Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HJ0
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG8001JQ80QLIPVKJ93003

Одобряване на типа на средствата за измерване, в т.ч. всяка модификация или допълнение на одобрен тип средства за измерване

Какво представлява услугата

Описание

Одобряването на типа е предпоставка за допускане на средствата за измерване до проверка, преди да бъдат въведени в експлоатация.

Услугата се предоставя при:

 1. Одобряване на типа на средства за измерване на етапа на производство или при внос на средства за измерване от неодобрен тип;
 2. Ограничено одобряване на типа на средства за измерване;
 3. Модификация или допълнение към одобрен тип, които влияят или биха могли да оказват влияние на резултатите от измерване или на условията за използване на средствата за измерване.
 4. Продължаване на срока на валидност на свидетелство за одобряване на типа.

 

 

- Правно основание

Закон за измерванията - чл. 32

- Какво е необходимо да приготвя предварително


ИНФОРМАЦИОННО ПРИЛОЖЕНИЕ


Документи за одобряване на тип на средсво за измерване (СИ):

 1. Заявление за одобряване на типа на средство за измерване (по образец);
 2. Декларация за съответствие по директивите, свързани с безопазност на продукта (най-често това са директивите за електромагнитна съвместимост, за работа в определени граници на напрежение, за машини, за работа в потенциално експлозивна среда и др.);
 3. Протоколите от изпитване по хармонизираните стандарти към горецитираните две директиви;
 4. Техническо досие със съдържание:

 

 1. При одобряване на тип на средство за измерване: 

 

4.1. Описание на конструкцията и принципа на действие на средството за измерване;

4.2. Схематичен чертеж, който илюстрира принципа на действие, и при необходимост - снимка на средството за измерване; 

4.3. Обща схема и при необходимост - подробни чертежи или схеми на основните компоненти на средството за измерване; 

4.4. Описание на спомагателното оборудване и допълнителните устройства към средството за измерване или указания на производителя за техния избор;

4.5. Описание на устройствата за регулиране и настройка; 

4.6. Описание на защитните приспособления за осигуряване на правилна работа със средството за измерване; 

4.7. Описание на софтуера на средството за измерване, ако се използва такъв, и на мерките за защита на софтуера срещу преднамерена намеса в него. Документите за софтуера трябва да описват:

 

 • списък на всички софтуерни модули, функции и части, както и декларация, че са включени в описанието;
 • идентификация на софтуера – инструкции за нейното получаване при работа на средството за измерване;
 • описание на софтуерни интерфейси и командите и потоците от данни чрез тези интерфейси, включващ декларация на пълнота;
 • списък на защитените параметри и описание на средствата за защита;
 • описание на конфигурацията на системата и минималните изисквания (процесор, памет, хард диск, операционна система и др).;
 • описание на начините на защита на операционната система (парола, и т.н., ако е приложимо);
 • преглед на хардуера на системата – топология блокова схема, тип компютър, тип мрежа и т. н. и идентификацията им;
 • пълно описание на набора от данни, съхранението или предаването им;
 • описание на точността на алгоритмите (например резултати,изчисление на цената, алгоритмите за закръгляване и т.н.);
 • описание на потребителския интерфейс, менюта и диалози;
 • списък с грешки, които са открити от софтуера и ако е необходимо, описание за откриването им - алгоритми;
 • описание на набора от данни, съхранението или предаването им;
 • протокол от изпитване на софтуера от друг метрологичен институт или акредитирана лаборатория ако разполагате с такива.


Документите за софтуера трябва да се представят не само схематично, а да бъдат подробно разписани. 


4.8. Спесификация на средството за измерване - технически и метрологични характеристики на средството за измерване;
4.9. Описание на местата, предназначени за поставяне на знаци за проверка и на пломби, когато се поставят;
4.10. Инструкция за монтаж на средството за измерване - при необходимост; 4.11. Инструкция за работа със средството за измерване и при необходимост - за неговото регулиране и настройка; 
4.12. Инструкция за техническо обслужване и ремонт на средството за измерване - при необходимост; 
4.13. Инструкция за безопасност при работа със средството за измерване - при необходимост.

