Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HP1
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG800PTD20Q5VTOA6P08E6

Издаване на разпореждане за прекратяване на трудов договор на работник или служител, когато работникът или служителят не може да подаде писменото си заявление за прeкратяване на трудовия договор пред работодателя (издава се от Дирекции "Инспекция по труда")

Какво представлява услугата

Описание

Издаване на разпореждане за прекратяване на трудов договор на работник или служител, когато работникът или служителят не може да подаде писменото си заявление за прeкратяване на трудовия договор пред работодателя (издава се от Дирекции "Инспекция по труда")

 

Начини на подаване на документите:

 1. На хартиен носител – документите могат да бъдат подадени на място в деловодствата на Д ИТ, да бъдат изпратени по пощата или по куриер.
 2. Устно заявяване – на място в Д ИТ. Вместо заявление, от служител на Д ИТ се оформя протокол за устно заявяване на услуга, който се подписва от служителя на Д ИТ и от заявителя. Към протокола се прилагат от заявителя изискуемите документи (приложения).
 3. По електронен път
  • чрез системата за сигурно електронно връчване - за да се използва тази възможност работникът или упълномощено от него лице трябва да има регистрация като потребител в Системата за сигурно електронно връчване на Държавна агенция „Електронно управление“. Искането и придружаващите го документи се прикачват в съобщение, което се изпраща на регистрирания в системата потребител на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“. Когато искането се изпраща през потребител на упълномощено от работника лице към документите се прилага и пълномощното от работника.

   Подаденото през системата искане се регистрира и на заявителя се връща съобщение с информацията за входящия номер и датата на регистрация. Изпратените след 16.30 часа заявления се регистрират в началото на следващия работен ден.

  •  През Е-портал на ИА ГИТ - заявлението се попълва като онлайн приложение в информационната система на ИА ГИТ, в частта „Електронно-административни услуги“  (https://public.gli.government.bg/GIT_Public/EAdminService/ServiceIndex). Изискуемите към заявлението приложени документи се сканират и прикачват към електронната бланка. Така оформеното искане се подписва с валиден квалифициран електронен подпис и се подава електронно.

 

 

 

 

- Правно основание

Кодекс на труда - чл. 327, ал. 2

- Какво е необходимо да приготвя предварително

За да заявите услуигата е необходимо да бъде подадено искане и придружаващите го документи  до дирекция „Инспекция по труда“ (ДИТ), отговаряща за съответната област на Република България, на територията на която се намират седалището и адреса на управление на предприятието.

Искането трябва да бъде придружено със следните документи:

 • Копия на притежавани от работника документи по трудовото правоотношение (трудов договор, допълнителни споразумения, заповеди за отпуск и др.)

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

През портал за предоставяне на електронни услуги,Със заявление на гише в център за административно обслужване,Със заявление по пощата,Устно на гише в център за административно обслужване

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:

 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в системата за сигурно електронно връчване  (https://edelivery.egov.bg/).
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:

 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в секция „Образци на документи“
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Запази или ако доставчика на услугата изисква подпис подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП) за да се генерира уникален номер на заявката.
 7. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 

Съхранената, попълнена и подписана форма и необходимите придружаващи документи изпратете чрез системата за сигурно електронно връчване (https://edelivery.egov.bg/) към Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда"

 

или 

 

Натиснете бутона Заяви услугата за връзка към системата „Електронни форми“.

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

До 2 месеца

Такси

Не се заплаща за услугата

- Резултат от услугата

Описание

Индивидуалният административен акт (отказът от издаване на индивидуален административен акт, актът за прекратяване на административното производство) се предоставя на заявителя по посочения от него в заявлението начин – на място в деловодството на Д ИТ, по пощата или по куриер, по електронна поща (подписано с електронен подпис) или в профила на заявителя в системата за сигурно електронно връчване.

Кой издава резултата от услугата

директор на дирекция "Инспекция по труда"

Как ще получа резултата

Като електронен документ в профила на заявителя в системата за сигурно електронно връчване,На хартиен носител на гише в центъра за административно обслужване,На хартиен носител чрез лицензиран пощенски оператор,По електронен път на посочена в заявлението електронна поща

+ Административни звена, предоставящи услугата

Дирекция "Инспекция по труда" със седалище - Ямбол
Адрес: обл. Ямбол, общ. Ямбол, гр. Ямбол, ул. "Търговска" № 2
Код за междуселищно избиране: 046
Телефон за връзка: 046/ 66 32 42
Адрес на електронна поща: ditYambol@gli.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Пълно работно време

 

Дирекция "Инспекция по труда" със седалище - Шумен
Адрес: обл. Шумен, общ. Шумен, гр. Шумен, бул. "Славянски" № 30
Код за междуселищно избиране: 054
Телефон за връзка: 054/ 83 03 05, 054/ 83 02 31
Адрес на електронна поща: ditShumen@gli.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Пълно работно време

