Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HJ0
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG8001JQ80QLIPVKJ93003

Одобряване на описание на организация за техническо обслужване на въздухоплавателно средство (по националното законодателство)

Какво представлява услугата

Описание

Описанието на организациите за техническо обслужване е основен вътрешен документ/и на организациите за техническо обслужване и в детайли описва процеса по изпълнението на одобрените дейности.

 

Срок на действие на документа - сертификатът е безсрочен, при условие че отговаря на изискванията на Наредба 145 от 11.08.2004г. на МТС.

 

Процедура

Наръчник на инспектора част "Летателна годност" - том II-Част 12; Глава 6 - виж ТУК

 

- Правно основание

 • Наредба № 145 от 11.08.2004 г. за условията и реда за издаване на лицензи на организации за техническо обслужване и ремонт на авиационна техника - чл. 14, ал. 1, т. 9

- Какво е необходимо да приготвя предварително

Необходими документи

 • Описанието на ОТО с придружително писмо;
 • Документ за платена такса по Тарифа № 5;

Възможни начини за заявяване

През портал за предоставяне на електронни услуги,Със заявление на гише в център за административно обслужване,Със заявление по пощата,По електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

- Описание на електронно заявяване

За да заявите услугата:

 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в секция "Образци на документи".
 2. Съхранете формата на вашия компютър.
 3. След попълване на образците в Microsoft Word, образецът се трансформира в PDF файл и се подписва. 

  Указания за подписване с електронен подпис на документ в PDF можете да намерите тук.
  Указания за подписване с мобилен електронен подпис на документ в PDF с B-Trust или Evrotrust
   
 4. Изберете бутона ЗАЯВИ УСЛУГАТА
 5. След автентикиране в Системата за сигурно електронно връчване, отидете в секция "Изпрати съобщение".
 6. Изпратете подписаните документи към Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация".

 

Указания за изпращане на документи може да намерите ТУК.

 

Следва да се има предвид, че когато документите се подават от името на юридическо лице, същото трябва да има профил в Системата за сигурно електронно връчване

 

Указания за регистрация на юридическо лице може да намерите ТУК

 

Регистрация на подадените от Вас документи и получаване на входящ номер става след заплащане на дължимите такси.

 

Указания за заплащане на дължими такси можете да намерите ТУК

 

 

Услугата може да се заявява и през Електронния портал на Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация", който е достъпен през интернет сайта на ГД ГВА à Е-Портал à Вход към електронен портал à https://www.caa.bg/bg/category/18890

За да заявите услугата, трябва да разполагате с валиден квалифициран електронен подпис.

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

30 календарни дни

Начини на плащане

На гише в административно звено за обслужване с банкова карта,По банков път

Такси

За услугата се заплаща фиксирана такса на стойност 800 лв.

 

ВС група І (ВС, които се използват за търговски въздушни превози, или ВС със сложна моторна тяга, в т.ч. ВС със сложна моторна тяга, използвани за лични нужди) - 800 лв;

ВС група ІІ (ВС, които се използват за авиационни дейности, различни от търговски превози, непопадащи в категрия "ВС със сложна моторна тяга") - 600 лв;

ВС група ІІІ (ВС, които се използват за лични нужди - без права за търговски операции и непопадащи в категория "ВС със сложна моторна тяга") - 400 лв.

Нормативно основание - чл. 117г. (1), т.4 от на Тарифа 5 / 2005г. на МТИТС.

 

- Резултат от услугата

Кой издава резултата от услугата

Главен директор

Как ще получа резултата

На хартиен носител на гише в центъра за административно обслужване

+ Административни звена, предоставящи услугата

Отдел "Летателна годност на граждански въздухоплавателни средства"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Средец, ул. "Дякон Игнатий", №9, п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)937-10-47
Факс: (02)980-53-37
Адрес на електронна поща: caa@caa.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Стандартно работно време

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не