Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HP1
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG800PTD20Q5VTOA6P08E6

Изпълнителна агенция по околна среда

Услуги

- Какво прави администрацията

Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) е администрация към Министъра на околната среда и водите за осъществяване на ръководни, координиращи и информационни функции по отношение на контрола и опазването на околната среда в България.

- Основни отговорности

 

Агенцията е проектира и управлява Националната система за мониторинг на околната среда и информацията за състоянието на компонентите и факторите на околната среда за територията на цялата страна.

 Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) е Национален координационен център към Европейската агенция по околна среда (ЕАОС). Европейската агенция по околна среда е органът на Европейския съюз, създаден да предоставя навременна, целенасочена, подходяща и достоверна информация за околната среда както на лицата, определящи политиката в тази област, така и на обществеността.

Изпълнителната агенция е член и на Мрежата на директорите на агенции по опазване на околната среда (EPA Network). Мрежата е неформална организация на директорите на агенциите по опазване на околната среда и подобни институции от цяла Европа. Тя е среда за обмен на мнения, възгледи и опит по въпроси от общ интерес за организациите, участващи ежедневното практическо прилагане на политиките в областта на околната среда.

- Устройствен правилник / закон

ПМС № 162
Обн. ДВ бр. 62 от 2010 г. , изм. ДВ бр. 33 от 2011 г. , изм. ДВ бр. 102 от 2011 г. , изм. ДВ бр. 27 от 2014 г. , изм. ДВ бр. 32 от 2015 г. , изм. ДВ бр. 80 от 2017 г.


Устройствен правилник на Изпълнителната агенция по околна среда
Обн. ДВ бр. 84 от 2022 г.

Услуги

Данни за контакт


Е-mail: iaos@eea.government.bg

Kод за междуселищно избиране: (+359 2)

Телефони: (+359 2) 9559011

Факс: (+359 2) 9559015eea.government.bg

Седалище и адрес


Област: София (столица)
Община: Столична
Населено място: София
Адрес: София 1618 бул. "Цар Борис III" № 136

Работно време


Стандартно работно време

От: 09:00 ч. - До: 17:30 ч.

Продължителност: 08:00 ч.

8

Код по Булстат


831901762

Данни от административния регистър


Идентификатор: 141


Вид администрация: Изпълнителна агенцияВръзка с административен регистър >


Последно обновено на 25.10.2022г.