 

Дирекция "Инспекция по труда" със седалище - Хасково
Адрес: обл. Хасково, общ. Хасково, гр. Хасково, ул. "Патриарх Евтимий" № 2
Код за междуселищно избиране: 038
Телефон за връзка: 038/ 66 48 51
Адрес на електронна поща: ditHaskovo@gli.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Пълно работно време

 

Дирекция "Инспекция по труда" със седалище - Търговище
Адрес: обл. Търговище, общ. Търговище, гр. Търговище, ул. "Стефан Караджа" № 1
Код за междуселищно избиране: 0601
Телефон за връзка: 0601/ 6 22 51
Факс: 0601/ 6 22 51
Адрес на електронна поща: ditTargovishte@gli.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Пълно работно време

 

Дирекция "Инспекция по труда" със седалище - Стара Загора
Адрес: обл. Стара Загора, общ. Стара Загора, гр. Стара Загора, ул. "Стефан Караджа" № 8, етаж 3
Код за междуселищно избиране: 042
Телефон за връзка: 042/ 603 253
Адрес на електронна поща: ditStaraZagora@gli.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Пълно работно време

 

Дирекция "Инспекция по труда Софийска област" със седалище - София (столица)
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Триадица, бул. "Витоша" № 6
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: 02/ 981 79 71
Адрес на електронна поща: ditSofiaOblast@gli.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Пълно работно време

 

Дирекция "Инспекция по труда" със седалище - София (столица)
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Изгрев, ж.к. "Изток", ул. "Лъчезар Станчев" № 20
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: 02/ 971 25 38
Адрес на електронна поща: ditSofiaGrad@gli.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Пълно работно време

 

Дирекция "Инспекция по труда" със седалище - Смолян
Адрес: обл. Смолян, общ. Смолян, гр. Смолян, бул. "България" № 58
Код за междуселищно избиране: 0301
Телефон за връзка: 0301/ 6 37 39, 0301/ 6 33 42
Адрес на електронна поща: ditSmolyan@gli.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Пълно работно време

 

Дирекция "Инспекция по труда" със седалище - Сливен
Адрес: обл. Сливен, общ. Сливен, гр. Сливен, ул. "Цар Самуил" № 1, етаж 3
Код за междуселищно избиране: 044
Телефон за връзка: 044/ 62 29 23
Адрес на електронна поща: ditSliven@gli.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Пълно работно време

 

Дирекция "Инспекция по труда" със седалище - Силистра
Адрес: обл. Силистра, общ. Силистра, гр. Силистра, ул. "Добруджа" № 1
Код за междуселищно избиране: 086
Телефон за връзка: 086/ 82 17 76
Факс: 086/ 82 15 63
Адрес на електронна поща: ditSilistra@gli.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Пълно работно време

 

Дирекция "Инспекция по труда" със седалище - Русе
Адрес: обл. Русе, общ. Русе, гр. Русе, ул. "Александровска" № 53
Код за междуселищно избиране: 082
Телефон за връзка: 082/ 82 70 40
Факс: 082/ 82 70 40
Адрес на електронна поща: ditRuse@gli.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Пълно работно време

 

Дирекция "Инспекция по труда" със седалище - Разград
Адрес: обл. Разград, общ. Разград, гр. Разград, бул. "България" № 15
Код за междуселищно избиране: 084
Телефон за връзка: 084/ 66 12 59, 084/ 66 27 41
Адрес на електронна поща: ditRazgrad@gli.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Пълно работно време

 

Дирекция "Инспекция по труда" със седалище - Пловдив
Адрес: обл. Пловдив, общ. Пловдив, гр. Пловдив, р-н Централен, пл. "Централен" № 1, етаж 5
Код за междуселищно избиране: 032
Телефон за връзка: 032/ 62 52 76, 032/ 63 36 01
Адрес на електронна поща: ditPlovdiv@gli.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Пълно работно време

 

Дирекция "Инспекция по труда" със седалище - Плевен
Адрес: обл. Плевен, общ. Плевен, гр. Плевен, ул. "Александър Стамболийски" № 1
Код за междуселищно избиране: 064
Телефон за връзка: 064/ 80 03 69
Адрес на електронна поща: ditPleven@gli.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Пълно работно време

 

Дирекция "Инспекция по труда" със седалище - Перник
Адрес: обл. Перник, общ. Перник, гр. Перник, пл. "Кракра" № 1, Синдикален дом, етаж 6
Код за междуселищно избиране: 076
Телефон за връзка: 076/ 60 14 84
Факс: 076/ 60 14 84
Адрес на електронна поща: ditPernik@gli.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Пълно работно време

 

