Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно

Акредитация на органи за контрол

Какво представлява услугата

Описание

Акредитация на органи за контрол

 

- Правно основание

 • Закон за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието (Загл. изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г., в сила от 1.06.2010 г.) - чл. 1, ал. 1, т. 1; чл. 18, ал. 1
 • Устройствен правилник на Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" - чл. 2, ал. 2, б. в, т. 1

- Какво е необходимо да приготвя предварително

Списък на необходими документи, приложими към Заявление за акредитация на орган за контрол

 

Кандидатът за акредитация представя в Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация” по-долу изброените документи на хартиен и/или на електронен носител в един екземпляр:

 

(документи на хартиен и електронен носител (MS Word- формат), в един екземпляр)

1.    Споразумение за акредитация;
2.    Заявление за акредитация на орган за контрол (BAS QA 2.7.1);
3.    Обща информация за органа за контрол (BAS QA 2.7.2);
4.    Таблица за съответствие с БДС EN ISO/IEC 17020:2012 (BAS QA 2.7.3);
5.    Подизпълнители (BAS QA 2.7.4);
6.    Персонал на органа за контрол (BAS QA 2.7.5);
7.    Списък на използваните процедури за контрол (BAS QA 2.7.6);
8.    Списък на използваните валидирани методи за измерване/изпитване, използвани при контрол (BAS QA 2.7.7);
9.    Оборудване (BAS QA 2.7.8);
10.    Декларация за собственост (BAS QA 2.7.9);
11.    Участия в ILC/PT (BAS QA 2.7.10), когато е приложимо;
12.    Декларация по чл. 19, ал. 2 от ЗНАООС (BAS QF 2.8);
13.    Декларация по отношение на свързани органи/лица (BAS QF 2.13);
14.    Декларация за поверителност и защита на личните данни (BAS QF 16.1).
15.    Пълен опис BAS QF 2.7 на приложените документи към заявлението, съгласно т. 4.1.1 от BAS QR 2.

(Документи на електронен носител (MS Word или pdf - формат), в един екземпляр)

16.    План/скица на помещенията на органа за контрол с описание на разположението на наличното оборудване;
17.    Образец на сертификат/доклад за контрол и приложения към него;
18.    Актуални утвърдени органиграми на юридическото лице/едноличния търговец и органа за контрол;
19.    Копие от застрахователна полица за сключена застраховка за покриваща дейността на органа за контрол;
20.    Контролирано копие от наръчник по качеството (БДС EN ISO/IЕC 17020:2012);
21.    Контролирани копия от други документи от системата за управление на качеството (БДС EN ISO/IЕC 17020:2012), в това число процедури от системата за управление;  процедури, инструкции  и др. за контрол; формуляри към съответните документи от системата за управление;
22.    Копие от доклад/протокол от последен проведен вътрешен одит;
23.    Копие от доклад/протокол от последен проведен преглед от ръководството;
24.    Документ за платена сума за преглед на представените документи, съгласно Ценоразпис BAS QR 8;

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

Със заявление на гише в център за административно обслужване,Със заявление по електронна поща,Със заявление по пощата,По електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:

 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в системата „Електронно връчване“.
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.


За да заявите услугата:

 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в секция "Образци на документи".
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Подпис за да подпишете електронно формата.
 7. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.


Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връчване“ към Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация"

 

или

 

Натиснете бутона Заяви услугата за връзка към системата за електронни форми.

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

1

Начини на плащане

На гише в административно звено за обслужване с банкова карта,По банков път,По електронен път

Такси

За услугата се заплаща цена

- Резултат от услугата

Как ще получа резултата

Като електронен документ в профила на заявителя в системата за сигурно електронно връчване,На хартиен носител на гише в центъра за административно обслужване,На хартиен носител чрез лицензиран пощенски оператор

+ Административни звена, предоставящи услугата

Дирекция "Административно-правно и финансово-стопанско обслужване"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Изгрев, бул. "Д-р Г.М.Димитров" 52А, ет.7, п.к. 1797
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)873 53 02, (02)9766 401
Факс: (02)873 53 03
Адрес на електронна поща: office@nab-bas.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Обедан почивка от 12:30ч. до 13:00ч.

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не