Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно

Акредитация на лаборатории за изпитване

Какво представлява услугата

Описание

Акредитация на лаборатории за изпитване

 

- Правно основание

 • Закон за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието (Загл. изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г., в сила от 1.06.2010 г.) - чл. 1, ал. 1, т. 1; чл. 18, ал. 1
 • Устройствен правилник на Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" - чл. 2, ал. 2, б. а, т. 1

- Какво е необходимо да приготвя предварително

Списък на необходими документи, приложими към Заявление за акредитация на лаборатория за изпитване

Кандидатът за акредитация представя в Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация” по-долу изброените документи на хартиен и/или на електронен носител в един екземпляр:

(документи на хартиен и електронен носител (MS Word- формат), в един екземпляр)

1.    Споразумение за акредитация. 
2.    Заявление за акредитация на лаборатория за изпитване (BAS QA 2.1.1). 
3.    Обща информация за лаборатория за изпитване (BAS QA 2.1.2).
4.    Доклад за съответствие с БДС EN ISO/IEC 17025:2018 (BAS QA 2.1.3/BAS QF 2.9.5.4).
5.    Декларация за използване на външни доставчици (BAS QA 2.1.4).
6.    Персонал на лаборатория за изпитване (BAS QA 2.1.5).
7.    Изпитвани продукти и характеристики (BAS QA 2.1.6.).
8.    Списък на използваните методи за изпитване (BAS QA 2.1.7).
9.    Технически средства (BAS QA 2.1.8).
10.    Декларация за ползване на технически средства и спомагателно оборудване които не са собственост на лабораторията (BAS QA 2.1.9).
11.    План/скица на помещенията на лабораторията за изпитване - описание. Специфични изисквания и документи*.
12.    Образец на протокол от изпитване.
13.    Декларация по чл. 19, ал. 2 от  ЗНАООС (BAS QF 2.8).
14.    Декларация за поверителност и защита на личните данни  (BAS QF 16.1).
15.    Декларация по отношение на свързани органи/лица (BAS QF 2.13).

(Документи на електронен носител (MS Word или pdf - формат), в един екземпляр)

16.    Актуални утвърдени органиграми на юридическото лице/едноличния търговец и лабораторията.
17.    Документи от системата за управление  на лабораторията, потвърждаващи съответствие със стандарта (БДС EN ISO/IЕC 17025:2018), записани като отделни файлове, които са идентифицирани с наименование на документа и струкгурирани по раздели.
18.    Копие от доклад/протокол от последен проведен вътрешен одит (БДС EN ISO/IЕC 17025:2018).
19.    Копие от доклад/протокол от последен проведен преглед от ръководството (БДС EN ISO/IЕC 17025:2018).
20.    Информация за планирани и проведени междулабораторни сравнения и изпитвания за пригодност (BAS QA 2.1.10).
21.    Документ за платена сума за преглед на представените документи, съгласно Ценоразпис BAS QR 8.
22.    Пълен опис на приложените документи към заявлението, съгласно т. 4.1.1 от BAS QR 2.


* Специфичните изисквания към помещенията могат да бъдат от нормативен, технически или друг характер, осигуряващи правилното провеждане на лабораторните дейности и получаването на валидни резултати. 

 

Списък на необходими документи, приложими към Заявление за разширяване на обхвата на  акредитация на лаборатория за изпитване (съгласно т. 7 (1) на BAS QR 2)

 

Кандидатът за акредитация представя в Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация” по-долу изброените документи на хартиен и/или на електронен носител в един екземпляр:

 

(документи на хартиен и електронен носител (MS Word- формат), в един екземпляр)


1.    Споразумение за акредитация (ако няма такова, подписано между ИА БСА и юридическото лице). 
2.    Заявление за акредитация на лаборатория за изпитване (BAS QA 2.1.1). 
3.    Персонал на лаборатория за изпитване (BAS QA 2.1.5) и допълнителни записи от обучение и/или мониторинг.
4.    Изпитвани продукти и характеристики (BAS QA 2.1.6.).
5.    Документи от верифициране и/или валидиране на промените на съответните методи, заедно със съпоставка между изискванията на стария и новия метод с идентификация на променените и/или новите изисквания, както и документирани доказателства за тях. 
6.    Списък на използваните методи за изпитване (BAS QA 2.1.7).
7.    Технически средства (BAS QA 2.1.8).
8.    Декларация за ползване на технически средства и спомагателно оборудване които не са собственост на лабораторията (BAS QA 2.1.9).
9.    План/скица на помещенията на лабораторията за изпитване - описание. Специфични изисквания и документи*.

