Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HP1
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG800PTD20Q5VTOA6P08E6

Изпълнителна агенция "Морска администрация"

Услуги

- Какво прави администрацията

Изпълнителна агенция "Морска администрация"(ИАМА) е юриди- ческо лице на бюджетна издръжка към Министерство на транспорта, второстепенен разпоредител с бюджетни средства, със седалище София и с регионални дирекции във Варна, Бургас, Русе и Лом. Статутът на ИАМА е регламентиран в Кодекса на търговското корабоплаване - чл. 360, ал. 1. Дейността, структурата, организацията и съставът на агенцията се определят с Устройствен правилник, приет от Министерския съвет.

- Основни отговорности

  •     организира и координира дейности по безопасността на корабоплаването в морските пространства и във вътрешните водни пътища на Република България;
  •     осигурява реалната връзка между държавата и корабите, плаващи под българско знаме;
  •     упражнява контрол за - спазването на условията за безопасност на корабоплаването спрямо български и чужди кораби, спазването на условията на труд и живот на моряците, предоставянето на услуги по управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването в морските пространства, вътрешните водни пътища, каналите, пристанищата на Република България и другите, определени по съответния ред, райони, спазване на изискванията за качество на корабните горива.
  •     организира и координира търсене и спасяване на бедстващи хора, кораби и самолети;
  •     упражнява контрол и организира опазването на морската среда и на р. Дунав от замърсяване от кораби;
  •     организира и провежда изпити за придобиване на правоспособност от морските лица;
  •     издава свидетелства за правоспособност на морските лица;
  •     води регистри на корабите, морските лица, пристанищата и пристанищните оператори в Република България.

 

- Устройствен правилник / закон

Устройствен правилник на Изпълнителна агенция Морска администрация
Обн. ДВ бр. 39 от 2000 г. , изм. ДВ бр. 43 от 2006 г. , изм. ДВ бр. 78 от 2008 г. , изм. ДВ бр. 6 от 2013 г. , изм. ДВ бр. 33 от 2015 г. , изм. ДВ бр. 92 от 2015 г.

 

ПМС № 212/29.11.1999
Обн. ДВ бр. 104 от 1999 г. , изм. ДВ бр. 10 от 2000 г. , изм. ДВ бр. 39 от 2000 г. , изм. ДВ бр. 87 от 2001 г. , изм. ДВ бр. 15 от 2003 г. , изм. ДВ бр. 82 от 2003 г. , изм. ДВ бр. 110 от 2004 г.

 

Услуги

Данни за контакт


Е-mail: bma@marad.bg

Kод за междуселищно избиране: (02)

Телефони: 070010145https://www.marad.bg/

Седалище и адрес


Област: София (столица)
Община: Столична
Населено място: София
Район: Сердика
Адрес: София, ул. Дякон Игнатий № 9
Пощенски код: 1000

Работно време


Стандартно работно време

От: 09:00 ч. - До: 17:30 ч.

Продължителност: 08:00 ч.

с 0:30 ч. обедна почивка между 12:00 ч и 14:00 ч.

Код по Булстат


121797867

Данни от административния регистър


Идентификатор: 145


Вид администрация: Изпълнителна агенцияВръзка с административен регистър >


Последно обновено на 11.01.2022г.