Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HP1
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG800PTD20Q5VTOA6P08E6

Издаване/преиздаване на моряшка/служебна книжка

Какво представлява услугата

Описание

Със записите в моряшката книжка за работа на море и служебната книжка за работа на река се удостоверява периода на работа и заеманата длъжност на борда на кораба. Моряшка/служебна книжка се издава на български морски лица, както и на студенти и ученици по морски специалности в български учебни заведения, които ще провеждат плавателен стаж. Моряшка книжка се издава след премината основна подготовка по морска безопасност. 

- Правно основание

Наредба № 6 от 17.06.2021 г. за компетентност на морските лица в Република България - чл. 9, чл. 9 (4), чл. 10 (2) и (3), чл. 12 (2)

- Какво е необходимо да приготвя предварително

Необходими условия и документи, за да ползвате услугата:

 

А. За издаване на моряшка/служебна книжка:

 

 1. Заявление за издаване на моряшка*/служебна книжка;
 2. Фотокопие на диплома за завършено образование (при първа регистрация);
 3. Удостоверение, издадено от учебното заведение, от което е видно, че лицето е ученик или студент (само за чужди граждани);
 4.  Фотокопие на свидетелство за професионална компетентност за основна подготовка по морска безопасност (само за тези, които не са издавани от ИАМА);
 5. Снимка - 2 бр. по изискванията на ЗБЛД 33х40мм. (за издаване на служебна книжка);
 6.  Фотокопие на свидетелство за медицинска годност по Приложение № 4 от Наредба № Н-11 за определяне изискванията за здравословна годност на морските лица в Р. България (само за издаване на служебна книжка);
 7.  Документ за платена такса по Тарифа № 5за таксите, събирани в системата на МТИТС.

 

Б. За преиздаване на моряшка/служебна книжка:

 

 1. Заявление за преиздаване на моряшка*/служебна книжка;
 2.  Фотокопие на диплома за завършено образование (при промяна вида на образованието);
 3. Фотокопие на свидетелство за професионална компетентност за основна подготовка по морска безопасност (само за тези, които не са издавани от ИАМА);
 4. Предходно издадена моряшка/служебна книжка;
 5. Снимка - 2 бр. по изискванията на  ЗБЛД 33х40мм. (за преиздаване на служебна книжка);
 6. Фотокопие на свидетелство за медицинска годност по Приложение № 4 от Наредба № Н-11 за определяне изискванията за здравословна годност на морските лица в Р. България (само за издаване на служебна книжка);
 7. Документ за платена такса по Тарифа № 5 за таксите, събирани в системата на МТИТС. 

 

Подайте необходимите документи лично, чрез упълномощено лице (с нотариално заверено пълномощно), по куриер или електронно.

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

Със заявление на гише в център за административно обслужване,Със заявление по пощата,Със заявление по електронна поща,През портал за предоставяне на електронни услуги

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:
 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в Системата за сигурно електронно връчване.
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:
 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в секция „Образци на документи“.
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Подпис за да подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП) и да се генерира уникален номер на заявката.
 7. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 
 

Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връчване“ към към Изпълнителна агенция "Морска администрация".

 

или


 
Натиснете бутона Заяви услугата за връзка със системата.

 

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

обикновена - 3 дни, експресна - 8 часа

Начини на плащане

На гише в административно звено за обслужване с банкова карта,По банков път

Такси

За услугата се заплаща фиксирана такса в зависимост от вида:

За обикновена услуга 10 лв.

За експресна услуга 30 лв.

Такси за услугата: Заплащането на таксите е по банков път или на ПОС терминал на центъра за административно обслужване съгласно Тарифа № 5 на МТИТС, чл.79. (1) т. 2, както следва:

а) обикновена услуга – до 3 дни(обикновена услуга) - 10 лв.

б) експресна услуга – до 8 часа*(експресна услуга) - 30 лв.

Пояснение за такса/цена: Отделно, съгласно чл. 83, се заплаща стойността на ценните книжа, която съответно за моряшка книжка е 40 лв., а за служебна книжка е 5 лв.

- Резултат от услугата

Описание

Начин на получаване на резултата от услугата:

 

 • В центъра за административно обслужване.
 • На посочен от заявителя на услугата адрес чрез лицензиран пощенски оператор.

Кой издава резултата от услугата

Изпълнителен директор

+ Административни звена, предоставящи услугата

Отдел "Преглед, освидетелстване и регистрация на кораби и морски лица"
Адрес: обл. Монтана, общ. Лом, гр. Лом, Дунавски парк № 3, п.к. 3600
Код за междуселищно избиране: 0971
Адрес на електронна поща: fsi_lom@marad.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, с 0:30 ч. обедна почивка между 12:00 ч. и 14:00 ч.

 

Отдел "Квалификация и регистрация на морски лица"
Адрес: обл. Русе, общ. Русе, гр. Русе, ул. Пристанищна № 20, п.к. 7000
Код за междуселищно избиране: 082
Адрес на електронна поща: stw_rs@marad.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, с 0:30 ч. обедна почивка между 12:00 ч. и 14:00 ч.

 

Отдел "Квалификация и регистрация на морски лица"
Адрес: обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, р-н Приморски, бул. Приморски № 5, п.к. 9000
Код за междуселищно избиране: 052
Адрес на електронна поща: stw_vn@marad.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, с 0:30 ч. обедна почивка между 12:00 ч и 14:00 ч.

 

Отдел "Квалификация и регистрация на морски лица"
Адрес: обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, ул. Княз Ал. Батенберг № 3, п.к. 8000
Код за междуселищно избиране: 056
Адрес на електронна поща: stw_bs@marad.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, с 0:30 ч. обедна почивка между 12:00 ч и 14:00 ч.

 

Дирекция "Международни и национални регулации на корабоплаването"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Сердика, ул. Дякон Игнатий № 9, п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Адрес на електронна поща: bma@marad.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, с 0:30 ч. обедна почивка между 12:00 ч и 14:00 ч.

 

Дирекция "Административно-правно и финансово-счетоводно обслужване"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Сердика, ул. Дякон Игнатий № 9, п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, с 0:30 ч. обедна почивка между 12:00 ч. и 14:00 ч.

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Кой може да предостави информация за услугата

Изпълнителна агенция "Морска администрация"

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не