Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HP1
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG800PTD20Q5VTOA6P08E6

Агенция по заетостта

Услуги

- Какво прави администрацията

Агенцията по заетостта е изпълнителна агенция към министъра на труда и социалната политика за реализиране на държавната политика по насърчаване на заетостта. Осигуряването на заетост позволява пълноценно използване на възможностите и способностите на отделната личност, защитава правото й на достойно съществуване и пълноценно участие в обществото.

- Основни отговорности

  • регистриране на свободните работни места и на лицата, активно търсещи работа;
  • посреднически услуги за осигуряване на заетост;
  • съвместно участие с общините и работодателите в разработването общополезни дейности на местно и национално ниво;
  • участие в разработването и реализацията на програми и мерки за заетост и обучение, насочени към точно;
  • определени групи от безработни лица, които по различни причини са по-трудно приспособими на пазара на труда;
  • изпълнение, самостоятелно или съвместно с други органи или организации, на проекти и програми в областта на заетостта, професионалното обучение и квалификация, социалната интеграция, финансирани от предприсъединителните фондове на Европейския съюз или от други международни организации (в т.ч. и такива с участие на български ресурси);
  • защита и запазване на заетостта;
  • организиране на квалификационно и мотивационно обучение за безработни и заети лица;
  • посредническа дейност за заетост на български граждани в чужбина и на чужденци в България;
  • анализиране на търсенето и предлагането на пазара на труда и прогнозиране на евентуалните промени в него.

- Устройствен правилник / закон

Закон за насърчаване на заетостта
Обн. ДВ бр. 112 от 2001 г. , изм. ДВ бр. 54 от 2002 г. , изм. ДВ бр. 120 от 2002 г. , изм. ДВ бр. 26 от 2003 г. , изм. ДВ бр. 86 от 2003 г. , изм. ДВ бр. 114 от 2003 г. , изм. ДВ бр. 52 от 2004 г. , изм. ДВ бр. 81 от 2004 г. , изм. ДВ бр. 27 от 2005 г. , изм. ДВ бр. 38 от 2005 г. , изм. ДВ бр. 18 от 2006 г. , изм. ДВ бр. 30 от 2006 г. , изм. ДВ бр. 33 от 2006 г. , изм. ДВ бр. 48 от 2006 г. , изм. ДВ бр. 46 от 2007 г. , изм. ДВ бр. 26 от 2008 г. , изм. ДВ бр. 89 от 2008 г. , изм. ДВ бр. 109 от 2008 г. , изм. ДВ бр. 10 от 2009 г. , изм. ДВ бр. 32 от 2009 г. , изм. ДВ бр. 41 от 2009 г. , изм. ДВ бр. 74 от 2009 г. , изм. ДВ бр. 49 от 2010 г. , изм. ДВ бр. 59 от 2010 г. , изм. ДВ бр. 85 от 2010 г. , изм. ДВ бр. 100 от 2010 г. , изм. ДВ бр. 9 от 2011 г. , изм. ДВ бр. 43 от 2011 г. , изм. ДВ бр. 7 от 2012 г. , изм. ДВ бр. 15 от 2013 г. , изм. ДВ бр. 68 от 2013 г. , изм. ДВ бр. 70 от 2013 г. , изм. ДВ бр. 54 от 2014 г. , изм. ДВ бр. 61 от 2014 г. , изм. ДВ бр. 54 от 2015 г. , изм. ДВ бр. 79 от 2015 г. , изм. ДВ бр. 101 от 2015 г. , изм. ДВ бр. 102 от 2015 г. , изм. ДВ бр. 33 от 2016 г. , изм. ДВ бр. 59 от 2016 г. , изм. ДВ бр. 88 от 2016 г. , изм. ДВ бр. 97 от 2017 г. , изм. ДВ бр. 103 от 2017 г. , изм. ДВ бр. 24 от 2018 г. , изм. ДВ бр. 91 от 2018 г. , изм. ДВ бр. 17 от 2019 г. , изм. ДВ бр. 24 от 2019 г. , изм. ДВ бр. 101 от 2019 г. , изм. ДВ бр. 21 от 2020 г. , изм. ДВ бр. 21 от 2021 г. , изм. ДВ бр. 41 от 2022 г. , изм. ДВ бр. 82 от 2023 г. , изм. ДВ бр. 25 от 2024 г.


Устройствен правилник на Агенцията по заетостта

Услуги

Данни за контакт


Е-mail: az@az.government.bg

Kод за междуселищно избиране: (02)

Телефони: (02) 9808719

Факс: (02) 9867802www.az.government.bg

Седалище и адрес


Област: София (столица)
Община: Столична
Населено място: София
Район: Оборище
Адрес: гр. София, бул. "Княз Александър Дондуков" 3
Пощенски код: 1000

Работно време


Гъвкаво работно време

От: 07:30 ч. - До: 18:30 ч.

Продължителност: 08:00 ч.

Работното време на служителите на ЦА, ДРСЗ и ДБТ е с променливи граници от 7,30 до 18,30 ч. със задължително присъствие от 10,00 до 16,00 ч. и със задължително отработване на нормалната продължителност на 8-часовия работен ден при отчитане на спецификите във всяка дирекция. Обедната почивка е 30 минути между 12,00 и 14,00 ч. Изпълнителният директор на агенцията определя със заповед границите на работното време и начина на отчитане присъствието на служителите за всяка дирекция.

Код по Булстат


121604974

Данни от административния регистър


Идентификатор: 731


Вид администрация: Изпълнителна агенцияВръзка с административен регистър >


Последно обновено на 12.06.2024г.