Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно

Вписване на самостоятелен обект

Какво представлява услугата

Описание

Вписване на самостоятелен обект

- Правно основание

 • Закон за стоковите борси и тържищата - чл. 8, ал. 1, т. 3

- Какво е необходимо да приготвя предварително

Към уведомлението се прилагат:

 • документ, удостоверяващ правното основание за ползване на търговския обект, в който ще се извършва дейността;
 • документи, издадени от компетентните органи, удостоверяващи пригодността на търговския обект, в случаите, когато се извършва търговия на едро с цветя.

  Комисията изисква служебно от Българската агенция по безопасност на храните информация за обстоятелствата, вписани в регистъра по Закона за храните, в случаите, когато в търговския обект по чл. 3в се извършва търговия на едро с храни;
   
 • актуално удостоверение за вписване в търговския регистър;
 • устройствен акт съобразно вида на търговеца.

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

Със заявление на гише в център за административно обслужване,Със заявление по електронна поща,Със заявление по пощата,Устно на гише в център за административно обслужване,По електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:

 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в системата за сигурно електронно връчване  (https://edelivery.egov.bg/).
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:

 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в секция „Образци на документи“
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Запази или ако доставчика на услугата изисква подпис подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП) за да се генерира уникален номер на заявката.
 7. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 

Съхранената, попълнена и подписана форма и необходимите придружаващи документи изпратете чрез системата за сигурно електронно връчване (https://edelivery.egov.bg/) към Държавна комисия по стоковите борси и тържищата 

 

или 

 

Натиснете бутона Заяви услугата за връзка към системата „Електронни форми“.

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

7 дневен срок

Начини на плащане

На гише в административно звено за обслужване с банкова карта,По банков път,По електронен път

Такси

За услугата се заплаща фиксирана такса на стойност 50.00 лв.

 

Тарифа за таксите, събирани от Държавната комисия по стоковите борси и тържищата, чл. Единствен, т. 17.

 

- Резултат от услугата

Кой издава резултата от услугата

Държавна комисия по стоковите борси и тържищата

Как ще получа резултата

Като електронен документ в профила на заявителя в системата за сигурно електронно връчване,На хартиен носител на гише в центъра за административно обслужване,На хартиен носител чрез лицензиран пощенски оператор

+ Административни звена, предоставящи услугата

Дирекция "Финансови дейности, правно-нормативно обслужване и човешки ресурси"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Изгрев
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: 02 970 60 20
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, София пощенски код: 1040, р-н "Изгрев", ул.“Лъчезар Станчев”№13 Звено за административно обслужване Работно време на Звеното за административно обслужване: 9:00 - 12:30 13:00-17:30 тел.: (+359 2) 970-60-20 факс: (+359 2) 873-54-18 e-Mail: office@dksbt.bg

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не