават и в гр. Плевен в рамките на работното време Обявените телефони за комуникация са стационарни, платени по стандартна тарифа, съгласно абонаментния план на потребителя

 

Отдел "РО ИДТН Югоизточна България, седалище Бургас"
Адрес: обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, ул. “Проф. Я. Якимов” № 25, ет. 3, п.к. 8010
Код за междуселищно избиране: 056
Телефон за връзка: (056)860272, (056)860144
Адрес на електронна поща: idtn.burgas@damtn.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Заявки и документи за административни услуги се подават в рамките на работното време Обявените телефони за комуникация са стационарни, платени по стандартна тарифа, съгласно абонаментния план на потребителя

 

Отдел "РО ИДТН Югозападна България, седалище Благоевград"
Адрес: обл. Благоевград, общ. Благоевград, гр. Благоевград, ул. “Свобода” № 1, ет. 2, п.к. 2700
Код за междуселищно избиране: 073
Телефон за връзка: (073)884089, (073)885463
Адрес на електронна поща: idtn.blagoevgrad@damtn.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Заявки и документи за административни услуги се подават в рамките на работното време Обявените телефони за комуникация са стационарни, платени по стандартна тарифа, съгласно абонаментния план на потребителя

 

Отдел "РО ИДТН Южна Централна България, седалище Пловдив"
Адрес: обл. Пловдив, общ. Пловдив, гр. Пловдив, р-н Западен, бул. “Санкт Петербург” № 67, ет. 3
Код за междуселищно избиране: 032
Телефон за връзка: (032)245450, (032)633 35
Адрес на електронна поща: idtn.plovdiv@damtn.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Заявки и документи за административни услуги се подават и в гр. Стара Загора в рамките на работното време Обявените телефони за комуникация са стационарни, платени по стандартна тарифа, съгласно абонаментния план на потребителя

 

Отдел "РО ИДТН Североизточна България, седалище Варна"
Адрес: обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, р-н Владислав Варненчик, ул. Мургаш № 5, ет. 3, п.к. 9023
Код за междуселищно избиране: 052
Телефон за връзка: (052)750310, 052 750328
Адрес на електронна поща: idtn.varna@damtn.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Заявки и документи за административни услуги се подават в рамките на работното време Обявените телефони за комуникация са стационарни, платени по стандартна тарифа, съгласно абонаментния план на потребителя

 

Отдел "РО ИДТН Западна Централна България, седалище София"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, ул. “Проф. Петър Мутафчиев” № 2, ет. 5, ст. 503, п.к. 1784
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)9753684; 9740935
Адрес на електронна поща: idtn.sofia@damtn.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Заявки и документи за административни услуги се подават в рамките на работното време Обявените телефони за комуникация са стационарни, платени по стандартна тарифа, съгласно абонаментния план на потребителя

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не