Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно

Издаване на удостоверение по мярка "Събиране на реколтата на зелено"

Какво представлява услугата

Описание

Мярка "Събиране на реколтата на зелено" подпомага пълното ръчно отстраняване на гроздовете, докато все още не са узрели, като по този начин добивът от съответната заявена площ се намалява до нула. Мярката може да се прилага за всички сортове винени лозя, съгласно Официалната сортова листа на Република България. Удостоверението, издадено от Изпълнителна агенция по лозата и виното, се издава във връзка с подаване на заявление до Държавен фонд "Земеделие" с цел получаване на финансова помощ.

 

Документална проверка, проверка на място и изготвяне на становище

 

Извършва се документална проверка и проверка на място от служителите на Териториално звено на ИАЛВ. ТЗ на ИАЛВ изготвя становище за одобрение или отхвърляне на заявлението.

 

Издаване на удостоверение за право на участие по мярка "Събиране на реколтата на зелено" след одобряване на заявлението

 

Изпълнителният директор на ИАЛВ, въз основа на констатациите от извършената документална и теренна проверка и изготвеното становище, издава заповед, с която:

 1. одобрява заявлението по чл. 81, ал. 1 и издава удостоверение за право на участие по мярка "Събиране на реколтата на зелено" или
 2. мотивирано отхвърля заявлението

 

Заповедта е мотивирана и подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Когато заявлението за участие по мярката бъде одобрено, изпълнителният директор на ИАЛВ издава и удостоверение за участие по мярка "Събиране на реколатата на зелено".

- Правно основание

 • Наредба № 6 от 26.10.2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г. - чл. 83, ал. 1, т. 1

- Какво е необходимо да приготвя предварително

 • Подаване на заявление по образец и приложение

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

Със заявление на гише в център за административно обслужване,Със заявление по пощата,По електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:

 

 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в Системата за сигурно електронно връчване.
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:

 

 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в секция „Образци на документи“.
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Подпис за да подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП) и да се генерира уникален номер на заявката.
 7. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 

Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връчване“ към Изпълнителна агенция по лозата и виното

 

или

 


Натиснете бутона Заяви услугата за връзка със системата.

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

15 дни

Такси

Не се заплаща за услугата

- Резултат от услугата

Кой издава резултата от услугата

Изпълнителен директор

Как ще получа резултата

Като електронен документ в профила на заявителя в системата за сигурно електронно връчване,На хартиен носител на гише в центъра за административно обслужване,На хартиен носител чрез лицензиран пощенски оператор

+ Административни звена, предоставящи услугата

Отдел "Контрол в лозаро-винарския сектор"
Адрес: обл. Благоевград, общ. Благоевград, гр. Благоевград, ул. Иван Михайлов № 49, ет. 4, п.к. 2700
Код за междуселищно избиране: 073
Телефон за връзка: (073)832452
Адрес на електронна поща: blagoevgrad@eavw.com
Работно време: Гъвкаво работно време, от 08:00 до 18:00, от 12:00 до 13:00 обедна почивка

 

Отдел "Регулаторни мерки и производствен потенциал"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Слатина, бул. Цариградско шосе № 125, бл. 1, ет. 3, п.к. 1113
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)9708113
Адрес на електронна поща: kdraganov@eavw.com
Работно време: Гъвкаво работно време, от 08:00 до 18:00, 12:00 до 12:30 ч. обедна почивка

 

Териториално звено - Бургас
Адрес: обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, ул. фердинандова № 3, ет. 3, Водна палата, п.к. 8000
Код за междуселищно избиране: 056
Телефон за връзка: (056)845944
Адрес на електронна поща: bourgas@eavw.com
Работно време: Гъвкаво работно време, от 08:00 до 18:00, гъвкаво работно време

 

Териториално звено - Хасково
Адрес: обл. Хасково, общ. Хасково, гр. Хасково, ул. Патриарх Евтимий № 2, Областен съвет, ет. 3, п.к. 6300
Код за междуселищно избиране: 038
Телефон за връзка: (038)663843
Адрес на електронна поща: haskovo@eavw.com
Работно време: Гъвкаво работно време, от 08:00 до 18:00, гъвкаво работно време

 

Териториално звено - Сливен
Адрес: обл. Сливен, общ. Сливен, гр. Сливен, ул. Цар Освободител № 1, п.к. 8800
Код за междуселищно избиране: 044
Телефон за връзка: (044)622187
Адрес на електронна поща: sliven@eavw.com
Работно време: Гъвкаво работно време, от 08:00 до 18:00, гъвкаво работно време

 

Териториално звено - Пловдив
Адрес: обл. Пловдив, общ. Пловдив, гр. Пловдив, р-н Източен, бул. Санкт Петербург № 67, п.к. 4000
Код за междуселищно избиране: 032
Телефон за връзка: (032)622688
Адрес на електронна поща: plovdiv@eavw.com
Работно време: Гъвкаво работно време, от 08:00 до 18:00, гъвкаво работно време

 

Териториална дирекция - Пловдив
Адрес: обл. Пловдив, общ. Пловдив, гр. Пловдив, р-н Източен
Код за междуселищно избиране: 032
Телефон за връзка: (032)622688
Адрес на електронна поща: plovdiv@eavw.com
Работно време: Гъвкаво работно време, от 08:00 до 18:00, гъвкаво работно време

 

Териториално звено - Русе
Адрес: обл. Русе, общ. Русе, гр. Русе, ул. Борисова № 52, ет. 3, п.к. 7000
Код за междуселищно избиране: 082
Телефон за връзка: (082)824085
Адрес на електронна поща: rousse@eavw.com
Работно време: Гъвкаво работно време, от 08:00 до 18:00, гъвкаво работно време

 

Териториално звено - Варна
Адрес: обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, р-н Младост, ул. Алеко Константинов № 17А, п.к. 9000
Код за междуселищно избиране: 052
Телефон за връзка: (052)621825
Адрес на електронна поща: varna@eavw.com
Работно време: Гъвкаво работно време, от 08:00 до 18:00, гъвкаво работно време

 

Териториално звено - Монтана
Адрес: обл. Монтана, общ. Монтана, гр. Монтана, ул. Александър Стамболийски № 12, ет. 5, п.к. 3400
Код за междуселищно избиране: 096
Телефон за връзка: (096)305288
Адрес на електронна поща: montana@eavw.com
Работно време: Гъвкаво работно време, от 08:00 до 18:00, гъвкаво работно време

 

Териториално звено - Плевен
Адрес: обл. Плевен, общ. Плевен, гр. Плевен, ул. Васил Левски №1, ет. 3, п.к. 5800
Код за междуселищно избиране: 064
Телефон за връзка: (064)80-76-18
Адрес на електронна поща: pleven@eavw.com
Работно време: Гъвкаво работно време, от 08:00 до 18:00, служителите се разпределят така, че да осигурят присъствие.

 

Теритириална дирекция - Плевен
Адрес: обл. Плевен, общ. Плевен, гр. Плевен
Код за междуселищно избиране: 064
Телефон за връзка: (064)807618
Адрес на електронна поща: v.bosev@eavw.com
Работно време: Гъвкаво работно време, от 08:00 до 18:00, гъвкаво работно време

 

Главна дирекция "Контрол в лозаро-винарския сектор"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Слатина
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)9708116
Адрес на електронна поща: d.fartzova@eavw.com
Работно време: Гъвкаво работно време, от 08:00 до 18:00, гъвкаво работно време

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не