Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2H90
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG8001JQ80QLIPVKJ93002

Комисия за енергийно и водно регулиране

Услуги

- Какво прави администрацията

 Комисия за енергийно и водно регулиране (съкратено КЕВР) е независим специализиран държавен орган на Република България, регулатор на два сектора: енергетика и водоснабдяване.

- Основни отговорности

Комисията има правомощия по издаването на лицензи за производство, пренос, разпределение и търговия с електрическа и топлинна енергия; контролира механизмите за ценообразуване на електроенергията в договорите за дългосрочно изкупуване от обществения доставчик НЕК; приема правила за търговия с електрическа енергия и с природен газ, както и технически правила за съответните мрежи и системи. КЕВР има правомощия по регулиране дейността на независимите оператори на електропреносната и на газопреносните мрежи, както и дейностите в областта на водоснабдяването и канализацията.

- Устройствен правилник / закон

Наредба за присъединяване към преносната и разпределителните електрически мрежи на производители и потребители
Обн. ДВ бр. 40 от 2000 г. , изм. ДВ бр. 25 от 2008 г.


Правилник на Комисия за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация
Обн. ДВ бр. 52 от 2004 г. , изм. ДВ бр. 43 от 2015 г. , изм. ДВ бр. 19 от 2016 г. , изм. ДВ бр. 23 от 2020 г. , изм. ДВ бр. 39 от 2023 г.


Наредба за регулиране на цените на електрическата енергия
Обн. ДВ бр. 17 от 2004 г. , изм. ДВ бр. 62 от 2007 г. , изм. ДВ бр. 52 от 2018 г.


Наредба за регулиране на цените на природния газ
Обн. ДВ бр. 55 от 2004 г. , изм. ДВ бр. 2 от 2010 г.


Наредба за регулиране на цените на топлинната енергия
Обн. ДВ бр. 55 от 2004 г. , изм. ДВ бр. 105 от 2008 г. , изм. ДВ бр. 52 от 2018 г.


Наредба за регулиране на цените на В и К услугите
Обн. ДВ бр. 32 от 2006 г.


Наредба за дългосрочните нива, условията и реда за формиране на годишните целеви нива на показателите за качество на водоснабдителните и канализационните услуги
Обн. ДВ бр. 32 от 2006 г.


Закон за енергетиката
Обн. ДВ бр. 107 от 2003 г. , изм. ДВ бр. 18 от 2004 г. , изм. ДВ бр. 18 от 2005 г. , изм. ДВ бр. 95 от 2005 г. , изм. ДВ бр. 30 от 2006 г. , изм. ДВ бр. 65 от 2006 г. , изм. ДВ бр. 74 от 2006 г. , изм. ДВ бр. 49 от 2007 г. , изм. ДВ бр. 55 от 2007 г. , изм. ДВ бр. 59 от 2007 г. , изм. ДВ бр. 36 от 2008 г. , изм. ДВ бр. 43 от 2008 г. , изм. ДВ бр. 98 от 2008 г. , изм. ДВ бр. 35 от 2009 г. , изм. ДВ бр. 41 от 2009 г. , изм. ДВ бр. 42 от 2009 г. , изм. ДВ бр. 82 от 2009 г. , изм. ДВ бр. 103 от 2009 г. , изм. ДВ бр. 54 от 2010 г. , изм. ДВ бр. 97 от 2010 г. , изм. ДВ бр. 35 от 2011 г. , изм. ДВ бр. 47 от 2011 г. , изм. ДВ бр. 38 от 2012 г. , изм. ДВ бр. 54 от 2012 г. , изм. ДВ бр. 82 от 2012 г. , изм. ДВ бр. 15 от 2013 г. , изм. ДВ бр. 20 от 2013 г. , изм. ДВ бр. 23 от 2013 г. , изм. ДВ бр. 59 от 2013 г. , изм. ДВ бр. 66 от 2013 г. , изм. ДВ бр. 98 от 2014 г. , изм. ДВ бр. 14 от 2015 г. , изм. ДВ бр. 17 от 2015 г. , изм. ДВ бр. 35 от 2015 г. , изм. ДВ бр. 48 от 2015 г. , изм. ДВ бр. 56 от 2015 г. , изм. ДВ бр. 42 от 2016 г. , изм. ДВ бр. 47 от 2016 г. , изм. ДВ бр. 105 от 2016 г. , изм. ДВ бр. 51 от 2017 г. , изм. ДВ бр. 58 от 2017 г. , изм. ДВ бр. 102 от 2017 г. , изм. ДВ бр. 103 от 2017 г. , изм. ДВ бр. 7 от 2018 г. , изм. ДВ бр. 38 от 2018 г. , изм. ДВ бр. 57 от 2018 г. , изм. ДВ бр. 64 от 2018 г. , изм. ДВ бр. 77 от 2018 г. , изм. ДВ бр. 83 от 2018 г. , изм. ДВ бр. 91 от 2018 г. , изм. ДВ бр. 103 от 2018 г. , изм. ДВ бр. 17 от 2019 г. , изм. ДВ бр. 41 от 2019 г. , изм. ДВ бр. 79 от 2019 г. , изм. ДВ бр. 25 от 2020 г. , изм. ДВ бр. 38 от 2020 г. , изм. ДВ бр. 57 от 2020 г. , изм. ДВ бр. 9 от 2021 г. , изм. ДВ бр. 21 от 2021 г. , изм. ДВ бр. 8 от 2022 г. , изм. ДВ бр. 9 от 2022 г. , изм. ДВ бр. 99 от 2022 г. , изм. ДВ бр. 102 от 2022 г. , изм. ДВ бр. 11 от 2023 г.


