Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HP1
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG800PTD20Q5VTOA6P08E6

Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация"

Услуги

- Какво прави администрацията

Изпълнителна агенция "Българска служба по акредитация" (ИА БСА) е национален орган по акредитация на - лаборатории за изпитване, включително медицински лаборатории, лаборатории за калибриране, органи за контрол, органи по сертификация на продукти, включително за биологично производство и биологични продукти, верификационни органи, органи по сертификация на системи за управление - ISO 9001, OHSAS 18001, ISO/IEC 27001, ISO 14001 и ISO 22000, органи по сертификация на лица, проверяващи по околна среда (EMAS).

- Основни отговорности

ИА БСА извършва инспекция и удостоверяване съответствието на лаборатории с Добрата лабораторна практика (ДЛП) и оценяване на техническата компетентност на техническите служби, които извършват самостоятелно или контролират необходимите изпитвания и/или проверки във връзка с процедурата за одобряване типа на превозни средства, системи, компоненти или отделни технически възли, съгласно чл. 138в и чл. 138г от Закона за движението по пътищата и Наредба 60.

ИА БСА е пълноправен член на Европейската организация за акредитация (ЕА) от 2001г. и е страна по Многостранно споразумение за взаимно признаване на схемите по акредитация за следните области:

  •     лаборатории за калибриране;
  •     лаборатории за изпитване;
  •     органи за контрол;
  •     органи за сертификация на продукти;
  •     органи по сертификация на лица;
  •     органи по сертификация на системи за управление.

 

- Устройствен правилник / закон

ПМС №270/30.12.1999 г.
Обн. ДВ бр. 13 от 2000 г. , изм. ДВ бр. 50 от 2001 г. , изм. ДВ бр. 112 от 2002 г. , изм. ДВ бр. 49 от 2004 г. , изм. ДВ бр. 96 от 2005 г. , изм. ДВ бр. 40 от 2006 г.

 

Устройствен правилник на Изпълнителна агенция "Българска служба закредитация"
Обн. ДВ бр. 53 от 2011 г. , изм. ДВ бр. 22 от 2012 г. , изм. ДВ бр. 94 от 2012 г. , изм. ДВ бр. 14 от 2014 г. , изм. ДВ бр. 32 от 2015 г. , изм. ДВ бр. 82 от 2015 г. , изм. ДВ бр. 70 от 2018 г.

 

Услуги

Данни за контакт


Е-mail: office@nab-bas.bg

Kод за междуселищно избиране: (02)

Телефони: (02) 9766401, (02) 873 53 02

Факс: (02) 873 53 03www.nab-bas.bg

Седалище и адрес


Област: София (столица)
Община: Столична
Населено място: София
Район: Изгрев
Адрес: София, Бул. "Д-р Г. М. Димитров" №52 А, ет. 7
Пощенски код: 1797

Работно време


Стандартно работно време

От: 09:00 ч. - До: 17:30 ч.

Продължителност: 08:00 ч.

Обедна почивка от 12:30ч. до 13:00ч.

Код по Булстат


121797714

Данни от административния регистър


Идентификатор: 113


Вид администрация: Изпълнителна агенцияВръзка с административен регистър >


Последно обновено на 17.11.2021г.