(Документи на електронен носител (MS Word или pdf - формат), в един екземпляр)
10.    Актуализирани във връзка със заявеното разширяване на обхвата документи от системата за управление  на лабораторията (ако има такива). 
11.    Информация за планирани и проведени междулабораторни сравнения и изпитвания за пригодност (BAS QA 2.1.10).
12.    Документ за платена сума за преглед на представените документи, съгласно Ценоразпис BAS QR 8.
13.    Пълен опис на приложените документи към заявлението, съгласно т. 4.1.1 от BAS QR 2.

* Специфичните изисквания към помещенията могат да бъдат от нормативен, технически или друг характер, осигуряващи правилното провеждане на лабораторните дейности и получаването на валидни резултати. 

Забележка 1: По смисъла на Процедура за акредитация, BAS QR 2, т.7(1) в зависимост от вида и сложността на заявеното разширяване на обхвата на акредитация и процедурите за акредитация, разширяване на обхвата на акредитация се извършва чрез извънредна оценка по документи, или извънредна оценка по документи и извънредна оценка на място, в срок до 3(три) месеца от откриване на процедурата . 
Такава оценка за разширяване на обхвата се извършва когато лабораториите могат да идентифицират заявеният за разширяване обхват като аналогичен на акредитирания вече обхват по отношение на: 
-    продукти; характеристики; методи на изпитване; 
-    или комбинация от тях, за които се счита, че са аналогични по отношение на обхвата на акредитация и изискват една и съща или аналогична компетентност (оборудване, образование, квалификация, опит на персонала и т.н.), която следва да бъде доказана. 

 

Забележка 2: Ако заявеният за разширяване обхват на акредитация е в нова област на акредитация (извън указаната по-горе и/или включва и промени на офиси/помещения, в които ООС извършва дейности по оценяване на съответствието) се извършва задължително оценка на място за разширяване на обхвата в срок до 8(осем) месеца от откриване на процедура по общия ред на Процедура за акредитация, BAS QR 2, т.7(2), за което се подава пълен комплект документи (съгласно BAS QF 2.1).

 

Забележка 3: След приемане на заявлението ИА БСА оценява възможността за изпълнение на заявлението по реда на BAS QR 2, т.7(1) или по реда на BAS QR 2, т.7(2)

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

Със заявление на гише в център за административно обслужване,Със заявление по електронна поща,Със заявление по пощата

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:

 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в системата „Електронно връчване“.
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.


За да заявите услугата:

 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в секция "Образци на документи".
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Подпис за да подпишете електронно формата.
 7. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.


Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връчване“ към Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация"

 

или

 

Натиснете бутона Заяви услугата за връзка към системата за електронни форми.

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

1

Начини на плащане

На гише в административно звено за обслужване с банкова карта,По банков път,По електронен път

Такси

За услугата се заплаща цена

- Резултат от услугата

Как ще получа резултата

Като електронен документ в профила на заявителя в системата за сигурно електронно връчване,На хартиен носител на гише в центъра за административно обслужване,На хартиен носител чрез лицензиран пощенски оператор

+ Административни звена, предоставящи услугата

Дирекция "Административно-правно и финансово-стопанско обслужване"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Изгрев, бул. "Д-р Г.М.Димитров" 52А, ет.7, п.к. 1797
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)873 53 02, (02)9766 401
Факс: (02)873 53 03
Адрес на електронна поща: office@nab-bas.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Обедан почивка от 12:30ч. до 13:00ч.

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не