Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HJ0
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG8001JQ80QLIPVKJ93003

Издаване на лицензия за създаване на програми, предназначени за разпространение чрез електронни съобщителни мрежи за наземно цифрово радиоразпръскване

Какво представлява услугата

Описание

Иницииране на услугата

 

Необходимо е да подадете искане за откриване на процедура (по образец, чл. 116е от ЗРТ). Може да се иницира от заинтересовано лице, СЕМ и КРС.

 

Започване на процедурата

 

СЕМ с решение обявява процедурата на страницата си и в Държавен вестник.

 

Подаване на заявление за участие

 

Кандидатите за издаване на лицензия подават заявление по образец, към което прилагат документите, посочени в член 116е, ал. 3 от ЗРТ.

 

Разглеждане на заявлението

 

След изтичане срока за подаване на заявления, Председателя на СЕМ определя експертна комисия(ЕК). ЕК предлага на СЕМ да издаде или откаже издаването на лицензия за всеки от кандидатите. 

 

Решение на СЕМ

 

В 30 дневен срок от определя на експертната комисия, СЕМ се произнася с решение. В 10 дневен срок от решението се издава лицензия за телевизионна дейност. 

- Правно основание

 • Закон за радиото и телевизията - чл. 116д

- Какво е необходимо да приготвя предварително

Подаване на заявление по образец

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

Със заявление на гише в център за административно обслужване,Със заявление по пощата,По електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:

 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2.  Необходимо е да притежавате профил в системата „Електронно връчване“.
 3.  Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:
 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в секция "Образци на документи".
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Дата и попълнете, за да се генерира уникален номер на заявката и поле Подпис за да подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП) .
 7. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.
   

 

Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връчване“ към Съвет за електронни медии

 

или

 

натиснете бутона Заяви услугата.

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

40 дни от определяне на експертната комисия

Начини на плащане

На гише в административно звено за обслужване в брой,По банков път

Такси

За услугата се заплаща фиксирана такса на стойност 3150 лв.

 

150 лева за разглеждане на документите

3000 лева за издаване на индивидуалната лицензия

 

- Резултат от услугата

Кой издава резултата от услугата

Съвет за електронни медии

Как ще получа резултата

Като електронен документ в профила на заявителя в системата за сигурно електронно връчване,На хартиен носител на гише в центъра за административно обслужване,На хартиен носител чрез лицензиран пощенски оператор,По електронен път на посочена в заявлението електронна поща

+ Административни звена, предоставящи услугата

Дирекция "Специализирана администрация "Надзор, лицензии, регистрационни и правни режими"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Слатина, бул. Шипченски проход 69, п.к. 1574
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)970 88 37
Адрес на електронна поща: monitoring@cem.bg
Работно време: Стандартно, от 08:30 до 17:00, обедна почивка от 12:00 до 12:30

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Съвет за електронни медии

Идентификатор: 1377

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не