 1.  При одобряване на модификация или допълнение на одобрен тип средство за измерване: 


4.1. Описание на извършената модификация или допълнение към одобрения тип; 
4.2. Схематичен чертеж на извършената модификация или допълнение;
4.3. Подробни чертежи или схеми на новите компоненти на средството за измерване;
4.4. Технически и метрологични характеристики на средството за измерване след модификацията или допълнението на типа.

 

 1. Протоколи от изпитване на средството за измерване, издадени от национален метрологичен институт или акредитирана лаборатория за изпитване.

Цялото техническо досие и декларацията за съответствие трябва да са в оригинал и превод на български език.

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

През портал за предоставяне на електронни услуги,Със заявление на гише в център за административно обслужване,Със заявление по електронна поща,Със заявление по пощата,Устно на гише в център за административно обслужване,По електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:

 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2.  Необходимо е да притежавате профил в системата „Електронно връчване“.
 3.  Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.


За да заявите услугата:

 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в секция "Образци на документи".
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. От менюто в края на формата изберете начина, по който желаете да получите кореспонденция във връзка с услугата.
 7. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Дата и попълнете, за да се генерира уникален номер на заявката и поле Подпис за да подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП) .
 8. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 9. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 

Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връчване“ към Български институт по метрология

 

или

 

натиснете бутона Заяви услугата.

 

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

Не е предвиден общ срок за предоставяне на услугата. Сроковете за извършване на отделните етапи зависят от основанието за заявяване на услугата

Начини на плащане

На гише в административно звено за обслужване в брой,На гише в административно звено за обслужване с банкова карта,По банков път,По електронен път

Такси

За услугата се заплаща такса

 

Размерът на дължимите такси за одобряването на типа средства за измерване е определен в определен в чл. 1, чл. 2, чл. 3, чл. 4 и чл. 9 от Тарифата за таксите, които се събират от БИМ. Таксата е определена отделно за всеки един от етапите по одобряването:

 1. Такса за разглеждане на заявлението – 500 лв.
 2. Такса за изпитване на средство за измерване – не е фиксирана и зависи от вида на средството за измерване.
 3. Такса за оценяване съответствието на типа на средство за измерване с техническите и метрологичните изисквания към него – 300 лв.
 4. Такса издаване на удостоверение за одобрен тип, за продължаване срока на валидност на одобряването на типа и на допълнение към удостоверението за одобрен тип на средство за измерване – 40 лв.

 

- Резултат от услугата

Описание

При установено съответствие на типа средство за измерване с техническите и метрологичните изисквания към него, председателят на БИМ или определено от него лице, вписва одобрения тип в регистъра на одобрените за използване средства за измерване.

В 7-дневен срок след вписването в регистъра, председателят на БИМ издава удостоверение за одобряване на типа или допълнение към удостоверение за одобрен тип средство за измерване. Срокът на валидност на извършеното одобряване е 10 години, като може да бъде продължаван за следващи периоди от 10 години. Допълнението към удостоверението за одобрен тип средство за измерване вследствие на модификация или допълнение на одобрен тип се издава със срока на валидност на издаденото основно удостоверение за одобрен тип.

Когато се установи несъответствие на типа средство за измерване с техническите и метрологичните изисквания към него, председателят на БИМ или определено от него лице постановява отказ за одобряване на типа.

Удостоверението за одобрен тип/допълнението към удостоверение за одобрен тип или отказът могат да бъдат издадени в електронна форма или на хартиен носител съгласно желанието на заявителя.

Кой издава резултата от услугата

Български институт по метрология

Как ще получа резултата

Като електронен документ в профила на заявителя в системата за сигурно електронно връчване,На хартиен носител на гише в центъра за административно обслужване,На хартиен носител чрез лицензиран пощенски оператор,По електронен път на посочена в заявлението електронна поща

+ Административни звена, предоставящи услугата

Отдел "Правно-административни дейности и човешки ресурси"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Изгрев, Бул. "Г. М. Димитров" 52 Б, п.к. 1797
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: 9702 790, 9702 754
Адрес на електронна поща: au-bim@bim.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, ЦАО работи без обедна почивка.

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не