Дирекция "Инспекция по труда" със седалище - Пазарджик
Адрес: обл. Пазарджик, общ. Пазарджик, гр. Пазарджик, ул. "Екзарх Йосиф" № 15
Код за междуселищно избиране: 034
Телефон за връзка: 034/ 44 14 91
Адрес на електронна поща: DITPazardzhik@gli.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Пълно работно време

 

Дирекция "Инспекция по труда" със седалище - Монтана
Адрес: обл. Монтана, общ. Монтана, гр. Монтана, пл. "Жеравица" № 5, етаж 3
Код за междуселищно избиране: 096
Телефон за връзка: 096/ 30 06 75
Факс: 096/ 30 06 75
Адрес на електронна поща: ditMontana@gli.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Пълно работно време

 

Дирекция "Инспекция по труда" със седалище - Ловеч
Адрес: обл. Ловеч, общ. Ловеч, гр. Ловеч, бул. "България" № 10
Код за междуселищно избиране: 068
Телефон за връзка: 068/ 60 15 04
Факс: 068/ 60 15 04
Адрес на електронна поща: ditLovech@gli.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Пълно работно време

 

Дирекция "Инспекция по труда" със седалище - Кюстендил
Адрес: обл. Кюстендил, общ. Кюстендил, гр. Кюстендил, ул. "Гладстон" № 35
Код за междуселищно избиране: 078
Телефон за връзка: 078/ 55 20 58
Адрес на електронна поща: ditKustendil@gli.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 12:00ч. до 12:30ч.

 

Дирекция "Инспекция по труда" със седалище - Кърджали
Адрес: обл. Кърджали, общ. Кърджали, гр. Кърджали, ул. "Деспот Слав" № 1, етаж 4
Код за междуселищно избиране: 0361
Телефон за връзка: 0361/ 6 51 40
Адрес на електронна поща: ditKardjali@gli.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Пълно работно време

 

Дирекция "Инспекция по труда" със седалище - Добрич
Адрес: обл. Добрич, общ. Добрич, гр. Добрич, ул. "Независимост" № 7, етaж 5
Код за междуселищно избиране: 058
Телефон за връзка: 058/ 60 05 89
Адрес на електронна поща: ditDobrich@gli.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Пълно работно време

 

Дирекция "Инспекция по труда" със седалище - Габрово
Адрес: обл. Габрово, общ. Габрово, гр. Габрово, ул. "Брянска" № 30
Код за междуселищно избиране: 066
Телефон за връзка: 066/ 80 82 92
Факс: 066/ 80 82 92
Адрес на електронна поща: ditGabrovo@gli.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Пълно работно време

 

Дирекция "Инспекция по труда" със седалище - Враца
Адрес: обл. Враца, общ. Враца, гр. Враца, ул. "Стоян Заимов" № 2
Код за междуселищно избиране: 092
Телефон за връзка: 092/ 66 38 47
Адрес на електронна поща: ditVratsa@gli.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Пълно работно време

 

Дирекция "Инспекция по труда" със седалище - Видин
Адрес: обл. Видин, общ. Видин, гр. Видин, ул. "Дунавска" № 6
Код за междуселищно избиране: 094
Телефон за връзка: 094/ 60 13 03
Факс: 094/ 60 13 04
Адрес на електронна поща: ditVidin@gli.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Пълно работно време

 

Дирекция "Инспекция по труда" със седалище - Велико Търново
Адрес: обл. Велико Търново, общ. Велико Търново, гр. Велико Търново, ул. "Христо Ботев" № 2А
Код за междуселищно избиране: 062
Телефон за връзка: 062/ 62 24 38
Факс: 062/ 62 24 38
Адрес на електронна поща: ditVelikoTarnovo@gli.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Пълно работно време

 

Дирекция "Инспекция по труда" със седалище - Варна
Адрес: обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, р-н Одесос, ул. "Христо Самсаров" № 2А
Код за междуселищно избиране: 052
Телефон за връзка: 052/ 61 29 46, 052/ 61 29 41
Адрес на електронна поща: ditVarna@gli.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Пълно работно време

 

Дирекция "Инспекция по труда" със седалище - Бургас
Адрес: обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, ул. "Шейново" № 24, етаж 4
Код за междуселищно избиране: 056
Телефон за връзка: 056/ 84 34 88
Адрес на електронна поща: ditBurgas@gli.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Пълно работно време

 

Дирекция "Инспекция по труда" със седалище - Благоевград
Адрес: обл. Благоевград, общ. Благоевград, гр. Благоевград, пл. "Георги Измирлиев" № 9
Код за междуселищно избиране: 073
Телефон за връзка: 073/ 88 49 43, 073/ 88 49 42
Адрес на електронна поща: ditBlagoevgrad@gli.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Пълно работно време

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не