Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно

Акредитация на проверяващи по околна среда

Какво представлява услугата

Описание

Акредитация на проверяващи по околна среда

 

- Правно основание

 • Закон за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието (Загл. изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г., в сила от 1.06.2010 г.) - чл. 1, ал. 1, т. 1; чл. 18, ал. 1
 • Устройствен правилник на Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" - чл. 2, ал. 2, б. з, т. 1

- Какво е необходимо да приготвя предварително

Списък на необходими документи, приложими към Заявление за акредитация на  проверяващ по околна среда (ПОС)


Кандидатът за акредитация представя в Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация” по-долу изброените документи на хартиен и/или на електронен носител в един екземпляр:

 

(Документи на хартиен и електронен носител (MS Word- формат), в един екземпляр)


1.     Споразумение за акредитация;
2.    Заявление за акредитация на проверяващ по околна среда (BAS QA 2.12.1);
3.    Обща информация за проверяващ по околна среда (BAS QA 2.12.2);
4.    Доклад за съответствие с БДС EN ISO/IEC 17021-1:2015 и Регламент (ЕО) № 1221/2009 (BAS QA 2.12.3/BAS QF 2.9.5.4);
5.    Персонал на проверяващи по околна среда (BAS QA 2.12.4);
6.    Декларация по отношение на свързани органи/лица с юридическото лице/едноличен търговец и ръководните лица на проверяващия по околна среда (BAS QF 2.13);
7.    Декларация по чл. 19, ал. 2 от ЗНАООС (BAS QF 2.8);
8.    Декларация за поверителност и защита на личните данни BAS QF 16.1.

(Документи на електронен носител (MS Word или pdf - формат), в един екземпляр)

9.    Актуални, утвърдени органиграми на юридическото лице/едноличен търговец и ПОС, в които подробно са посочени структурата и отговорностите в рамките на организацията;
10.    Копие от застрахователна полица за сключена застраховка “Гражданска отговорност” за дейността на ПОС;
11.    Копие на наръчник на системата за управление  на ПОС, потвърждаващи съответствие със изискванията;
1.    Копия от други документи от системата за управление, записани като отделни файлове, идентифицирани с наименованието на документа и структурирани по раздели;
2.    Копие от доклад/протокол от последен проведен вътрешен одит;
3.    Копие от доклад/протокол от последен проведен преглед от ръководството;
4.    Документ за платена сума за преглед на представените документи, съгласно Ценоразпис BAS QR 8;
5.    Пълен опис BAS QF 2.4 на приложените документи към заявлението, съгласно т. 4.1.1 от Процедура за акредитация на ИА БСА BAS QR 2.
 

 

Списък на необходими документи, приложими към Заявление за за уведомяване на проверяващ по околна среда, акредитиран от национален орган по акредитация от страна членка на ЕО

 

При уведомяване е необходимо Проверяващият по околна среда да представи в Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация” по-долу изброените документи на хартиен носител в един екземпляр:

 

(Документи на хартиен и електронен носител (MS Word- формат), в един екземпляр)

1.    Заявление за уведомяване на проверяващ по околна среда, акредитиран от национален орган по акредитация от страна членка на ЕО (BAS QA 2.12.1.A), включително на електронен носител;
2.    Декларация за поверителност и защита на личните данни BAS QF 16.1

 

(Документи на електронен носител (MS Word или pdf - формат), в един екземпляр)

3.    Копия от документи за квалификация на екипа от одитори на ПОС;
4.    Програма на проверката;
5.    Проект на Екологичната декларация, която трябва да бъде проверена;
6.    Копие от документите за акредитация на ПОС;
7.    Документ за платена сума за преглед на представените документи, съгласно Ценоразпис BAS QR 8;
8.    Пълен опис на приложените документи към заявлението, съгласно т. 4.1.1 от BAS QR 2 (последна версия).
 

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

Със заявление на гише в център за административно обслужване,Със заявление по електронна поща,Със заявление по пощата,По електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:

 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в системата „Електронно връчване“.
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.


За да заявите услугата:

 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в секция "Образци на документи".
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Подпис за да подпишете електронно формата.
 7. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.


Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връчване“ към Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация"

 

или

 

Натиснете бутона Заяви услугата за връзка към системата за електронни форми.

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

1

Начини на плащане

На гише в административно звено за обслужване с банкова карта,По банков път,По електронен път

Такси

За услугата се заплаща цена

- Резултат от услугата

Как ще получа резултата

Като електронен документ в профила на заявителя в системата за сигурно електронно връчване,На хартиен носител на гише в центъра за административно обслужване,На хартиен носител чрез лицензиран пощенски оператор

+ Административни звена, предоставящи услугата

Дирекция "Административно-правно и финансово-стопанско обслужване"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Изгрев, бул. "Д-р Г.М.Димитров" 52А, ет.7, п.к. 1797
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)873 53 02, (02)9766 401
Факс: (02)873 53 03
Адрес на електронна поща: office@nab-bas.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Обедан почивка от 12:30ч. до 13:00ч.

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не