Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно

Акредитация на верификационни органи за верификация на докладите на операторите на инсталации, участващи в схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове

Какво представлява услугата

Описание

Акредитация на верификационни органи за верификация на докладите на операторите на инсталации, участващи в схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове

 

- Правно основание

 • Закон за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието (Загл. изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г., в сила от 1.06.2010 г.) - чл. 1, ал. 1, т. 1; чл. 18, ал. 1
 • Устройствен правилник на Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" - чл. 2, ал. 2, б. д, т. 1

- Какво е необходимо да приготвя предварително

Списък на необходими документи, приложими към Заявление за акредитация на Органи за валидация и верификация 

 

Кандидатът за акредитация представя в Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация” по-долу изброените документи на хартиен и на електронен носител в един екземпляр. Приложенията към заявлението (BAS QA) на електронния носител да бъдат в текстов формат (doc, docx, xls, xlsx, rtf или txt):

 

(Документи на хартиен и електронен носител (MS Word- формат), в един екземпляр)

1.    Споразумение за акредитация
2.    Заявление за акредитация на Верификационен орган (BAS QA 2.5.1);
3.    Обща информация за Верификационния орган (BAS QA 2.5.2);
4.    Таблица за съответствие с БДС EN ISO 14065 (BAS QA 2.5.3) и Регламент (ЕC) № 2018/2067/Регламент (EС) № 2015/757;
5.    Списък на външни изпълнители, съгласно т. 6.6 от  БДС  EN ISO 14065 (BAS QA 2.5.4);
6.    Собствен персонал на Верификационния орган (BAS QA 2.5.5);
7.    Персонал на Верификационния орган, участващ в процеса на верификация (BAS QA 2.5.6);
8.    Списък на използваните процедури за верификация (BAS QA 2.5.7);
9.    Помещения на Верификационния орган (BAS QA 2.5.8);
10.    Декларация по отношение на свързани органи/лица с юридическото лице и ръководните лица във Верификационния орган (BAS QF 2.13);
11.    Декларация по чл. 19, ал. 2 от ЗНАООС (BAS QF 2.8);
12.    Декларация за поверителност и защита на личните данни BAS QF 16.1.

(Документи на електронен носител (MS Word или pdf - формат), в един екземпляр)

13.    Структура и списък на членовете на създадени комитети/групи към Верификационния орган;
14.    Копие от застрахователна полица за сключена застраховка за дейността на Верификационния орган;
15.    Контролирано копие от наръчник по качеството (БДС  EN ISO 14065);
16.    Контролирани копия от документи от системата за управление (БДС EN ISO 14065), като следва: 
-    процедури за верификация, посочени в списък BAS QA 2.5.7
-    критериите за компетентност, посочени в член 36, параграф 2, букви а) и б) на Регламент (ЕО) № 2018/2067 и чл. 22 от Делегиран Регламент (ЕС) 2016/2072, резултатите от процеса на компетентност, както и друга документация относно компетентността на целия персонал, който участва в дейности по верификация;
-    информация относно процеса за гарантиране на постоянна безпристрастност и независимост, включително съответните досиета за безпристрастността и независимостта на заявителя и неговия персонал;
-    системата и процеса за осигуряване на подходяща вътрешна документация по верификация;
-    комуникация с оператора, с оператора на въздухоплавателни средства, корабособственика или организация или лице, поели отговорността за експлоатацията на кораба и с други свързани страни; 
-    защита на поверителността на получената информация;
-    обработване на жалби;
-    обработване на оплаквания;
-    издаване на преработен доклад от верификацията; 
-    възлагане на дейности по верификация на външни организации като подизпълнители.
17.    Копие от доклад/протокол от последен проведен вътрешен одит;
18.    Копие от доклад/протокол от последен проведен преглед от ръководството;
19.    Документ за платена сума за преглед на представените документи, съгласно Ценоразпис BAS QR 8.
20.    Пълен опис BAS QF 2.5 на приложените документи към заявлението, съгласно т. 4.1.1.2 от Процедура за акредитация на ИА БСА BAS QR 2

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

Със заявление на гише в център за административно обслужване,Със заявление по електронна поща,Със заявление по пощата,По електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:

 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в системата „Електронно връчване“.
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.


За да заявите услугата:

 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в секция "Образци на документи".
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Подпис за да подпишете електронно формата.
 7. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.


Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връчване“ към Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация"

 

или

 

Натиснете бутона Заяви услугата за връзка към системата за електронни форми.

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

1

Начини на плащане

На гише в административно звено за обслужване с банкова карта,По банков път,По електронен път

Такси

За услугата се заплаща цена

- Резултат от услугата

Как ще получа резултата

Като електронен документ в профила на заявителя в системата за сигурно електронно връчване,На хартиен носител на гише в центъра за административно обслужване,На хартиен носител чрез лицензиран пощенски оператор

+ Административни звена, предоставящи услугата

Дирекция "Административно-правно и финансово-стопанско обслужване"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Изгрев, бул. "Д-р Г.М.Димитров" 52А, ет.7, п.к. 1797
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)873 53 02, (02)9766 401
Факс: (02)873 53 03
Адрес на електронна поща: office@nab-bas.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Обедан почивка от 12:30ч. до 13:00ч.

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не