Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно

Държавна комисия по стоковите борси и тържищата

Услуги

- Какво прави администрацията

 ДКСБТ се занимава с регулиране и контрола върху учредяването и дейността на организирането на стокови пазари в страната - борси и тържища.

- Основни отговорности

Основните функции на Комисията, определени в Правилника за устройството и дейността на ДКСБТ и нейната администрация, са:
• Издаване и отнемане на лиценз за извършване на дейност като стокова борса. Извършване на регистрация за брокер на стоковата борса, за организиране на стоково тържище или на пазар на производителите.
• Контрол на стоковите борси и тържищата, техните членове и брокерите за законосъобразното осъществяване на дейността им.
• Водене на регистри за лицензираните стокови борси, регистрираните стокови тържища, пазар на производителите и брокери.
• Участие в изработването и даване на становища по проекти на нормативни актове.
• Събиране, обработка и популяризиране на информация за борсовите и тържищните цени.
• Разясняване на законодателството в областта на стоковите борси и тържищата и огласяване чрез средствата за масово осведомяване на практиката по неговото прилагане.

- Устройствен правилник / закон

Решение № 608/04.06.1997 г.
Обн. ДВ бр. 93 от 1996 г.

 

Решение № 608/04.06.1997 г.
Обн. ДВ бр. 93 от 1996 г.

 

 

Закон за стоковите борси и тържищата (ЗСБТ)
Обн. ДВ бр. 93 от 1996 г.

 

 

Наредба за разрешенията, издавани от ДКСБТ (НРИДКСБТ)
Обн. ДВ бр. 60 от 1997 г.

 

 

Наредба за воденето и съхраняването на регистрите от ДКСБТ (НВСРДКСБТ)
Обн. ДВ бр. 68 от 1997 г.

 

 

Правилник за устройството и дейността на ДКСБТ и на нейната администрация
Обн. ДВ бр. 36 от 2000 г.

 

 

Правилник за устройството и дейността на Държавната Комисия по стоковите борси и тържищата и на нейната администрация
Обн. ДВ бр. 36 от 2000 г. , изм. ДВ бр. 82 от 2015 г.

 

Услуги

Данни за контакт


Е-mail: office@dksbt.bg

Kод за междуселищно избиране: (02)

Телефони: 970-60-20, 970-60-11, 970-60-18www.dksbt.bg

Седалище и адрес


Област: София (столица)
Община: Столична
Населено място: София
Адрес: София - 1040, ж.к. "Изгрев", ул. "Лъчезар Станчев" № 13

Работно време


Стандартно работно време

От: 09:00 ч. - До: 17:30 ч.

Продължителност: 08:00 ч.

Работно време на Звеното за административно обслужване: 9:00 - 12:30 13:00-17:30 тел.: (+359 2) 970-60-20 факс: (+359 2) 873-54-18

Код по Булстат


121431970

Данни от административния регистър


Идентификатор: 130


Вид администрация: Администрация на държавна комисияВръзка с административен регистър >


Последно обновено на 27.10.2021г.