Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HJ0
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG8001JQ80QLIPVKJ93003

Оценяване на съответствието на везни с неавтоматично действие и средства за измерване

Какво представлява услугата

Описание

Дейностите по оценяване на съответствието на везни с неавтоматично действие със съществените изисквания на Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на везни с неавтоматично действие, транспонираща в българското законодателство Директива 2009/23/ЕО, както и при оценяване на съответствието на водомери, разходомери за газ и коригиращи устройства за обем, електромери, топломери и системи за непрекъснато и динамично измерване на количество течности, различни от вода със съществените изисквания на Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на средства за измерване, транспонираща в българското законодателство Директива 2004/22/ЕО се извършват при спазване на изискванията на ЗТИП и съгласно разрешението за оценяване на съответствието, издадено от председателя на Държавната агенцията за метрологичен и технически надзор.

 

- Правно основание

 • Закон за измерванията - чл. 10а, ал. 2, т. 2

- Какво е необходимо да приготвя предварително

Подаване на заявление по образец

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

През портал за предоставяне на електронни услуги,Със заявление на гише в център за административно обслужване,Със заявление по електронна поща,Със заявление по пощата,Устно на гише в център за административно обслужване,По електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:

 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2.  Необходимо е да притежавате профил в системата „Електронно връчване“.
 3.  Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.


За да заявите услугата:

 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в секция "Образци на документи".
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Дата и попълнете, за да се генерира уникален номер на заявката и поле Подпис за да подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 7. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 

Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връчване“ към Български институт по метрология

 

или

 

натиснете бутона Заяви услугата.

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

Съгласно сроковете, определени в Системите за управление

Начини на плащане

На гише в административно звено за обслужване в брой,На гише в административно звено за обслужване с банкова карта,По банков път,По електронен път

Такси

За услугата се заплаща такса в зависимост от вида:

 

За услугата се заплаща такса;

Конкретният размер на таксата установен в Ценоразпис, утвърден от Председателя на БИМ.

 

- Резултат от услугата

Как ще получа резултата

Като електронен документ в профила на заявителя в системата за сигурно електронно връчване,На хартиен носител на гише в центъра за административно обслужване,На хартиен носител чрез лицензиран пощенски оператор,По електронен път на посочена в заявлението електронна поща

+ Административни звена, предоставящи услугата

Отдел „Правни дейности и канцелария“
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Изгрев, Бул. "Д-р Г. М. Димитров" № 52 Б, п.к. 1797
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)9702 790, (02)9702 754
Факс: (02)9702 777
Адрес на електронна поща: au-bim@bim.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, ЦАО е със стандартно работно време от 09:00 ч. до 17:30 ч., без обедна почивка.

 

Регионален отдел "Русе" - Русе
Адрес: обл. Русе, общ. Русе, гр. Русе, ул. „Кап. Р. Николов” № 1, П. К. № 518, п.к. 7000
Код за междуселищно избиране: 082
Телефон за връзка: 820 292
Адрес на електронна поща: i.stoyanov@bim.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, ЦАО е със стандартно работно време от 09:00 ч. до 17:30 ч., без обедна почивка.

 

Регионален отдел "Пловдив" - Пловдив
Адрес: обл. Пловдив, общ. Пловдив, гр. Пловдив, р-н Източен, Бул. "Санкт Петербург" № 67, п.к. 4000
Код за междуселищно избиране: 032
Телефон за връзка: 0878 293 190
Адрес на електронна поща: t.babunov@bim.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, ЦАО е със стандартно работно време от 09:00 ч. до 17:30 ч., без обедна почивка.

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не