Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно

Издаване на удостоверения за регистрация на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне и ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хората с увреждания

Какво представлява услугата

Описание

Лицата, желаещи да осъществяват дейности по предоставяне на помощни средства, приспособления и съоръжения за хора с увреждания и медицински изделия подават заявление в Изпълнителната агенция по лекарствата.

 

След подаване на заявление и съпътстващи документи ще Ви бъде издадено удостоверениe за регистрация на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне на медицински изделия, помощни средства, приспособления и съоръжения за хора с увреждания.

 

- Правно основание

  • Закон за хората с увреждания - чл. 89, ал. 6

- Какво е необходимо да приготвя предварително

За да ползвате услугата, трябва да подадете следните документи:

 

  1. Заявление за вписване в РЕГИСТЪРА на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне/производство и ремонт на помощни средства, приспособления и съоръжения и медицински изделия;
  2. Декларация на основание чл. 88, ал. 4, т. 3 от Закона за хората с увреждания;  
  3. Декларация на основание чл. 88, ал. 5 от Закона за хората с увреждания;
  4. Образец - Приложение № 3 към чл. 88, ал. 4, т. 2 от ЗХУ;
  5. Образец - списък на медицинските изделия.

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

Със заявление на гише в център за административно обслужване,Със заявление по електронна поща,Със заявление по пощата,По електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:

 

 

  1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
  2. Необходимо е да притежавате профил в Системата за сигурно електронно връчване.
  3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:

 

 

  1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в секция „Образци на документи“.
  2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
  3. Отворете формата с Adobe Reader.
  4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
  5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
  6. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Подпис за да подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП) и да се генерира уникален номер на заявката.
  7. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
  8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 

Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връчване“ към Изпълнителна агенция по лекарствата

 

или

 


Натиснете бутона Заяви услугата за връзка със системата.

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

В тридневен срок от издаването на заповедта извършва вписване в регистъра по чл. 88, ал. 1 от ЗХУ

Такси

Не се заплаща за услугата

- Резултат от услугата

Описание

Удостоверението за вписване в Регистъра на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне и ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хората с увреждания можете да получите чрез: 

  • лицензиран пощенски оператор, като декларирате, че пощенските разходи са за Ваша сметка на посочен предварително адрес; 
  • чрез Системата за сигурно електронно връчване; 
  • на място, в звеното на Изпълнителна агенция по лекарствата

Кой издава резултата от услугата

Изпълнителен директор

Как ще получа резултата

Като електронен документ в профила на заявителя в системата за сигурно електронно връчване,На хартиен носител на гише в центъра за административно обслужване,На хартиен носител чрез лицензиран пощенски оператор,По електронен път на посочена в заявлението електронна поща

+ Административни звена, предоставящи услугата

Отдел "Управление на качеството, административно и информационно обслужване"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Красно село, ул. Дамян Груев 8, п.к. 1303
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: 8903430, 8903431, 8903429
Факс: 8903434
Адрес на електронна поща: bda@bda.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, стандартно работно време от 09:00 ч. до 17:30 ч.

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Кой може да предостави информация за услугата

Дирекция "Административно - правно, финансово и информационно обслужване"

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не