Закон за енергетиката
Обн. ДВ бр. 107 от 2003 г. , изм. ДВ бр. 18 от 2004 г. , изм. ДВ бр. 18 от 2005 г. , изм. ДВ бр. 95 от 2005 г. , изм. ДВ бр. 30 от 2006 г. , изм. ДВ бр. 65 от 2006 г. , изм. ДВ бр. 74 от 2006 г. , изм. ДВ бр. 49 от 2007 г. , изм. ДВ бр. 55 от 2007 г. , изм. ДВ бр. 59 от 2007 г. , изм. ДВ бр. 36 от 2008 г. , изм. ДВ бр. 43 от 2008 г. , изм. ДВ бр. 98 от 2008 г. , изм. ДВ бр. 35 от 2009 г. , изм. ДВ бр. 41 от 2009 г. , изм. ДВ бр. 42 от 2009 г. , изм. ДВ бр. 82 от 2009 г. , изм. ДВ бр. 103 от 2009 г. , изм. ДВ бр. 54 от 2010 г. , изм. ДВ бр. 97 от 2010 г. , изм. ДВ бр. 35 от 2011 г. , изм. ДВ бр. 47 от 2011 г. , изм. ДВ бр. 38 от 2012 г. , изм. ДВ бр. 54 от 2012 г. , изм. ДВ бр. 82 от 2012 г. , изм. ДВ бр. 15 от 2013 г. , изм. ДВ бр. 20 от 2013 г. , изм. ДВ бр. 23 от 2013 г. , изм. ДВ бр. 59 от 2013 г. , изм. ДВ бр. 66 от 2013 г. , изм. ДВ бр. 98 от 2014 г. , изм. ДВ бр. 14 от 2015 г. , изм. ДВ бр. 17 от 2015 г. , изм. ДВ бр. 35 от 2015 г. , изм. ДВ бр. 48 от 2015 г. , изм. ДВ бр. 56 от 2015 г. , изм. ДВ бр. 42 от 2016 г. , изм. ДВ бр. 47 от 2016 г. , изм. ДВ бр. 105 от 2016 г. , изм. ДВ бр. 51 от 2017 г. , изм. ДВ бр. 58 от 2017 г. , изм. ДВ бр. 102 от 2017 г. , изм. ДВ бр. 103 от 2017 г. , изм. ДВ бр. 7 от 2018 г. , изм. ДВ бр. 38 от 2018 г. , изм. ДВ бр. 57 от 2018 г. , изм. ДВ бр. 64 от 2018 г. , изм. ДВ бр. 77 от 2018 г. , изм. ДВ бр. 83 от 2018 г. , изм. ДВ бр. 91 от 2018 г. , изм. ДВ бр. 103 от 2018 г. , изм. ДВ бр. 17 от 2019 г. , изм. ДВ бр. 41 от 2019 г. , изм. ДВ бр. 79 от 2019 г. , изм. ДВ бр. 25 от 2020 г. , изм. ДВ бр. 38 от 2020 г. , изм. ДВ бр. 57 от 2020 г. , изм. ДВ бр. 9 от 2021 г. , изм. ДВ бр. 21 от 2021 г. , изм. ДВ бр. 8 от 2022 г. , изм. ДВ бр. 9 от 2022 г. , изм. ДВ бр. 99 от 2022 г.

Услуги

Данни за контакт


Е-mail: dker@dker.bg

Kод за междуселищно избиране: (02)

Телефони: 9359613

Факс: 9888782www.dker.bg

Седалище и адрес


Област: София (столица)
Община: Столична
Населено място: София
Район: Средец
Адрес: София, бул. "Княз Дондуков" № 8-10
Пощенски код: 1000

Работно време


Стандартно работно време

От: 09:00 ч. - До: 17:30 ч.

Продължителност: 08:00 ч.

Работното време на служителите в администрацията е от 9 ч. до 17 ч. и 30

Код по Булстат


130098909

Данни от административния регистър


Идентификатор: 140


Вид администрация: Администрация на държавна комисияВръзка с административен регистър >


Последно обновено на 08.06.2023г.