Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HP1
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG800PTD20Q5VTOA6P08E6

Издаване/преиздаване на моряшка/служебна книжка

Какво представлява услугата

Описание

Моряшка книжка се издава на български морски лица, както и на студенти и ученици по морски специалности в български учебни заведения, които ще провеждат плавателен стаж.

 

Служебна книжка за работа по вътрешни водни пътища се издава на морски лица, придобили правоспособност в корабоплаването по вътрешни водни пътища.

 

С моряшката/служебна книжка се удостоверява проведения плавателен стаж.

- Правно основание

 • Наредба № 6 от 17.06.2021 г. за компетентност на морските лица в Република България - чл. 9, чл. 9 (4), чл. 10 (2) и (3), чл. 12 (2)

- Какво е необходимо да приготвя предварително

Необходими условия и документи, за да ползвате услугата:

 

А. За издаване на моряшка/служебна книжка:

 

 1. Заявление за издаване на моряшка*/служебна книжка;
 2. Фотокопие на диплома за завършено образование (при първа регистрация);
 3. Удостоверение, издадено от учебното заведение, от което е видно, че лицето е ученик или студент (само за чужди граждани);
 4. Фотокопие на свидетелство за професионална компетентност за основна подготовка по морска безопасност (само за тези, които не са издавани от ИАМА);
 5. Снимка - 2 бр. по изискванията на ЗБЛД 33х40мм. (за издаване на служебна книжка);
 6. Фотокопие на свидетелство за медицинска годност по Приложение № 4 от Наредба № Н-11 за определяне изискванията за здравословна годност на морските лица в Р. България (само за издаване на служебна книжка);
 7.  Документ за платена такса по Тарифа № 5 за таксите, събирани в системата на МТИТС.

 

Б. За преиздаване на моряшка/служебна книжка:

 

 1. Заявление за преиздаване на моряшка*/служебна книжка;
 2. Фотокопие на диплома за завършено образование (при промяна вида на образованието);
 3. Фотокопие на свидетелство за професионална компетентност за основна подготовка по морска безопасност (само за тези, които не са издавани от ИАМА);
 4. Предходно издадена моряшка/служебна книжка;
 5. Снимка - 2 бр. по изискванията на  ЗБЛД 33х40мм. (за преиздаване на служебна книжка);
 6. Фотокопие на свидетелство за медицинска годност по Приложение № 4 от Наредба № Н-11 за определяне изискванията за здравословна годност на морските лица в Р. България (само за издаване на служебна книжка);
 7. Документ за платена такса по Тарифа № 5 за таксите, събирани в системата на МТИТС. 

 

Подайте необходимите документи лично, чрез упълномощено лице (с нотариално заверено пълномощно), по куриер или електронно.

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

През портал за предоставяне на електронни услуги,Със заявление на гише в център за административно обслужване,Със заявление по електронна поща,Със заявление по пощата,По електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:
 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в Системата за сигурно електронно връчване.
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:
 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в секция „Образци на документи“.
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Подпис за да подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП) и да се генерира уникален номер на заявката.
 7. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 
 

Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връчване“ към към Изпълнителна агенция "Морска администрация".

 

или


 
Натиснете бутона Заяви услугата за връзка със системата.

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

обикновена - 3 дни, експресна - 8 часа

Начини на плащане

На гише в административно звено за обслужване с банкова карта,По банков път

Такси

За услугата се заплаща фиксирана такса в зависимост от вида:

За обикновена услуга 10 лв.

За експресна услуга 30 лв.

 

Такси за услугата: Заплащането на таксите е по банков път или на ПОС терминал на центъра за административно обслужване съгласно Тарифа № 5 на МТИТС, чл.79. (1) т. 2, както следва:

а) обикновена услуга – до 3 дни(обикновена услуга) - 10 лв.

б) експресна услуга – до 8 часа*(експресна услуга) - 30 лв.

Пояснение за такса/цена: Отделно, съгласно чл. 83, се заплаща стойността на ценните книжа, която съответно за моряшка книжка е 34.00 лв., а за служебна книжка е 7.00 лв.

- Резултат от услугата

Описание

Начин на получаване на резултата от услугата:

 

 • В центъра за административно обслужване.
 • На посочен от заявителя на услугата адрес чрез лицензиран пощенски оператор.

Кой издава резултата от услугата

Изпълнителен директор

+ Административни звена, предоставящи услугата

Отдел "Преглед, освидетелстване и регистрация на кораби и морски лица"
Адрес: обл. Монтана, общ. Лом, гр. Лом, Дунавски парк № 3, п.к. 3600
Код за междуселищно избиране: 0971
Телефон за връзка: (0971)070010145
Адрес на електронна поща: fsi_lom@marad.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, с 0:30 ч. обедна почивка между 12:00 ч. и 14:00 ч.

 

Отдел "Квалификация и регистрация на морски лица"
Адрес: обл. Русе, общ. Русе, гр. Русе, ул. Пристанищна № 20, п.к. 7000
Код за междуселищно избиране: 082
Телефон за връзка: 070010145
Адрес на електронна поща: stw_rs@marad.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, с 0:30 ч. обедна почивка между 12:00 ч. и 14:00 ч.

 

Отдел "Квалификация и регистрация на морски лица"
Адрес: обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, р-н Приморски, бул. Приморски № 5, п.к. 9000
Код за междуселищно избиране: 052
Телефон за връзка: 070010145
Адрес на електронна поща: stw_vn@marad.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, с 0:30 ч. обедна почивка между 12:00 ч и 14:00 ч.

 

Отдел "Квалификация и регистрация на морски лица"
Адрес: обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, ул. Княз Ал. Батенберг № 3, п.к. 8000
Код за междуселищно избиране: 056
Телефон за връзка: 070010145
Адрес на електронна поща: stw_bs@marad.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, с 0:30 ч. обедна почивка между 12:00 ч и 14:00 ч.

 

Дирекция "Международни и национални регулации на корабоплаването"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Сердика, ул. Дякон Игнатий № 9, п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: 070010145
Адрес на електронна поща: bma@marad.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, с 0:30 ч. обедна почивка между 12:00 ч и 14:00 ч.

 

Дирекция "Административно-правно и финансово-счетоводно обслужване"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Сердика, ул. Дякон Игнатий № 9, п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: 070010145
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, с 0:30 ч. обедна почивка между 12:00 ч. и 14:00 ч.

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Кой може да предостави информация за услугата

Изпълнителна агенция "Морска администрация"

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не