Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HP1
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG800PTD20Q5VTOA6P08E6

Агенция по геодезия, картография и кадастър

Услуги

- Какво прави администрацията

Агенция по геодезия, картография и кадастър(АГКК) е администрация към министъра на регионалното развитие и благоустройството за осъществяване на дейностите по кадастъра съгласно Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) и за дейностите в областта на геодезията и картографията съгласно Закона за геодезията и картографията (ЗГК).

- Основни отговорности

АГКК е юридическо лице със седалище София и с териториални звена (служби по геодезия, картография и кадастър) в административните центрове на областите.

АГКК е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на регионалното развитие и благоустройството.

АГКК се ръководи и представлява от изпълнителен директор, който се назначава от министъра на регионалното развитие и благоустройството съгласувано с министър-председателя.

С цел по-добро обслужване на клиентите, са създадени изнесени работни места в общинските центрове с високо търсене на кадастрални услуги.

 

 

- Устройствен правилник / закон

Закон за кадастъра и имотния регистър
Обн. ДВ бр. 34 от 2000 г. , изм. ДВ бр. 45 от 2002 г. , изм. ДВ бр. 99 от 2002 г. , изм. ДВ бр. 36 от 2004 г. , изм. ДВ бр. 39 от 2005 г. , изм. ДВ бр. 105 от 2005 г. , изм. ДВ бр. 29 от 2006 г. , изм. ДВ бр. 30 от 2006 г. , изм. ДВ бр. 57 от 2007 г. , изм. ДВ бр. 59 от 2007 г. , изм. ДВ бр. 36 от 2008 г. , изм. ДВ бр. 91 от 2008 г. , изм. ДВ бр. 80 от 2009 г. , изм. ДВ бр. 19 от 2011 г. , изм. ДВ бр. 39 от 2011 г. , изм. ДВ бр. 38 от 2012 г. , изм. ДВ бр. 15 от 2013 г. , изм. ДВ бр. 66 от 2013 г. , изм. ДВ бр. 109 от 2013 г. , изм. ДВ бр. 49 от 2014 г. , изм. ДВ бр. 98 от 2014 г. , изм. ДВ бр. 61 от 2015 г. , изм. ДВ бр. 58 от 2017 г. , изм. ДВ бр. 103 от 2017 г. , изм. ДВ бр. 42 от 2018 г. , изм. ДВ бр. 41 от 2019 г. , изм. ДВ бр. 44 от 2019 г. , изм. ДВ бр. 16 от 2021 г. , изм. ДВ бр. 102 от 2022 г. , изм. ДВ бр. 8 от 2023 г.


Устройствен правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър
Обн. ДВ бр. 76 от 2016 г. , изм. ДВ бр. 39 от 2018 г. , изм. ДВ бр. 54 от 2020 г. , изм. ДВ бр. 10 от 2023 г.

Услуги

Данни за контакт


Е-mail: acad@cadastre.bg

Kод за междуселищно избиране: (02)

Телефони: 02/8188345www.cadastre.bg

Седалище и адрес


Област: София (столица)
Община: Столична
Населено място: София
Район: Витоша
Адрес: ул. Мусала № 1
Пощенски код: 1618

Работно време


Гъвкаво работно време

От: 08:00 ч. - До: 19:00 ч.

Продължителност: 08:00 ч.

Приемното време на агенцията е от 9,00 до 17,30 ч. Обслужването на потребители е от 9,00 до 17,30 часа без прекъсване.

Код по Булстат


130362903

Данни от административния регистър


Идентификатор: 587


Вид администрация: Изпълнителна агенцияВръзка с административен регистър >


Последно обновено на 09.05.2023г.