Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно

Акредитация на медицински лаборатории

Какво представлява услугата

Описание

Акредитация на медицински лаборатории

 

- Правно основание

 • Закон за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието (Загл. изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г., в сила от 1.06.2010 г.) - чл. 1, ал. 1, т. 1; чл. 18, ал. 1
 • Устройствен правилник на Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" - чл. 2, ал. 2, б. а, т. 1

- Какво е необходимо да приготвя предварително

Списък на необходими документи, приложими към Заявление за акредитация на медицинска лаборатория

 

Кандидатът за акредитация представя в Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация” по-долу изброените документи на хартиен и/или на електронен носител в един екземпляр:

 

(документи на хартиен и електронен носител (MS Word- формат), в един екземпляр) 


1.    Споразумение за акредитация;
2.    Заявление за акредитация на медицинска лаборатория (BAS QA 2.14.1);
3.    Обща информация за медицинската лаборатория (BAS QA 2.14.2);
4.    Таблица за съответствие с БДС EN ISO 15189 (BAS QA 2.14.3);
5.    Подизпълнители (BAS QA 2.14.4);
6.    Персонал на медицинската лаборатория (BAS QA 2.14.5);
7.    Изследвани продукти и характеристики/ аналитични и преданалитични процедури (BAS QA 2.14.6);
8.    Списък на използваните аналитични и преданалитични процедури за изследване (BAS QA 2.14.7);
9.    Технически средства (BAS QA 2.14.8);
10.    Декларация за собственост (BAS QA 2.14.9);    
11.    План/скица на помещенията на медицинската лаборатория - описание. Специфични изисквания и документи;
12.    Образец на протокол/доклад от медицинско изследване, вкл. образец от запис за документиране на преданалитичните процедури.
13.    Декларация по чл. 19, ал. 2 от ЗНАООС (BAS QF 2.8);
14.    Декларация за поверителност и защита на личните данни (BAS QF 16.1).

(Документи на електронен носител (MS Word или pdf - формат), в един екземпляр)

15.    Актуални утвърдени органиграми на юридическото лице/едноличен търговец и лабораторията;
16.    Документи от системата за управление  на лабораторията, потвърждаващи съответствие със стандарта (БДС EN ISO 15189:2012), записани като отделни файлове, които са идентифицирани с наименование на документа и структурирани по раздели.
17.    Копие от доклад/протокол от последен проведен вътрешен одит (БДС EN ISO 15189:2012);
18.    Копие от доклад/протокол от последен проведен преглед от ръководството (БДС EN ISO 15189:2012);
19.    Информация за организиране и участие в изпитвания за пригодност (BAS QA 2.14.10).
20.    Документ за платена сума за преглед на представените документи, съгласно Ценоразпис BAS QR 8;
21.    Пълен опис на приложените документи към заявлението, съгласно т. 4.1.1.2 от BAS QR 2.


 

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

Със заявление на гише в център за административно обслужване,Със заявление по електронна поща,Със заявление по пощата,По електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:

 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в системата „Електронно връчване“.
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.


За да заявите услугата:

 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в секция "Образци на документи".
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Подпис за да подпишете електронно формата.
 7. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.


Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връчване“ към Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация"

 

или

 

Натиснете бутона Заяви услугата за връзка към системата за електронни форми.

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

1

Начини на плащане

На гише в административно звено за обслужване с банкова карта,По банков път,По електронен път

Такси

За услугата се заплаща цена

- Резултат от услугата

Как ще получа резултата

Като електронен документ в профила на заявителя в системата за сигурно електронно връчване,На хартиен носител на гише в центъра за административно обслужване,На хартиен носител чрез лицензиран пощенски оператор

+ Административни звена, предоставящи услугата

Дирекция "Административно-правно и финансово-стопанско обслужване"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Изгрев, бул. "Д-р Г.М.Димитров" 52А, ет.7, п.к. 1797
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)873 53 02, (02)9766 401
Факс: (02)873 53 03
Адрес на електронна поща: office@nab-bas.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Обедан почивка от 12:30ч. до 13:00ч.

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не